Nieuwsbrief over de reorganisatie van de eerstelijn (december 2017)

Ons team transitiecoaches is klaar om erin te vliegen

De transistiecoaches voor de eerstelijnszonesVan links naar rechts: Marleen Dethier, Helena Op den Kamp, Hanne Vanraes, Zohra Diouani, Grieke Forceville, Ruth Raes, Caroline Hoedemaekers, Samia Van Vooren

Op donderdag 7 en vrijdag 8 december kwamen de 8 transitiecoaches voor het eerst samen. Op het programma : kennismaken, leren uit de ervaringen van de pilootprojecten, samenwerkingsafspraken maken, de jaarplanning voor 2018 … Vanaf begin januari zullen ze de vorming van de eerstelijnszones ondersteunen.

Voor de enthousiaste groep van elkaar afscheid nam, konden we Grieke, die Brussel zal ondersteunen, en Ruth, die begin november van start ging, strikken voor enkele vragen.

De klankbordgroep is samengesteld

Op 30 november keurde de stuurgroep de samenstelling goed van de klankbordgroep. Deze groep zal in de loop van 2018 een zestal keer samenkomen om te reflecteren over centrale kwesties in de voortgang van het reorganisatieproces. Voorzitter van de klankbordgroep Is Chantal Van Audenhove.

Chantal van Audenhove (Lucas) Karel Hermans (Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten) Anita Cautaers (SOM - Federatie Sociale Ondernemingen)
Hilde Denutte (Zorgnet-Icuro) Hilde Dewilde (Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten) Ilse Luyten (Vlaams Welzijnsverbond)
Tom Braes (Zorgnet-Icuro) Elke Verlinden (Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten) Karin Van Mossevelde (Platform Mantelzorg)
Stefaan Hanson (Federatie Vrije Beroepen) Gunther D’hanis (Domus Medica) Johan Tourné (Platform Mantelzorg)
Jos van Hoof (Federatie Vrije Beroepen) Stefaan Berteloot (Vlaamse Vereniging Diensten Gezinszorg) Ria Van den Heuvel (Vlaams Familieplatform)
Hilde Deneyer (Federatie Vrije Beroepen) Tinne Vandensande (Koning BoudewijnStichting) Wannes Blondeel (Huizen van het Kind)
Katrien Van Kets (VICO- Vlaams Intermutualistisch College) Griet Briel (Netwerk tegen Armoede) Linda De Boeck (Vlaams Instituut Gezond Leven)
Ilse Weeghmans (Vlaams Patiëntenplatform) Patrick Seys (CAW Federatie) Marijs Geirnaert (Vlaamse expertisecentrum
voor Alcohol en andere Drugs - VAD)
Hendrik van Gansbeke (AUVB- Nederlandstalige kamer
van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België)
Koen Lowet (Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen) Inge Van Trimpont (ISC – Internetten SamenwerkingsCel
– Centra Leerlingenbegeleiding - CLB)
     
8 projecten van het reorganisatieprogramma gestart

De stuurgroep keurde op 30 november ook de eerste 8 projectaanpakken goed van het reorganisatieprogramma.  Dit betekent dat deze projecten opgestart zijn of gewoon verderlopen (bv. het project "Geïntegreerd Breed Onthaal" of het project "Platform Welzijn en Gezondheid"). U vindt hier een korte samenvatting van de 8 goedgekeurde projecten. Voor de 8 goedgekeurde projecten worden momenteel projectgroepen samengesteld. Eind januari hopen we ook hiermee rond te zijn.

De 80% regel

In het aanvraagformulier voor een eerstelijnszone hanteren we consequent de norm dat minimaal 80% (van het aantal centra, van het aantal diensten, van het aantal gepresteerde uren …) zich moet engageren. Maar wat is eigenlijk de 100%? Die vraag kregen we de laatste weken enkele malen voorgeschoteld. We bieden je daarom nu handige overzichten van diensten, centra, gepresteerde uren … per gemeente. Zo ziet u snel of u aan de 80% voldoet.

