Nieuwsbrief over de reorganisatie van de eerstelijn (februari 2017)

Vlaams minister voor welzijn Volksgezondheid en Gezin Jo VANDEURZEN:

Vlaams minister Jo Vandeurzen“In totaal ontvingen we 55 aanvraagdossiers voor de vorming van eerstelijnszones, samen goed voor een dekking van bijna 87% van het Vlaamse grondgebied. Bij enkele dossiers zullen vermoedelijk nog opmerkingen geformuleerd​ worden, maar we staan nu al  verder dan we hadden verwacht. Veel mensen hebben zich voor dit mooie resultaat ingezet en eraan bijgedragen. Ik wil in het bijz​onder mijn appreciatie uitdrukken voor het uitstekende werk dat de LMN- en SEL-medewerkers de afgelopen maanden bij de opmaak van deze dossiers hebben geleverd.  Vanuit meerdere hoeken ben ik gewezen op hun niet aflatende inzet om de partijen samen te brengen, gesprekken te voeren, ondersteuning te bieden bij de opmaak van het dossier. Dat deden ze bovenop hun al omvangrijk takenpakket. De vorming van de eerstelijnszones zal, na de beoordeling van de aanvraagdossiers, een nieuwe fase ingaan: die van de daadwerkelijke vorming en start van de eerstelijnszonewerking. Ik kijk er naar uit dat de SEL- en LMN-medewerkers met dezelfde inzet ook deze fase zullen ondersteunen.”

Eerste bijeenkomst van de klankbordgroep onder voorzitterschap van Chantal Van Audenhove

Chantal van AudenhoveOp 16 januari kwam de klankbordgroep voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen voor de eerste maal samen, in aanwezigheid van minister Jo Vandeurzen. De klankbordgroep (samenstelling: zie vorige nieuwsbrief) heeft als opdracht om van nabij het reorganisatieprogramma op te volgen en te reflecteren over kwesties die in de uitvoering van het reorganisatieprogramma naar boven komen. Deze reflecties kunnen de aanpak van het reorganisaties ondersteunen en inspireren. 

Op de agenda van de eerste klankbordgroep stonden:

  • stand van zaken over de uitvoering van het reorganisatieprogramma en de aanvraagdossiers voor de vorming van eerstelijnszones,
  • bespreking van pistes over de op te richten structuren op de 3 voorziene niveau’s (eerstelijnszone, regionale zorgzone en Vlaams niveau)
  • een voorstelling van een visie op zorgcoördinatie en case-management.

Chantal Van Audenhove (LUCAS) is voorzitter van de klankbordgroep. We legden haar enkele vragen voor.

Infosessies voor de opstart van de eerstelijnszones

Op zaterdag 10 maart (voormiddag) en donderdag 15 maart (namiddag) organiseren we een infosessie in het Vlaams Parlement in Brussel. 

Op het programma? Een korte stand van zaken over het reorganisatieprogramma eerstelijnszorg en een uitgebreide voorstelling van 2 pilootprojecten én enkele andere zones met een interessante aanpak. Ook bieden we een zicht op enkele buitenlandse ervaringen. 

Het programma is opgebouwd in 2  delen:

  • Voor de koffiepauze: enkele plenaire uiteenzettingen en voorstellingen. 
  • Na de pauze: 12 interactieve hoeken waarin u in gesprek kan gaan met leden van de transitieteams van de pilootprojecten, onze transitiecoaches of de trekkers van enkele boeiende Vlaamse eerstelijnszones in wording. 

>> Gedetailleerd programma en inschrijven.

Eén communicatieplatform voor alle eerstelijnszones

We kregen de laatste weken enkele vragen van eerstelijnszones of men kon starten met de bouw van een website of communicatieplatform voor de eerstelijnszone. Toegegeven, we werden hier een beetje in snelheid genomen, want zelf zat dit nog niet op onze radar. Nu dus wel.

We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om een soort moeder-communicatieplatform op te zetten voor alle eerstelijnszones. Een voorstel hierover bespreken we op de stuurgroep van eind februari. 

Voorstellen of suggesties hebben voor de ontwikkeling van zo’n platform? Stuur ze naar eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be.

Onze ploeg transitiecoaches loopt zich warm

In de nieuwsbrief van december stelden we u al de 8 transitiecoaches voor. Vorig jaar ondersteunden de transitiecoaches vooral de totstandkoming van de aanvraagdossiers. Momenteel helpen ze het team Eerste Lijn van Zorg en Gezondheid om de aanvraagdossiers te beoordelen. Vanaf begin maart staan ze klaar om voluit de inhoudelijke opstart van de Vlaamse eerstelijnszones te ondersteunen. 

De transitiecoaches hebben de opdracht om het veranderingstraject in de eerstelijnszone inhoudelijk uit te diepen en te begeleiden, samen met alle betrokken partners in de zone. Ze hebben inmiddels uitvoerig kennis gemaakt met de processen en inhoud van de 2 pilootprojecten. Hun eerste taak zal zijn om de trekkers van de zones te ondersteunen om een kick-off op te zetten en het veranderteam en het veranderforum samen te stellen. Hun aandacht zal vooral uitgaan naar de ondersteuning en coaching van de veranderteams in de uitvoering van hun job. Als het veranderteam om een of andere reden echt vast dreigt te raken met de begeleiding van het veranderingsproces, kan een transitiecoach het overlegproces zelf in handen nemen om voorbij conflicten of knelpunten te raken. Dat zal enkel in uitzonderlijke situaties zijn.  

