Nieuwsbrief over de reorganisatie van de eerstelijn (juni 2018)

Edito

Programmamanager voor de reorganisatie Stef Steyaert:

Programmamanger voor de reorganisatie Stef Steyaert van het bedrijf LevuurHet was lang windstil op dit nieuwsbrievenfront. Een windstilte waarachter een koortsachtige drukte schuilde. Want hoewel u niets van ons hoorde, waarvoor onze excuses, bleef de trein van het hervormingsprogramma verder denderen.  De resultaten hiervan stellen we u graag voor in deze wat overladen nieuwsbrief nog net voor de zomervakantie.

En het eerste en belangrijkste nieuws is dat we een belangrijke mijlpaal hebben behaald. De Vlaamse Regering heeft vandaag het subsidiebesluit goedgekeurd voor 60 afgebakende eerstelijnszones. Daarnaast werden in heel wat andere projecten uit het reorganisatieprogramma belangrijke stappen voorwaarts gezet. Ook daar leest u meer over in deze nieuwsbrief. Op het terrein zijn onze transitiecoaches dag na dag bezig met het opstarten van veranderteams en veranderfora, samen met de vele SEL en LMN medewerkers. Zij delen graag enkele verhalen met jullie.

De komende zomermaanden werken we door, al zal het tempo stilaan iets lager komen te liggen. We werken de richtlijnen uit voor de opdrachten en samenstelling van de voorlopige Zorgraden. En, niet onbelangrijk, we starten tijdens de zomer met de voorbereiding voor het laatste belangrijke project binnen het reorganisatieprogramma: de vorming van de regionale zorgzones. Meer nieuws daarover in oktober. In de nieuwsbrieven na de zomervakantie mag u ook meer nieuws verwachten over het geïntegreerd breed onthaal en hoe we de samenhang met de eerstelijnszones zien. Ook willen we meer in detail aandacht besteden aan de toekomstige opdrachten die moeten worden uitgevoerd in de eerstelijnszones. 

Mijn opdracht als reorganisatiemanager startte op 1 juli 2017. Mijn eerste werkjaar zit er dus op. Het was een boeiend, uitdagend jaar. Mijn energie haalde ik uit de talloze ontmoetingen en gesprekken met heel veel gedreven, gepassioneerde mensen die allemaal voluit gaan voor een kwaliteitsvolle eerstelijnszorg: u dus.  Ik wil jullie daar allemaal oprecht voor bedanken.

Geniet van de zomer en de vakantie!

Zorg- en welzijnswerkers verenigen zich in 60 eerstelijnszones

Zorg- en hulpverleners, welzijnswerkers en lokale besturen hebben zich de afgelopen weken verenigd in 60 eerstelijnszones. Eerder al waren er 49 zones goedgekeurd met 245 van de 308 gemeenten in Vlaanderen. Nu hebben ook de overgebleven gemeentes zich aangesloten bij een van die zones of samen een nieuwe zone gevormd. In enkele zeldzame gevallen, waar geen volledige consensus haalbaar was, hakte de Vlaamse Regering de knoop door. Het geheel resulteerde in 60 zones, elke gemeente in Vlaanderen maakt nu deel uit van een eerstelijnszone.

Eerstelijnszones - kaart van Vlaanderen
 
Begin juli 2017 werd een oproep voor de vorming van een eerstelijnszone verspreid naar het brede werkveld van de eerste lijn in Vlaanderen. Die eerste oproep resulteerde in maart 2018 in 49 zones. 12 van die zones werden voorlopig goedgekeurd, omdat ze grensden aan een gebied dat nog niet was ingedeeld bij een zone en dus nog kon aansluiten.
 
In een tweede fase konden er tot 1 mei 2018 nieuwe voorstellen ingediend worden. Gemeentes die nog niet in een zone waren ingedeeld, konden zich mits consensus aansluiten bij een van die goedgekeurde zones of zich verenigen in een nieuwe eerstelijnszones. Was er geen consensus over een zone, dan besliste  de Vlaamse Regering over de indeling van de eerstelijnszone.

Die tweede fase heeft geresulteerd in 60 eerstelijnszones voor Vlaanderen. De Vlaamse Regering heeft ook het voorstel goedgekeurd om elke eerstelijnszone een projectsubsidie toe toekennen van 12.000 euro als werkingsbudget.
 
Op www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszones-in-vlaanderen krijgt u een overzicht van welke gemeentes tot welke zone behoren.

Uit de andere projecten
Ondersteuning eerstelijnspraktijkvormen

Kwaliteitsvolle eerstelijnszorg wordt in eerste plaats opgebouwd vanuit de dagelijkse praktijk door verschillende, gepassioneerde, hard werkende zorgaanbieders.  Iedereen optimaal laten samenwerken binnen zijn eigen context en netwerk is één van de vele opdrachten voor de werkgroep multidisciplinaire praktijkvormen. 

De eerste stenen zijn reeds gelegd: de werkgroep heeft reeds een blik geworpen op de criteria om toekomstige prioritaire zones m.b.t. het impulsfonds af te stemmen op de zorgzwaarte en het zorgaanbod.

Op dit moment werken de toekomstdenkers van de werkgroep aan een plan om voor de eerstelijnspraktijkvormen het pad naar integrale zorg te effenen.