2 symposia over de vorming van eerstelijnszones

Op zaterdagmorgen 10 maart (van 9.30u tot 14.00u) en donderdagnamiddag 15 maart (van 13.30u tot 18.00u) organiseren we 2x een symposium in het Vlaams Parlement in Brussel. Op het programma? Een stand van zaken over het reorganisatieprogramma eerstelijnszorg en een voorstelling van 2 pilootprojecten én enkele andere zones met een interessante aanpak. Zowel op zaterdag (inleiding) als op donderdag (slotwoord) zal minister Vandeurzen zijn beschouwingen geven bij het reeds geleverde werk.

>> Voorinschrijven voor deze beide symposia

Permanentie tijdens de kerstvakantie

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar gaat het Team Eerste Lijn van Zorg en Gezondheid er even tussen uit. Stef Steyaert, de programmamanager, blijft die week wel op post. U kan hem tijdens deze week voor dringende vragen, bereiken op stef@levuur.be of op het nummer 0496 80 71 17. De tweede week van de kerstvakantie gebruikt u weer het gebruikelijke e-mailadres eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be.

Edito

Programmamanager voor de reorganisatie Stef Steyaert van het bedrijf Levuur:

Programmamanger voor de reorganisatie Stef Steyaert van het bedrijf Levuur

De uiterste indieningsdatum nadert om de vorming van een eerstelijnszones aan te vragen: 31 december 2017. De signalen die we krijgen, stemmen ons voorzichtig optimistisch. We weten dat het in sommige zones en gemeenten nog moeilijk kiezen is, maar in grote delen van Vlaanderen verschijnt witte rook. In Limburg ziet het ernaar uit dat we al naar een volledige, gebiedsdekkende opdeling in eerstelijnszones gaan. Tenminste als de laatste knopen deze week kunnen worden doorgehakt. Midden of eind februari hebben we alle aanvraagdossiers beoordeeld. Dan zal zo goed als heel Vlaanderen ingevuld zijn. Pas dan kunnen we ook strategieën bepalen om in de gebieden waar het (net) niet gelukt is, toch tot een oplossing te komen.

Op veel plaatsen slaagt men er dus blijkbaar in om eerstelijnszones af te bakenen. Dat is vaak dankzij de grote inzet van verschillende actoren en de bereidheid om samen naar oplossingen te zoeken. We willen iedereen die zich hiervoor heeft ingespannen, van harte bedanken. Dit is een eerste grote en belangrijke stap. Maar, en u had wellicht niet anders verwacht, het echte werk begint nu, met gelukkig iets meer ruimte en tijd. 

In 2018 moeten in alle eerstelijnszones processen op gang komen waarbij alle betrokken actoren samen onderzoeken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Wat delen ze en wat vinden ze belangrijk? Waar willen ze samen op inzetten? Hoe zullen ze samenwerken binnen de eerstelijnszones? We willen andermaal beklemtonen dat je hiervoor best de tijd neemt. Ook hier is het aloude "Bauhaus"-principe van kracht: "vorm volgt inhoud". Anders gezegd: bespreek eerst met elkaar wat je belangrijk vindt en wat je allemaal samen wil realiseren, vooraleer je gaat bepalen hoe je alles wil besturen. De erkenning van de zorgraden zal hoe dan ook nog niet gebeuren in 2018. Dat voorzien we ten vroegste in de loop van 2019.

"We zullen in 2018 alles in het werk stellen om de eerstelijnszones maximaal te ondersteunen" 

Vanaf begin januari is onze ploeg van 8 transitiecoaches op volle sterkte. We stellen ze in deze nieuwsbrief graag aan u voor. Ze zullen de processen in de verschillende zones ondersteunen. We voorzien per goedgekeurde zone een subsidie om werkingskosten te betalen. Het exacte bedrag moeten we nog bepalen. Aan het personeel van de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL’s) en de Lokale multidisciplinaire netwerken (LMN’s) zullen we vragen om hun uitstekende werk in de vorming van de eerstelijnszones ook in 2018 verder te zetten. Het Team Eerste Lijn van Zorg en Gezondheid blijft zich elke dag voluit inzetten om van deze reorganisatie een succes te maken.

We willen eindigen met jullie allemaal heel fijne feesten toe te wensen: een vrede- en vreugdevol kerstfeest, met tijd voor vrienden en familie en een hele warme en gelukkige start voor het nieuwe jaar. Laat ons in 2018 allemaal de schouders zetten onder een succesvolle reorganisatie van onze Vlaamse eerstelijnszorg.