Van zodra we een zicht hebben op alle goedgekeurde aanvragen, zullen we de transitiecoaches verdelen over alle eerstelijnszones. Zij zullen dan op hun beurt contact leggen met de trekkers van hun zones om verdere afspraken te maken. Als u inmiddels nog vragen hebt over de inzet van transitiecoaches, aarzel ze niet ze te stellen via eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be

Tot slot: we blijven berichten ontvangen uit sommige eerstelijnszones dat men discussies voert over samenstelling van de Zorgraad, opmaak van statuten …  We willen nogmaals benadrukken dat dit op dit ogenblik nog niet aan de orde moet zijn. De ervaringen vanuit de pilootprojecten tonen duidelijk aan dat het loont om eerst de inhoudelijke vragen te stellen. Wie zijn we? Wat willen we samen? Waar willen we accenten leggen? Het zijn die gesprekken die voor verbinding en duidelijkheid zorgen. De stap naar welke bestuursvorm je precies nodig hebt, wordt dan veel eenvoudiger.

Decreet Lokaal Sociaal Beleid goedgekeurd in Vlaams Parlement

Dit decreet wil een lokaal sociaal beleid realiseren dat ervoor zorgt dat kwetsbare mensen erbij horen in de buurt. Op alle vlakken. Het is niet alleen een kwestie van zorg of welzijn. Het gaat bijvoorbeeld ook over vrije tijd, zinvol werk in de buurt voor wie dat niet vanzelfsprekend is, aangepast wonen … Dit uitgangspunt is nu verankerd in het decreet Lokaal Sociaal Beleid.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De gemeente of de buurt is het perfecte niveau om al deze levensdomeinen met elkaar te verbinden. Het is voor ons belangrijk dat daarbij iedereen mee kan denken over wat voor zijn of haar gemeente belangrijk is. Met het decreet Lokaal Sociaal Beleid krijgen de gemeenten het heft in handen om op het lokale niveau in te zetten op de vermaatschappelijking van de zorg, de strijd tegen onderbescherming te organiseren en met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht kan men het sociaal beleid een prominente plaats geven in de meerjarenplannen.”

Hiervoor is een goede afstemming van alle zorg- en hulpverlening nodig en moet ook mantelzorg, burenhulp en vrijwilligerszorg goed worden ondersteund. Besturen die het lokale sociale beleid op deze manier ter harte nemen, zullen daarbij ondersteund worden door de Vlaamse overheid.

Edito

Programmamanager voor de reorganisatie Stef Steyaert:

Programmamanger voor de reorganisatie Stef Steyaert van het bedrijf LevuurDeze nieuwsbrief sturen we te laat om u nog zonder schaamrood op de wangen een heel gelukkig 2018 te wensen. Maar het schaamrood maakt onze wensen niet minder gemeend, integendeel. 

2018 wordt voor de reorganisatie van onze eerstelijnszorg een cruciaal jaar: de nieuwe structuren en processen zullen meer en meer vorm krijgen.  Langs onze zijde zullen wij er alles aan doen opdat we eind december 2018 kunnen terugkijken en dan inderdaad kunnen zeggen dat het een geslaagd jaar is geweest. Dus, andermaal, we wensen jullie allemaal een gelukkig en gezond 2018 met veel fijne momenten met familie en vrienden.

En de start van het nieuwe jaar is druk, heel druk. 

Eind december kregen we 55 aanvraagdossiers voor de vorming van eerstelijnszones. Al deze dossiers worden momenteel door medewerkers van het team Eerste Lijn van Zorg en Gezondheid en de transitiecoaches grondig beoordeeld. De stuurgroep van eind februari zal de resultaten van deze beoordeling bespreken, samen met de aanpak die we zullen volgen voor de enkele zones en gemeenten die nog geen aanvraagdossier hebben ingediend. We zullen nadien zo snel als mogelijk de resultaten communiceren.

De aanvraagdossiers zijn niet de enige die onze aandacht vragen. Eind november 2017 keurde de stuurgroep reeds 8 projectfiches van het reorganisatieprogramma goed. Op de stuurgroep van eind februari leggen we nog eens 3 projectfiches ter goedkeuring voor: opleiding en vorming, zorggeletterdheid en patiëntenparticipatie én het digitaal zorg- en ondersteuningsplan. In januari werkten we ook hard aan de samenstelling van de verschillende projectgroepen, zodat de stuurgroep deze kan bespreken en goedkeuren. Zo kunnen we begin maart de vele actoren nauwer betrekken bij de projecten.

Op 16 januari kwam de klankbordgroep voor de eerste maal samen. U las in onze vorige nieuwsbrief al hoe die is samengesteld. Deze groep zal regelmatig reflecteren over belangrijke kwesties in het reorganisatieproces. die reflecties voeden en inspireren het programmamanagement en de stuurgroep. Tijdens de eerste bijeenkomst bogen de leden van de klankbordgroep zich over de mogelijke structuren in het nieuwe zorglandschap. Ook een eerste discussietekst over zorgcoördinatie en casemanagement kwam aan bod. De eerste gedachtewisselingen worden nog deze week verder gezet tijdens een tweede bijeenkomst.

Op 10 en 15 maart, tot slot, vinden 2 infosessies plaats over vorming en opstart van eerstelijnszones. Op deze sessies kan u uitgebreid kennis maken met de ervaringen uit de 2 pilootprojecten Dender en Zuid-Oost-Limburg. Daarnaast presenteren we u ook graag wat buitenlandse ervaringen met vernieuwingen in de eerstelijnszorg. We vroegen ook enkele opstartende eerstelijnszones (Antwerpen, Brussel en de ELZ Oostkust) om hun ervaringen te delen.

U ziet het: stilzitten is er voorlopig niet bij voor ons. Maar ons enthousiasme wordt er niet minder om. Als u volgende week een paar dagen vakantie heeft, geniet er dan van. Graag tot een volgende keer.