Missie, visie en waarden

Onze missie

Samen met u gaan we voor meer gezondheid en betere zorg.

Onze visie

We nodigen mensen uit om gezond te leven en ondersteunen hen hierbij. We beschermen hen tegen besmettelijke ziektes en een ongezond milieu en maken de tijdige opsporing van een aantal ziektes mogelijk. We dragen bij tot een netwerk van kwaliteitsvolle zorg voor en rond mensen die het nodig hebben. Met de Vlaamse sociale bescherming brengen we de betaalbaarheid van de zorg in het bereik van onze medeburgers.

Om dit alles te realiseren erkennen en financieren we organisaties, zorgverleners en voorzieningen. We doen alles in partnerschap en in gedeelde verantwoordelijkheid met hen, met andere overheden én met de mensen zelf. Extra aandacht gaat daarbij naar de meest kwetsbaren.

Onze waarden

We zien onszelf als een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werken we aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. Onze aanpak is menselijk, gidsend en toekomstgericht.

Waarden van de Vlaamse overheid

We zien onszelf als een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werken we aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

Openheid

 • We hebben oog voor wat leeft in de samenleving.
 • We werken samen met alle betrokken actoren binnen en buiten de overheid en stellen onze gegevens, informatie, kennis en vaardigheden ten dienste van de maatschappij.
 • We zeggen wat we doen.

Wendbaarheid

 • We reageren alert op de ontwikkelingen in de samenleving.
 • We definiëren onze dienstverlening proactief naargelang de noden, wensen en verwachtingen van de klanten en belanghebbenden.
 • We zetten onze talenten flexibel in.

Daadkracht

 • We nemen met respect voor alle belanghebbenden weloverwogen beslissingen die we kordaat uitvoeren.
 • We grijpen opportuniteiten en ondernemen gedurfde, adequate acties om innovatieve oplossingen te bieden.
 • We nemen daarbij verantwoorde risico’s en leren uit fouten.

Vertrouwen

 • We gedragen ons deontologisch correct, zijn eerlijk en loyaal aan het algemeen belang.
 • We geven en verdienen vertrouwen.
 • We stimuleren de kwaliteiten in de eigen organisatie en in de maatschappij.
 • We zijn authentiek en doen wat we zeggen. Duidelijkheid en voorbeeldig werkgeverschap maken ons geloofwaardig.

Specifieke waarden voor Zorg en Gezondheid


Menselijk

Gezondheid ligt mensen heel na aan het hart. Er is een enorme emotionele band, een "emotional proximity". Het agentschap beseft dat en toont zich dan ook bekommerd met, begaan met, en bezorgd om die gezondheid. Het agentschap stelt zich voor de burger op als een zorgende "vader". Een overheid die daadwerkelijk begaan is met de gezondheid van en de zorg voor de burger. Onze (communicatie)stijl wordt gekenmerkt door een warme, menselijke persoonlijkheid.

Dit betekent onder andere dat we ambtenarentaal of beleidstaal vermijden, juridische kaders en abstract beleid vertalen naar wat ze betekenen voor het leven van een individueel mens. Ook in onze directe contacten tonen we onze betrokkenheid.

Gidsend

De zorg- en welzijnssector is complex. De burger is op zoek naar een gids, iemand die hen wegwijs maakt in het grote aanbod aan zorg, diensten en informatie. Het agentschap wil die rol opnemen.

We willen de gids van de zorgsector worden. We willen de burger doorheen de sector loodsen door de beschikbare informatie op een toegankelijke en duidelijke manier over te brengen en de weg te tonen naar die beschikbare, kwalitatieve informatie. Dat houdt ook in dat we de informatie waarover we beschikken, op een duidelijke en eenvoudige manier aan de burger geven.

We scheppen een werkbare context voor de diverse actoren in de sector door de grote lijnen uit te zetten en te faciliteren "in the field".

Een heel expliciet voorbeeld van ons agentschap als gids, zou een website kunnen zijn die een portaal is voor gezondheid en welzijn in Vlaanderen. Mensen correct helpen met hun vragen is uiteraard een ander voorbeeld.

Gidsen vraagt ook om duidelijkheid: we zijn vaak koning van de nuance, uitdaging is nu om ook koning van de duidelijkheid te zijn.

Toekomstgericht

Bij alles wat we doen, proberen we een langetermijnvisie voor ogen te houden. We vermijden one shots. We staan open voor nieuwe ideeën en zijn altijd op zoek naar nieuwe opportuniteiten. We gaan proactief en daadkrachtig te werk.

Wat we doen heeft een doel en dat doel maken we ook bekend. Om dat doel te bereiken, zijn we niet bang om te innoveren. Een project zoals Vitalink is daar een mooi voorbeeld van.