Nieuws

  • 16 maart 2017

Projectoproep: samenwerken in eerstelijnszones

In het kader van de hervormingen in de gezondheids- en welzijnssectoren in de eerste lijn zal Flanders Synergy vanuit een VLAIO Project (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en in samenwerking met Zorg en Gezondheid twee mogelijke toekomstige eerstelijnszones ondersteunen en begeleiden bij het opzetten en organiseren van de werking en samenwerking binnen de eerstelijnszone. De begeleiding bestaat uit een methodiek waarin de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie toegepast worden.
  • 10 maart 2017

Advies omtrent onderzoek naar PAK’s in rubbergranulaat op kunstgrasvelden

Advies omtrent onderzoek naar PAK’s in rubbergranulaat op kunstgrasvelden in opdracht van Het Belang van Limburg.
logo 1813
  • 23 februari 2017

Studiedag 'Omgaan met suïciderisico' - 30 maart 2017

Op 30 maart 2017 organiseert het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie een studiedag naar aanleiding van de lancering van de 'Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag'.
  • 10 februari 2017

Beter mondzorgbeleid voor kwetsbare mensen dankzij nieuwe Vlaamse partnerorganisatie

Een nieuwe samenwerkingsverband gaat de uitdaging aan om betere mondzorg aan kwetsbare mensen aan te bieden.
  • 10 maart 2017

Conclusies doelgroepenbevraging gezondheidsimpact van luchtverontreiniging en geluidshinder

Welke knelpunten en succesfactoren ervaren lokale overheden wanneer ze werken rond luchtverontreiniging en geluidshinder? Dat was de centrale vraag van de doelgroepbevraging die Zorg en Gezondheid eind 2016 liet uitvoeren bij lokale besturen en enkele studiebureaus. Uit de resultaten blijkt dat vooral een gebrek aan kennis en inzicht in de materie, een groot vertrouwen in projectontwikkelaars en een onderschatting van het probleem het de milieu- of mobiliteitsambtenaar op dit moment moeilijk maakt om te handelen rond luchtverontreiniging en geluidshinder.
save the date CELZ
  • 16 februari 2017

Hervorming eerstelijnszorg: persoon met zorgnood aan het stuur

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, heeft vandaag op een conferentie de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen voorgesteld. De eerste lijn is de zorg waarmee u als burger doorgaans het eerst in contact komt: uw huisarts, apotheker, thuisverpleegkundige, psycholoog, maatschappelijk werker. De eerste lijn is met andere woorden uw toegang tot de zorg. De actoren van die toegang zullen de komende jaren veel beter samenwerken, waardoor de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger beter hun weg vinden, beter geholpen worden en bij de zorg meer betrokken worden. De burger met een complexe zorgvraag zal zich omringd weten, niet door allerlei afzonderlijke zorgaanbieders, maar door een team met een zorgcoördinator, en zo nodig ook een externe casemanager. Patiëntenparticipatie, inclusief een klachtenregeling, krijgt een duidelijke plaats. En een nieuw Vlaams Instituut voor de Eerstelijn wordt de motor van de reorganisatie.
  • 8 februari 2017

Nieuwe cijfers tonen hoge vaccinatiegraad bij Vlamingen

Om de vier jaar laat Zorg en Gezondheid onderzoeken hoeveel baby’s, adolescenten en andere doelgroepen in Vlaanderen zich laten vaccineren.
  • 8 maart 2017

Campagne informeert burgers over troeven erkende assistentiewoningen

Wat mag je verwachten van een assistentiewoning? Voor wie zijn ze bestemd? Waar moet je op letten als je een assistentiewoning wilt huren/kopen? Deze publiekscampagne moet een antwoord bieden op de vragen die hieromtrent bij de burgers leven. Tegelijk kan het voor de mensen een uitnodiging zijn om tijdig na te denken over hoe en waar ze willen wonen als ze een dagje ouder worden
Logo Interreg
  • 15 februari 2017

Zorg en Gezondheid stapt in Vlaams-Nederlandse samenwerking rond infectieziektebestrijding

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. Het project start op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk.
  • 6 februari 2017

Nieuw Actieplan Geestelijke Gezondheid focust op vroeg ingrijpen bij kinderen en jongeren

Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen meer bevoegdheden op vlak van geestelijke gezondheid. Dat en de stijgende zorgvraag zijn voor Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de aanleiding om een Actieplan voor Geestelijke Gezondheid uit te werken. In dat nieuwe plan wordt dit jaar alvast 2 miljoen euro bijkomend ingezet, hoofdzakelijk voor de preventie en vroegdetectie van psychische problemen. Extra aandacht gaat hierbij naar kinderen en jongeren.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid