Nieuwsbrief over de reorganisatie van de eerstelijn (juli 2019)

Edito

Programmamanager voor de reorganisatie Stef Steyaert:

Programmamanger voor de reorganisatie Stef Steyaert van het bedrijf Levuur

We hadden u 2 weken geleden de laatste nieuwsbrief voor de zomer beloofd, maar er zijn toch nog enkele nieuwtjes die we graag met u delen. We hebben een nieuwe timing voor de pilootprojecten regionale zorgzones. Verder willen we even ingaan op een vraag over de rol van ziekenhuizen in de zorgraad. We maken graag wat publiciteit over het onderzoek van de Federatie Vrije Beroepen over het verkrijgen van optimale betrokkenheid van vrije beroepen bij de Zorgraad. Tot slot geven we wat meer uitleg over de ondersteuning die u vanaf september mag verwachten van zowel onze transitiecoaches als van Vivel voor de opstart van de (voorlopige) zorgraden.

Nieuwe timing voor pilootprojecten regionale zorgplatformen

In de vorige nieuwsbrief deelden we mee dat we begin september de oproep zullen versturen voor de pilootprojecten voor de vorming van de regionale zorgplatformen.  Intussen hebben we deze datum vervroegd naar halverwege augustus. Op die manier kunnen de partijen die een dossier willen indienen, de oproep rustig lezen en ons hun eventuele vragen voor 1 september bezorgen op het generieke email adres: eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be. Op 5 september volgt dan een informatievergadering. We verwachten de kandidaatsdossiers voor 10 november. Wij verbinden ons ertoe deze aanvragen snel te beoordelen, zodat we de kandidaten in de laatste week van november een antwoord kunnen bezorgen. Begin december start de looptijd van de 3 à 4 pilootprojecten.

De rol van de ziekenhuizen in de (voorlopige) zorgraad

We ontvangen, vaak via de transitiecoaches, veel vragen op over de deelname van ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken aan de zorgraden. Vandaar het belang om te duiden hoe we vanuit Zorg en Gezondheid naar deze deelname kijken, ook in functie van de beoogde samenstelling en opdrachten van de regionale zorgplatformen.

Ziekenhuizen als optionele partner binnen zorgraden

Eerst en vooral, ziekenhuizen kunnen deelnemen aan zorgraden als optionele partner (dus niet binnen cluster "gezondheidszorg"). O.a. lokale ziekenhuizen de mogleijkheid bieden om deel te nemen aan een zorgraad was net één van de achterliggende argumenten om enkele “optionele” zetels te voorzien. Maar inherent aan dit argument was de beoogde doelstelling, of beter, de beoogde meerwaarde die we voor ogen hadden. Deelname van een lokaal ziekenhuis aan een zorgraad moet vooral bijdragen aan het beter organiseren en opvolgen van de kwaliteit en afstemming van de zorgcontinuïteit en transmurale zorg tussen de eerstelijnszorgaanbieders van de eerstelijnszone en het/de lokale ziekenhuis/zen. Het gaat dan over specifieke en contextgebonden samenwerkingen, afspraken, regels ... voor de organisatie van transmurale zorg, overdracht, opvolging enz.

Naast deelname in de zorgraad zelf is een deelname van ziekenhuizen aan specifieke werkgroepen rond bv. samenwerking of zorgcontinuïteit uiteraard ook een meerwaarde voor eerstelijnszones.

Regionaal zorgstrategisch plan

De deelname van ziekenhuizen aan zorgraden kan voor de ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken niet dienen als de afstemming doen die ze moeten doen met eerstelijnszones voor hun locoregionaal zorgstrategisch plan. Die afstemming kan niet 1-op-1 per eerstelijnszone in de zorgraad gebeuren. Het decreet stelt heel duidelijk dat dient te gebeuren op het regionale niveau, dus binnen de regionale zorgplatformen. Daar verwachten we vanuit Zorg en Gezondheid duidelijk dat ziekenhuisnetwerken (en dus geen individuele ziekenhuizen) deel uitmaken van het regionaal zorgplatform, net in functie van de voortdurende afstemming van vraag naar en aanbod van zorg en de toekomstige opmaak van regionaal zorgstrategische plannen. We spreken hier uiteraard over de toekomstige situatie, waarbij er 1 geïntegreerd zorgstrategisch plan wordt opgemaakt voor eerste lijn en gespecialiseerde zorg. 

De huidige situatie, waarin samenwerkingsinitiatieven van de ziekenhuizen een zorgstrategisch plan opstellen voor hun eigen aanbod en hiervoor afstemmen met andere sectoren (GGZ, eerste lijn,….), is hiervan verschillend. In het najaar zullen de (voorlopige) zorgraden aangesproken worden door deze samenwerkingsinitiatieven voor de aftoetsing van het door hen opgestelde zorgstrategische plan.  Na de zomer zullen we de nodige informatie verspreiden om zorgraden te ondersteunen in het beantwoorden van deze vragen.

Eén ziekenhuis in meerdere zorgraden?

Een specifieke kwestie blijft dat verschillende ,vaak wat grotere, ziekenhuizen in min of meer gelijke mate recruteren uit meer dan één eerstelijnszone en vanuit die situatie ook in meerdere zorgraden willen zetelen. Voor sommige eerstelijnszones kan dit zelfs betekenen dat meerdere ziekenhuizen in de zorgraad willen zetelen, wat uiteraard weer de mogelijkheden beperkt voor andere optionele partners. We kunnen hier geen generieke richtlijnen in geven. De enige mogelijkheid is om het gesprek aan te gaan tussen de verschillende zorgraden en/of veranderteams en de betrokken ziekenhuizen.

 

Geplande ondersteuning voor de opstart van de (voorlopige) zorgraden

Vanaf september zal de beschikbaarheid van onze transitiecoaches geleidelijk aan afnemen. Tot begin november blijven vrijwel alle transitiecoaches op post, tussen begin november en eind december daalt hun beschikbaarheid van 4,5 FTE naar 2 FTE. Vanaf dan willen we vooral inzetten op telefonische ondersteuning. Uitzonderlijk kunnen daar waar nodig en wenselijk nog interventies op het terrein gebeuren. Op 31 december stopt de ondersteuning van de transitiecoaches definitief. Parallel met de afbouw van onze transitiecoaches zal de ondersteuning vanuit Vivel starten. Vivel wordt vanaf 1 september echt operationeel. Kort na de herfstvakantie wil Vivel starten met een lerend netwerk rond opstartende (voorlopige) zorgraden. Doelpubliek zijn voorzitters en actieve bestuurders van zorgraden én de SEL/LMN- en RWO-medewerkers die mee overgaan naar de nieuwe structuren. Bedoeling is om in een traject van +/- 1 jaar de zorgraden actief te ondersteunen in hun eerste stappen, zowel op inhoudelijk als bestuurlijk vlak. Na de zomer zal er een bevraging gebeuren om te peilen naar de prangende noden van de toekomstige zorgraden.

Naar de operationele opstart van Vivel

Vivel, als we even de passende atletiekterm mogen gebruiken, loopt zich dus warm. Momenteel worden de eerste stafleden aangeworven. Naar aanleiding van de inkanteling van de opdrachten die éénlijn.be nu uitvoert, is Vivel bezig met een grondige denkoefening over de vormgeving van het toekomstig opleidingsaanbod dat ze zal organiseren. Er is ook een werkgroep opgestart die een voorstel moet uitwerken om data op een overzichtelijke manier ter beschikking te stellen aan de zorgraden.

Zelfstandige zorgverstrekkers betrekken in zorgraden

In opdracht van Zorg en Gezondheid voerde de Federatie Vrije Beroepen een onderzoek naar de mogelijkheden en opportuniteiten om zelfstandige zorgverstrekkers te betrekken bij de opstart en werking van de (voorlopige) zorgraden. Het resultaat zijn inzichten, tips en adviezen voor eerstelijnszones om zelfstandige zorgverstrekkers beter te betrekken bij hun zorgraden. Een aantal drempels weerhoudt zelfstandige zorgverleners om meer deel te nemen aan de zorgraden. Nochtans betekent hun deelname een meerwaarde voor de zorgraad en voor de zorgverstrekkers zelf. In een presentatie bundelen we de inzichten over die drempels en overlopen we de stappen om zorgverstrekkers te betrekken bij een zorgraad, van een analyse van hinderpalen en randvoorwaarden tot uitrollen van ideeën en evaluatie en bijsturing. Daarnaast zijn er ook aanbevelingen voor het aantrekken van zorgverleners, voorbeelden van communicatie en een contactenlijst van de beroepsverenigingen in Vlaanderen.

 

Namiddagconferentie Making the case for goal-oriented care

Het Fonds Dr. Daniel De Coninck organiseert op 5 september de namiddagconferentie Making the case for goal-oriented care. Interntionale voorbeelden en strategieën voor patiëntgerichte zorg komen aan bod.

Programma en inschrijven