Nieuws

  • 23 februari 2017
logo 1813

Studiedag 'Omgaan met suïciderisico' - 30 maart 2017

Op 30 maart 2017 organiseert het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie een studiedag naar aanleiding van de lancering van de 'Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag'.
save the date CELZ
  • 16 februari 2017

Hervorming eerstelijnszorg: persoon met zorgnood aan het stuur

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, heeft vandaag op een conferentie de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen voorgesteld. De eerste lijn is de zorg waarmee u als burger doorgaans het eerst in contact komt: uw huisarts, apotheker, thuisverpleegkundige, psycholoog, maatschappelijk werker. De eerste lijn is met andere woorden uw toegang tot de zorg. De actoren van die toegang zullen de komende jaren veel beter samenwerken, waardoor de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger beter hun weg vinden, beter geholpen worden en bij de zorg meer betrokken worden. De burger met een complexe zorgvraag zal zich omringd weten, niet door allerlei afzonderlijke zorgaanbieders, maar door een team met een zorgcoördinator, en zo nodig ook een externe casemanager. Patiëntenparticipatie, inclusief een klachtenregeling, krijgt een duidelijke plaats. En een nieuw Vlaams Instituut voor de Eerstelijn wordt de motor van de reorganisatie.
  • 8 februari 2017

Nieuwe cijfers tonen hoge vaccinatiegraad bij Vlamingen

Om de vier jaar laat Zorg en Gezondheid onderzoeken hoeveel baby’s, adolescenten en andere doelgroepen in Vlaanderen zich laten vaccineren.
  • 23 januari 2017

Rol van de apotheker in de gezondheidszorg

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) organiseert op zaterdag 18 februari 2017 het symposium “Rol van de apotheker in de gezondheidszorg”.
Logo Interreg
  • 15 februari 2017

Zorg en Gezondheid stapt in Vlaams-Nederlandse samenwerking rond infectieziektebestrijding

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. Het project start op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk.
  • 6 februari 2017

Nieuw Actieplan Geestelijke Gezondheid focust op vroeg ingrijpen bij kinderen en jongeren

Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen meer bevoegdheden op vlak van geestelijke gezondheid. Dat en de stijgende zorgvraag zijn voor Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de aanleiding om een Actieplan voor Geestelijke Gezondheid uit te werken. In dat nieuwe plan wordt dit jaar alvast 2 miljoen euro bijkomend ingezet, hoofdzakelijk voor de preventie en vroegdetectie van psychische problemen. Extra aandacht gaat hierbij naar kinderen en jongeren.
  • 18 januari 2017

Aandacht en projectoproep voor seksuele diversiteit in woonzorgcentra

Er zijn naar benadering 200.000 oudere holebi’s en transgenders in België. Een deel van hen woont in één van de 78.000 woongelegenheden in woonzorgcentra die Vlaanderen telt. Vastgesteld wordt dat er in de ouderenzorg nog vaak weinig aandacht bestaat voor de eigenheid van oudere holebi’s en transgenders. De studiedag 'Tachtig tinten’ die morgen wordt georganiseerd en de bijhorende projectoproep zijn een belangrijke aanzet om de vaak onbedoelde houding te keren.
  • 10 februari 2017

Beter mondzorgbeleid voor kwetsbare mensen dankzij nieuwe Vlaamse partnerorganisatie

Een nieuwe samenwerkingsverband gaat de uitdaging aan om betere mondzorg aan kwetsbare mensen aan te bieden.
  • 3 februari 2017

Nieuwe financiering voor Vlaamse ziekenhuizen

De ziekenhuizen spelen een belangrijke rol in het zorglandschap. Om in te spelen op de sterk gewijzigde zorgvraag door onder meer vergrijzing, diversiteit en toename van chronische ziekten werd het Zorgstrategisch Plan Vlaanderen voor ziekenhuizen ontwikkeld. In dialoog met de ziekenhuissector werd nu ook een nieuw financieringsmodel voor de ziekenhuisinfrastructuur uitgewerkt dat vrijdag door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Er wordt €32 miljoen extra vrijgemaakt voor de opstart van een instandhoudingsforfait voor elk ziekenhuis. Daarnaast wordt voor nieuwe, structurele investeringen een strategisch forfait opgestart
  • 16 januari 2017

Vandeurzen start nieuwe initiatieven voor betere milieugezondheidszorg op lokaal niveau

Een partnerorganisatie gaat aan het werk om onder andere de impact van mobiliteit en de omgeving binnenshuis op onze gezondheid te onderzoeken, monitoren en verbetervoorstellen te doen. Ten tweede zal er een onderzoek gebeuren naar de rol van milieufactoren bij ziektes waarmee Vlamingen zich bij de huisarts aanbieden.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid