Oprichting Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

  • 6 april 2017

De Vlaamse Regering keurde vrijdag het voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité WVG goed. Alle actoren die tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behoren worden hierdoor in de toekomst bij de voorbereiding van het beleid betrokken. Daartoe richt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een tripartite overlegmodel op waaraan de Vlaamse Regering, de vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, verzekeringsinstellingen, uitbetalingsactoren en gebruikers deelnemen.

Het Overlegcomité WVG kan overleggen en akkoorden sluiten over alle beleidsaangelegenheden die deel uit maken van het beleid over de Vlaamse sociale bescherming, personen met een handicap, gezondheid, welzijn en gezin, kinderen en jongerenwelzijn.

Participatief model

Het Overlegcomité WVG wordt geïnstalleerd naar het voorbeeld van het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC). Naast de Vlaamse Regering en de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers krijgen ook de partners uit het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (zorgaanbieders, ziekenfondsen, zorgkassen, kinderbijslagfondsen en de gebruikers) een volwaardige plaats in dit overleg.

De structuur van het overlegmodel ent zich op drie sectorale kamers, met name:

  • Een kamer Vlaamse sociale bescherming en Personen met een handicap
  • Een kamer Gezondheid
  • Een kamer Gezin

Naast de drie sectorale kamers is er een intersectorale kamer Beleid Vlaamse sociale bescherming en Personen met een Handicap, Gezondheid en Gezin, die overlegt en akkoorden sluit over het beleid dat een mix is van het beleid van de sectorale kamers, alsook over het beleid inzake welzijn.

Akkoorden na consensus

De akkoorden worden gesloten op strategisch niveau en over de grote krachtlijnen van het welzijns- en gezondheidsbeleid uit het Vlaams regeerakkoord die vorm krijgen in de beleidsnota van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De akkoorden worden steeds gesloten binnen het door de regering bepaalde budgettaire kader. 

De akkoorden kunnen gaan over:

  • Strategische beleidskeuzes, rekening houdend met de krijtlijnen die bepaald zijn in het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
  • Maatregelen waarover de Vlaamse Regering grote gedragenheid wenst bij de sociale partners en de specifieke belanghebbenden binnen het beleidsdomein WVG.
  • Samenwerkingsakkoorden van strategisch belang die de Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met de federale overheid of met andere gemeenschappen en/of gewesten en over ontwerpen van Europese en internationale samenwerkingsakkoorden van strategisch belang.

Kansen benutten om WVG-beleid te harmoniseren

De zesde staatshervorming heeft belangrijke onderdelen op het vlak van welzijn en gezondheid overgedragen naar de deelstaten, zoals gezinsbijslagen, normering en infrastructuursubsidies van de ziekenhuizen, erkenning van gezondheidszorgberoepen, organisatie en ondersteuning van de eerste lijn, bevoegdheden gerelateerd aan preventie, residentiële ouderenzorg, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, mobiliteitshulpmiddelen, categorale ziekenhuizen, een deel van de revalidatieovereenkomsten, initiatieven voor beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen.

Het Overlegcomité WVG zal over deze nieuwe bevoegdheden voor het beleidsdomein WVG ook mee kunnen overleggen en akkoorden sluiten.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Dit overlegmodel geeft ons de opportuniteit om samen met alle betrokkenen te komen tot een goed doordacht en gedragen beleid. Het biedt ons ook heel wat kansen om geleidelijk aan tot een harmonisering van het welzijns- en gezondheidsbeleid te komen, gericht op een betere zorg voor de burger op het vlak van kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid. Met het betrekken van alle sociale actoren en betrokkenen van de sector erkent en waardeert de Vlaamse Regering de onschatbare waarde van het sociaal overleg, de gebruikers, het middenveld en hun vele vrijwilligers voor de Vlaamse samenleving.”

Secretariaat

De SERV zorgt voor de huisvesting van het Overlegcomité WVG. De SAR WGG zal het secretariaat van het Overlegcomité WVG op zich nemen.

>> Het voorontwerp van decreet wordt voorgelegd aan SAR WGG en SERV voor advies.