Nieuwsbrief over de reorganisatie van de eerstelijn (december 2018)

Edito

Programmamanager voor de reorganisatie Stef Steyaert:

Programmamanger voor de reorganisatie Stef Steyaert van het bedrijf Levuur

Op vrijdag 7 december hechtte de Vlaamse regering voor de tweede maal haar goedkeuring aan het nieuwe Vlaamse eerstelijnsdecreet,, na de behandeling van de adviezen van de Strategische Adviesraad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen en de Gegevensbeschermingsautoriteit. Hiermee is een volgende belangrijke mijlpaal in het proces naar de finale goedkeuring van het nieuwe decreet behaald. Intussen is het decreet ingediend bij de Raad van State voor advies. Na de verwerking en bespreking van dit advies kan de Vlaamse regering het decreet eind januari indienen in het Vlaams Parlement. We zitten dus nog steeds op schema om het decreet voor de komende verkiezingen door het Vlaams parlement te laten goedkeuren.

En dit geldt ook voor de andere trajecten binnen het reorganisatieprogramma. Voor wat betreft de oprichting en erkenning van het nieuwe Vlaamse Instituut voor de Eerste Lijn mikken we op het voorjaar van 2019. Nog voor het jaareinde ronden we de eerste grote stap af (de business analyse) op weg naar een digitale tool voor het zorg-en ondersteuningsplan om zorgprocessen te plannen en zorggegevens te wisselen. Begin volgend jaar willen we op basis van deze analyse een concreet projectplan voor de realisatie uitwerken. En verder zijn we druk bezig met het uittekenen van hoe we in de toekomst zorgcoördinatie en casemanagement willen vormgeven, ontwikkelen we nieuwe kaders om multidisciplinaire praktijkvormen te stimuleren en worden er dag na dag meer gegevens ingeladen in de Sociale Kaart. Last but not least schrijven we volop aan het uitvoeringsbesluit voor de Zorgraden om zo het wettelijk kader te creëren voor de definitieve erkenning van de Zorgraden.

Maar het hardste werk gebeurt bij jullie, op het terrein, in de 60 eerstelijnszones. Afgelopen maand hebben we samen met de 8 transitiecoaches de stand van zaken in elke eerstelijnszone besproken. En ja, er zijn nog steeds enkele zones waar er weinig dynamiek is. Zones waar men de kat nog uit de boom blijft kijken of het water nog te diep lijkt tussen de partijen die in de toekomst samen hun eerstelijnszone moeten vormgeven. Maar dit gaat over een zeer kleine minderheid: de vingers van 1 hand volstaan om ze te tellen.

In de overgrote meerderheid van de zones komen de veranderteams geregeld samen, worden er resultaten voorgesteld en besproken op druk bijgewoonde veranderfora, worden 3 stappen vooruit gezet om er dan weer 1 achteruit te moeten zetten. Missies en visies worden geëxpliciteerd, waarden gedeeld, netwerken verkend. In verschillende zones ontwikkelt men ideeën voor de eerste projecten of concrete samenwerkingen. SEL en LMN medewerkers zetten mee hun schouders onder deze processen (verderop in de nieuwsbrief lees je over het proces dat we starten om hun transitie naar de Zorgraden voor te bereiden). Kortom: het gaat vooruit.

En onze transitiecoaches vertellen ons dat er vele verwachtingen, soms zelf frustraties leven over ons deel van het werk. Dat niet altijd alles goed op elkaar afgestemd lijkt, dat federale en Vlaamse initiatieven elkaar doorkruisen, dat de financiering veel beter en ruimer kan, dat beleid nog te veel versnipperd is, dat het digitale platform om zorggegevens te delen en zorg te plannen er eigenlijk gisteren al had moeten zijn, dat we nog meer inspanningen moeten doen om de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag echt aan het stuur te zetten, dat de Sociale kaart veel te lang op zich laat wachten en te veel inspanningen vergt,…

En natuurlijk hebben jullie gelijk. Want ook bij ons is het wringen en wroeten, 3 stappen vooruit en 1 achteruit, plannen maken en plannen herzien, belangen afwegen en bespreken, botsen op wetten en praktische bezwaren. Maar ook wij gaan onmiskenbaar vooruit, ook op ons dashboard verschijnen groene bollen van behaalde mijlpalen en resultaten. De komende 2 jaren worden de jaren waar heel veel van de zaken waar we nu al jaren aan werken echt zullen opstarten. 

Maar laat het daarnaast ook en vooral een jaar zijn waarin u mooie momenten mag beleven, wat tijd, rust en geluk kan vinden en delen met familie en vrienden. Zalig Kerstfeest en gelukkig nieuwjaar van heel onze ploeg.

