Multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging (MBE)

De multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging (MBE) is een gespecialiseerd team dat andere zorgverleners en mantelzorgers ondersteunt bij de begeleiding van palliatieve personen die thuis of in een thuisvervangend milieu willen blijven en overlijden. Dit gebeurt in samenspraak met de huisarts van de palliatieve persoon en met het bestaande zorgteam.

De MBE is samengesteld uit minstens een equipearts, verpleegkundigen en administratieve ondersteuning, waardoor zowel de verzorging als de coördinatie van de palliatieve verzorging gegarandeerd wordt.

De begeleiding door de MBE is voor de persoon volledig gratis. Indien er extra kosten zijn door bijvoorbeeld bepaalde medicatie, moet de MBE de palliatieve persoon of zijn mantelzorger hierover altijd informeren.

De opdrachten van de MBE zijn:

  • advies geven aan de betrokken zorgaanbieders
  • in overleg met de betrokken zorgaanbieders (en met hun toestemming),  palliatieve verzorging geven, organiseren en/of coördineren
  • informatie verstrekken aan de palliatieve persoon, zijn familie en mantelzorgers over de palliatieve verzorging
  • indien nodig, psychologische en morele ondersteuning bieden aan de betrokken zorgaanbieders, de palliatieve persoon, zijn familie en mantelzorgers
  • een telefonische permanente bereikbaarheid verzekeren voor de zorgaanbieders van de eerste lijn die betrokken zijn bij de verzorging van een palliatieve persoon in zijn thuismilieu
  • een wekelijks intern interdisciplinair teamoverleg organiseren met de arts en alle andere betrokken eerstelijnszorgaanbieders.

De MBE kan andere activiteiten hebben die de kwaliteit van de palliatieve verzorging ten goede komen (bv. meewerken aan opleidingen).

Zorg en Gezondheid heeft met 15 multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging (=MBE) een overeenkomst afgesloten. Elk palliatief samenwerkingsverband moet beschikken over een MBE, waardoor het werkingsgebied van het samenwerkingsverband overeenstemt met het werkingsgebied van de MBE.

Financiering en facturatie

De MBE’s ontvangen tegemoetkomingen voor de ondersteuning die zij bieden bij de begeleiding van een palliatief persoon. Hoeveel die tegemoetkomingen bedragen, is opgenomen in de overeenkomst die ze afsluiten met Zorg en Gezondheid. Wanneer een MBE een begeleiding start moet de huisarts hiervoor een attest opmaken. De MBE doet een aanvraag voor een tegemoetkoming voor de begeleiding bij het ziekenfonds van de palliatieve persoon.

Daarnaast ontvangen de MBE’s in het kader van sociale akkoorden van Zorg en Gezondheid ook financiering voor de eindeloopbaan van hun personeel.

Een overeenkomst stopzetten of een nieuwe overeenkomst aanvragen

Omdat elk palliatief samenwerkingsverband moet beschikken over een MBE, zal in de praktijk een overeenkomst niet vaak stopgezet worden. Logischerwijs zal er ook niet zomaar een nieuwe overeenkomst worden opgemaakt.

Maar in het licht van reorganisatie van de eerste lijn, en meer specifiek de oprichting van de Regionale Zorgplatformen, is dit wel mogelijk. Het is namelijk de bedoeling dat (in de toekomst) de regio van de MBE overeenstemt met de regio van de regionale zorgzone. Dit betekent ook dat er slechts 14 MBE’s zullen worden erkend. Wanneer het werkgebied wordt aangepast, zullen er wel nieuwe overeenkomsten afgesloten worden.  

Het palliatief samenwerkingsverband (en bijgevolg ook de MBE) wordt nauw betrokken bij de oprichting van de regionale Zorgplatformen en zullen dus op de hoogte worden gehouden wanneer de aanpassing naar deze nieuwe werkgebieden is voorzien.  

De procedure om een MBE-overeenkomst te wijzigen, stop te zetten of een nieuwe overeenkomst aan te vragen vindt u hier.

Rapporteringen

De MBE’s moeten elk jaar hun personeelsoverzicht en een jaarverslag opsturen naar Zorg en Gezondheid. Beide sturen ze naar Zorg en Gezondheid via eerstelijn@Vlaanderen.be.