De sociale kaart

Sinds de start van 2018 werd er hard gewerkt door de SEL’s en LMN’s om de gegevens van de zorgverstrekkers (KB78) op te nemen in de databank van de sociale kaart. Beide groepen komen nu maandelijks samen in een werkgroep om een aantal inhoudelijke afspraken te maken en handleidingen en good practices uit te wisselen. Daarnaast werden er enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd op de website, zodat deze naast het bijkomende werk ook heel wat voordelen voor de gebruikers oplevert (vb. actuele en toegankelijke GDPR conforme contactgegevens van zorgverstrekkers, lokale sociale kaarten op maat,..).

We zijn dus goed op dreef gekomen maar helaas nog niet in elke regio. Hanne Vuegen, de projectleider, zal in de komende maanden de oprichtende eerstelijnszones contacteren en nog meer outreachend lokale ondersteuning en begeleiding geven.

Bovendien zullen we in het najaar nog volop inzetten op technische verbeteringen zodat we hopelijk tegen het einde van dit jaar een gebiedsdekkende Sociale Kaart hebben. En dan niet enkel zoals nu reeds voor de zorgvoorzieningen (die onder de verantwoordelijkheid vallen van het team Sociale Kaart binnen het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), maar ook voor de zorgverstrekkers, waarbij de huidige SEL’s en LMN’s en de toekomstige eerstelijnszones een belangrijke rol spelen.

Het loopt niet altijd van een leien dakje maar we streven verder naar dé brondatabank voor identificatie-, contact- en werkingsgegevens van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen, zodat iedereen hier de vruchten van kan plukken: personen met een zorgnood, zorgverstrekkers, eerstelijnszones en overheden.

Wie nog onduidelijkheden ziet, wie meer ondersteuning wil of andere vragen heeft mag altijd contact opnemen via desocialekaart@vlaanderen.be.

Zeg niet langer VIEL, maar wel VIVEL

De projectgroep voor het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn, kortweg VIVEL, heeft de afgelopen weken hard doorgewerkt. Ze wil toewerken naar een klein maar slagkrachtig instituut dat haar opdrachten uitvoert in sterke verbinding met een groot aantal partners en organisaties (netwerkorganisatie). Op basis van de beleidsvisietekst werd een voorstel van opdrachtomschrijving uitgewerkt. De omschreven taken uit de beleidsvisietekst zijn nu gegroepeerd onder 6 titels:

  • Het ontsluiten en samenbrengen van informatie en data en die op een actieve manier ter beschikking stellen aan alle actoren in de eerste lijn
  • Ontwikkelen van strategieën, methodieken en implementatietools voor de ondersteuning (van de organisatie) van de eerstelijnszorg
  • Advisering, coaching, vorming en sensibilisering
  • Stimuleren van innovatie
  • Creëren en opvolgen van toegankelijkheid en kwaliteit van de eerstelijnszorg in Vlaanderen
  • Advisering van de Vlaamse overheid

Op 4 en 5 juli werkt de projectgroep, voor de gelegenheid uitgebreid met extra leden, verder aan het uittekenen van de contouren van VIVEL. Dit moet ons in staat stellen om na de zomer concrete stappen voor de oprichting van VIVEL in het eerste kwartaal van 2019.

Zorgcoördinatie en casemanagement

Ook de projectgroep ‘Zorgcoördinatie en casemanagement’ is uit de startblokken geschoten. Eind april was er al een eerste uitwisseling over de grote contouren van zorgcoördinatie en casemanagement. Begin juni werd uitgetekend hoe het proces van zorgcoördinatie in de toekomst zou kunnen verlopen. Dat gebeurde op basis van heel concrete cases, afkomstig uit de dagelijkse praktijk van zorgverstrekkers en dienstverleners, en op basis van de beleidsvisietekst. 

Deze oefening leidde naar deze breed gedragen vaststelling: in het proces naar het opstellen van een zorgplan en het aanduiden van een zorgcoördinator is er een belangrijke taak weggelegd voor iemand die een eerste analyse maakt van de zorgsituatie, de nodige personen samenbrengt en alle praktische zaken regelt voor de opstart van het traject.

Vlaams minister voor welzijn Volksgezondheid en Gezin Jo VANDEURZEN:

Vlaams minister Jo Vandeurzen“Zorg- en hulpverleners, welzijnswerkers en lokale besturen hebben zich na intensief overleg in de afgelopen weken verenigd in 60 eerstelijnszones. We kunnen op die prestatie trots zijn: elke gemeente in Vlaanderen maakt nu deel uit van een eerstelijnszone. Hierbinnen zullen de structuren vorm krijgen waar zorgaanbieders en lokale overheden de integrale zorg op het lokale niveau zullen organiseren in samenwerkingsverbanden en buurtzorg.  Met de totstandkoming van de eerstelijnszones hebben we een van de doelstellingen voor de hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen bereikt. Met die hervorming zullen we prioritair een centrale plaats voor de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger bewerkstelligen.”

Meer dan 2.500 geïnteresseerden bereikt via de kick-off’s van voorlopig 37 eerstelijnszones!

Na de goedkeuring van de dossiers zijn de lokale indieners aan de slag gegaan met de opstart van de eerstelijnszones. Dit gebeurde meestal met een kick-off waarbij het werkveld breed werd uitgenodigd. Een dikke pluim voor de lokale trekkers die daar hun schouders onder hebben gezet! Kijk en lees even mee hoe de transitiecoaches dit hebben ervaren.

sfeerfoto kickoff Zohra2