Nieuwsbrief over de reorganisatie van de eerstelijn (juni 2019)

Edito

Programmamanager voor de reorganisatie Stef Steyaert:

Programmamanger voor de reorganisatie Stef Steyaert van het bedrijf Levuur

Op een zucht van de zomervakantie sturen we u nog een nieuwsbrief met enkele belangrijke berichten. 

Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit goed voor de erkenning en subsidiëring van de zorgraden. Overal in Vlaanderen worden op dit ogenblik ook de voorlopige zorgraden gevormd. Na de zomervakantie begint dan de laatste rechte lijn naar de indiening van het erkenningsdossier voor de definitieve zorgraad op uiterlijk 31 december 2019. Momenteel kloppen de vele SEL- en LMN-medewerkers, samen met al onze transitiecoaches, overuren om alle veranderfora voor te bereiden en te begeleiden. Voor hen zal de zomervakantie dubbel en dik verdiend zijn. Voor wat betreft onze transitiecoaches: na de zomervakantie bouwen we hun inzet en ondersteuning geleidelijk aan af. Zeker vanaf half oktober zal hun ondersteuning eerder vanop afstand (mail, telefoon) gebeuren.

Voor wat betreft de SEL- en LMN-medewerkers starten we nog deze zomer met de voorbereiding van hun transitie naar de Zorgraden midden volgend jaar.  We stellen daarvoor nog deze maand een transitiemanager aan met als enige opdracht om deze transitie in goede banen te leiden.

Verder bereiden we de vorming van de regionale zorgplatformen voor. Meer hierover leest u verder in deze nieuwsbrief.

Kortom, wij werken nog enkele weken hard door, maar dan gaat de riem er ook even af. We wensen jullie allemaal een deugddoende en heerlijk lange zomervakantie.

BVR over de erkenning en subsidiëring Zorgraden goedgekeurd

Op 17 mei keurde de Vlaamse regering dus het besluit goed dat de erkenning en subsidiëring van de zorgraden regelt. Dit is het eerste uitvoeringsbesluit onder het nieuwe eerstelijnsdecreet. Niet onbelangrijk, want hierdoor wordt ook het oude eerstelijnsdecreet opgeheven (alle erkenningsbesluiten onder dit oude decreet blijven nog wel gelden tot hun vooropgestelde datum) en ligt nu definitief het regelgevende kader voor de zorgraden vast. Het uitvoeringsbesluit wijzigde, na advies van de Raad van State, nog op enkele punten in vergelijking met de eerste principieel goedgekeurde versie. De belangrijkste wijziging is dat de Raad van State heeft geoordeeld dat we juridisch gezien geen opdeling mogen maken tussen de regierol en de actorrol van een OCMW. Het OCMW hoort dus niet onder de cluster welzijn maar onder de cluster lokale besturen. De clusters zijn in eerste instantie gericht op het aanduiden van vertegenwoordigers die vanuit het perspectief en de expertise van de volledige cluster (dus niet van de individuele organisatie of vereniging) in de zorgraad zullen zetelen, dus inclusief het perspectief en de expertise van de sociale diensten van de betrokken OCMW's.  Dit betekent dus ook dat iemand van het OCMW in principe nog altijd kan worden aangeduid om vanuit de cluster welzijn in de zorgraad te zetelen.  Woonzorgcentra, lokale dienstencentra en diensten voor gezinszorg van het OCMW blijven tot de cluster welzijn behoren (want zij zijn wel degelijk actoren), het gaat hier enkel over de sociale dienst van het OCMW.

Omdat de voorlopige zorgraden ook beginnen hun beleidsplan concreet te maken, wat nodig is voor het erkenningsdossier, hebben we een docx bestandTemplate beleidsplan voor zorgraden (211 kB) gemaakt die jullie kan helpen in de opmaak hiervan. 

Het BVR bepaalt dat de financiering van de zorgraden zal gebeuren op basis van een aantal indicatoren die de zorgzwaarte bepalen. 

