Objectieve kwaliteitsindicatoren voor woonzorgcentra registreren

Woonzorgcentra meten indicatoren over de kwaliteit van zorg en veiligheid en van zorgverleners en zorgorganisatie. 2 keer per jaar moet u als woonzorgcentrum uw gegevens indienen bij Zorg en Gezondheid via het e-loket.

Welke indicatoren?

Indicatoren over de kwaliteit van zorg en veiligheid:

 • decubitus (doorligwonden)
 • onbedoelde gewichtsafname
 • valincidenten
 • dagelijkse fysieke vrijheidsbeperking
 • medicijnincidenten
 • griepvaccinatie
 • medicatiegebruik
 • overlijdensplaats
 • zorgplan levenseinde

Wanneer meten en indienen?

 • Vanaf 2018 registreert u de indicatoren volgens de instructies in de handleiding versie 1.8.
 • Kwaliteitsformulier 2019 deel 1 heeft als deadline 31 juli 2019

 • Kwaliteitsformulier 2019 deel 2 heeft als deadline 31 januari 2020

 • Indicatoren G medicatiegebruik, V kortdurend ziekteverzuim en W personeelsverloop worden volop herwerkt en in 2019 niet opgevraagd

 • De steekkaarten gebruiken we als hulpmiddel voor de metingen. Ze vervangen niet de handleiding

 • Uit de piloottest is gebleken dat het meten van gegevens die betrekking hebben op de zorgorganisatie en het zorgpersoneel het meest eenvoudig verloopt, indien gekeken wordt naar alle personeel van het woonzorgcentrum, ook het personeel dat werkzaam is binnen een centrum voor kortverblijf. Voor de indicator over influenzavaccinatie (F) en de indicatoren over het zorgpersoneel en zorgorganisatie (V ziekteverzuim – W personeelsverloop) wordt daarom geteld voor het personeel van het woonzorgcentrum, inclusief de woongelegenheden kortverblijf.

 • Voor de overige indicatoren over de kwaliteit van zorg en veiligheid (A decubitus – B onbedoeld gewichtsverlies – C valincidenten – D fysieke fixatie – E medicijnincidenten – G medicatiegebruik – H overlijdensplaats – I zorgplan levenseinde) wordt de gegevensverzameling beperkt tot de woongelegenheid van het woonzorgcentrum (dus zonder de bewoners die verblijven in een centrum voor kortverblijf).

  pdf bestandkwaliteitsindicatoren 2019.pdf (75 kB)

Hoe indienen bij Zorg en Gezondheid?

U moet uw indicatoren om de 6 maanden (dus 2 maal per jaar) indienen via het e-loket voor zorgvoorzieningen.

Resultaten

Individueel rapport

Zorg en Gezondheid berekent met uw gegevens de indicatoren en bezorgt u een rapport met uw resultaten en een vergelijking met uw sectorgenoten. Dat rapport kunt u eerst nakijken, daarna maken we een definitieve versie. Het definitieve rapport kunt u raadplegen in het e-loket.

Sectorrapport

Zorg en Gezondheid berekent met de gegevens van alle woonzorgcentra samen ook de mediaan- en percentielscores voor de hele sector. Per meetperiode vindt u hier de resultaten voor hele sector.

 

 

In deze handleiding staan de objectieve kwaliteitsindicatoren beschreven die een woonzorgcentrum moet registeren. Per indicator staat uitgelegd wat de exacte definitie is en hoe de indicator gemeten en berekend moet worden.

Indicatorenproject VIKZ Woonzorg