 

De toekomstige overgang van SEL en LMN medewerkers naar de Zorgraden

Meer en meer ziet het ernaar uit dat we onze vooropgestelde doelstelling gaan halen en dat we in de eerste helft van 2020 de Zorgraden definitief zullen kunnen erkennen. Op dat moment kunnen we ook de inschakeling van SEL en LMN-medewerkers laten plaatsvinden.  Om dit proces in goede banen te leiden, zijn we momenteel alle noodzakelijke voorbereidingen aan het treffen.

Reeds voor de zomervakantie lieten we een zogenaamde due diligence uitvoeren om – op organisatieniveau (dus per SEL of LMN) - een zicht te krijgen op de cao’s die binnen de verschillende LMN’s en SEL’s van toepassingen zijn, de loon- en arbeidsvoorwaarden, extra-legale voordelen, soorten contracten, de beschikbare reserves,…  De studie leerde ons vooral dat de situatie niet zo eenvoudig is, dat er nogal wat verschillen bestaan. Niet alleen tussen SEL’s en LMN’s, maar ook tussen SEL’s en LMN’s onderling. In dialoog met een vertegenwoordiging van de medewerkers zelf, én uiteraard ook de representatieve vakbonden en werkgeversorganisatie spraken we daarom af  volgende stappen af:

  • De vakbonden organiseren zelf een bevraging naar het personeelskader (functie, % tewerkstelling) van de SEL en LMN medewerkers.

  • Een extern bureau krijgt de opdracht om met elke medewerker van SEL en LMN een gesprek te voeren;  Enerzijds om heel concreet de specifieke situatie van de betreffende medewerker in kaart te brengen, anderzijds om te peilen naar hun wensen voor de toekomst (in welke zone zou men graag werken, wat vindt men daarbij belangrijk, welke verwachtingen heeft men t.a.v. toekomstig takenpakket,…)

  • Ondertussen starten de onderhandelingen tussen de representatieve vakbonden en werkgeversorganisaties binnen het paritair comité 331 m.b.t. toekomstige functieprofielen,

  • Het agentschap bezorgt de resultaten van bovenstaand onderzoek in het voorjaar 2019 aan de sociale partners zodat zij het sociaal overleg kunnen opstarten over de transitie van de oude werkgevers naar de nieuwe.  De SEL- en LMN-medewerkers worden uiteraard van deze besprekingen op de hoogte gehouden.

  • Als alles volgens planning verloopt zullen we in de loop van 2019 stilaan een duidelijk zicht hebben op de financiering van de Zorgraden zodat ook die gegevens in de onderhandelingen kunnen worden meegenomen.

  • In 2019 zou er op die manier een duidelijk kader moeten zijn voor de overgang, die ergens midden 2020 zou moeten gebeuren.

Projectoproep van het fonds Dr. Daniël De Coninck

Versterken van gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn

De Koning Boudewijnstichting heeft haar projectoproep gelanceerd voor het "Versterken van gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn". Ook het rapport "Gezondheidsvaardigheden versterken: leren van tien innovatieve buitenlandse praktijken" is gepubliceerd. De projectoproep en het rapport zijn realisaties van het Fonds Dr. Daniël De Coninck.

Projectoproep

Projecten kunnen zich richten op de individuele vaardigheden en mogelijkheden van de persoon met een zorgbehoefte en omgeving, of op de processen en systemen in welzijns- en zorgorganisaties. Een grote diversiteit van initiatieven is dus mogelijk. U vindt de selectiecriteria en het kandidaatsdossier op de website van de Koning Boudewijnstichting.
We hopen dat er binnen enkele eerstelijnszones initiatieven worden genomen om op deze projectoproep in te dienen

Rapport

Het Fonds gaf de opdracht om tien buitenlandse innoverende praktijken te onderzoeken die gezondheidsvaardigheden van burgers, patiënten, mantelzorgers en professionelen versterken. In deze publicatie worden de resultaten van deze mapping uiteengezet

Geef je mening in ons onderzoek naar geïntegreerde financiering

Vanuit de Vlaamse overheid voeren we onderzoek naar een meer geïntegreerde financiering voor de eerstelijnszorgaanbieders. KULeuven en UGent nemen de uitvoering van dit onderzoek voor hun rekening.

Wil jij ook je stem laten horen in dit debat? Vul dan zeker de vragenlijst in

We proberen zoveel mogelijk verschillende meningen te verzamelen. De stem van uw discipline of organisatie mag dus zeker niet ontbreken.