  1. het aantal inwoners met voorkeursregeling in de ziekteverzekering ten opzichte van het totale aantal inwoners,
  2. het aantal alleenstaande ouders ten opzichte van het totale aantal huishoudens,
  3. de kansarmoede-index van Kind en Gezin,
  4. aandeel personen (0-59 jaar) in een gezin met zeer lage werkintensiteit,
  5. het aantal inwoners van buitenlandse niet-EU-herkomst ten opzichte van het totale aantal inwoners,
  6. het aantal kredietnemers met minstens één uitstaand achterstallig contract ten opzichte van het totale aantal inwoners van achttien jaar of ouder,
  7. het aantal geplaatste en ingeschakelde budgetmeters ten opzichte van het aantal huishoudelijke elektriciteitsafnemers die aangesloten zijn op het distributienet,
  8. verhouding van het aantal alleenstaande inwoners van 75 jaar of ouder ten opzichte van het totale aantal inwoners,
  9. statuut chronische aandoening

Deze verschillende indicatoren combineren heeft als voordeel dat de individuele nadelen van elke indicator worden uitgemiddeld. Regio’s die hoog scoren op alle indicatoren, hebben met een hoge waarschijnlijkheid een hoge populatie aan kwetsbare personen. In deze xlsx bestandOverzichtstabel met risicofactoren per gemeente (168 kB) vinden jullie de cijfers van deze risicofactoren per gemeente (meestal cijfers van 2017).

 

Voorbeeldstatuten Zorgraden

Ondertussen hebben we, na hiervoor ook advies te hebben ingewonnen bij een gespecialiseerd bureau, docx bestandVoorbeeldstatuten zorgraad (84 kB) opgemaakt die de zorgraden als model kunnen gebruiken. Dit gebeurde volledig in overeenstemming met de nieuwe vennootschapswetgeving. Uiteraard kan elke zorgraad – waar nodig – de nodige aanpassingen doen. We hebben in de voorbeeldstatuten ook aangegeven waar een eigen invulling mogelijk/wenselijk is.

Frequently asked questions

Naar aanleiding van de leer- en deeldag einde maart én de vele vragen die we krijgen in het proces van de oprichting van de voorlopige zorgraad, hebben we de FAQ’s op onze website aangepast. Kijk dus altijd hier even, vooraleer u zich met uw vragen tot ons richt. Deze FAQ zullen we regelmatig bijwerken.

Opstart van de vorming regionale zorgplatformen in de regionale zorgzones

Eind april zijn we gestart met het informeren van de structuren die betrokken zijn bij de vorming van de regionale zorgplatformen, nadat de Vlaamse regering net voor de paasvakantie de regionale zorgzones heeft afgebakend. Voor de vorming van de regionale zorgplatformen willen we werken op een gelijkaardige wijze als met de zorgraden (eerstelijnszones). Eerst binnen een aantal pilootprojecten ervaringen opdoen.  Op basis van de inzichten uit deze projecten werken we dan aan het regelgevende kader (BVR Erkenning en subsidiëring Regionale Zorgplatformen) en bereiden we de bredere uitrol voor alle regionale zorgplatformen voor. Voor deze pilootprojecten voorzien we de nodige ondersteuning (werkingsbudget en transitiecoaches) en tijdens het traject willen we inzetten op het uitwisselen van kennis en ervaringen. Oorspronkelijk hadden we het idee om de oproep voor pilootprojecten nog voor de zomervakantie te verspreiden, maar het informeren van de betrokken structuren en de uitwerking van de oproep neemt meer tijd in beslag dan verwacht. De oproep mag u verwachten begin september. Daarna geven we tijd tot 10 november om de kandidaatsdossiers in te dienen. Begin december willen we dan starten met de 3 à 4 geselecteerde pilootprojecten.

Nieuw decreet Sociale kaart zorgt voor nodige slagkracht voor verdere uitbouw

Op 3 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het decreet houdende de sociale kaart goedgekeurd. Dit geeft het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de nodige slagkracht om het instrument verder uit te bouwen en in te passen in de Vlaamse beleidsplannen. De sociale kaart zal zo dé brondatabank worden met de gegevens van alle zorgaanbieders. Enerzijds wordt de sociale kaart gekoppeld met bestaande bronnen – zodat informatie maar één keer opgevraagd moet worden - en anderzijds zullen zorgaanbieders gevraagd worden om zelf hun telefoonnummer, e-mailadres, website en openingsuren up-to-date te houden in de databank van de sociale kaart. Zo worden alle gegevens op één plek actueel gehouden en worden de zorgaanbieders niet langer overbevraagd vanuit verschillende kanalen.

Alle informatie over nieuwe decreet.