Lokale Gezondheidsindicator mobiliteit

Luchtverontreiniging en geluidsoverlast door wegverkeer hebben in Vlaanderen een belangrijke impact op de gezondheid. Zorg en Gezondheid streeft ernaar om de gezondheidsimpact van wegverkeer te verminderen, onder meer door deze eerst goed in kaart te brengen. Naast inzetten op gezondheidsbescherming - door te ijveren voor een betere luchtkwaliteit en minder lawaai - kunnen we een win-win voor gezondheid ook bereiken door in te zetten op gezondheidsbevordering, zoals door het stimuleren van actieve verplaatsingen.

Lokale Gezondheidsindicator Mobiliteit

De Lokale Gezondheidsindicator Mobiliteit drukt de gezondheidsimpact van mobiliteit kwantitatief uit en visualiseert deze zodat hij gebruikt kan worden als stimulans voor lokale besturen om maatregelen te nemen rond mobiliteit waarbij gezondheid centraal staat.

Verschillende factoren bepalen de gezondheidsimpact van mobiliteit. In gezondheidsstudies wordt hoofdzakelijk rekening gehouden met vier parameters die een impact hebben op gezondheid:

  • luchtverontreiniging;
  • geluidshinder;
  • verkeersongevallen (verkeersveiligheid);
  • actieve mobiliteit.

In deze tool wordt de gezondheidsimpact van deze vier parameters beschouwd op gemeentelijk/stedelijk niveau. Er wordt voor de gezondheidsimpact van elke parameter een ranking gemaakt van alle Vlaamse gemeenten/steden. Per parameter kan een geselecteerde gemeente/stad ook vergeleken worden met andere gemeenten/steden met dezelfde typologie volgens Belfius. De tool is nu ook aangepast aan de gemeentefusies van 2019.

De Lokale Gezondheidsindicator Mobiliteit is een beleidsinstrument gemaakt door de partnerorganisatie Milieugezondheidszorg. Dat samenwerkingsverband tussen het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, het Vlaams Instituut Gezond Leven en het agentschap Zorg en Gezondheid wordt gefinancierd door Zorg en Gezondheid.

Meer info

 

Logobalk project gezonde publieke ruimte
Raadpleeg de cijfers voor uw gemeente

Hoe dit lezen?

Dit instrument geeft geen redenen of verklaringen waarom in een bepaalde gemeente een score zus of zo is. Het gaat er ook niet over of een score “goed” of “slecht” is, daar kan dit instrument in feite geen uitspraak over doen. Zelfs de best scorende gemeente kan nog gezondheidswinst boeken. Dit instrument kan wel helpen inzicht bieden in welke factoren of parameters in uw gemeente meer of minder impact hebben op de gezondheid (in vergelijking met andere Vlaamse gemeentes). Op die manier kan het voor het lokaal bestuur hopelijk een stimulans zijn om na te denken over initiatieven en maatregelen om enerzijds de burgers te beschermen tegen gezondheidsrisico’s en anderzijds de burgers aan te sporen tot gezond gedrag. En om daarover in dialoog te gaan met de verschillende diensten en stakeholders binnen de eigen gemeente, en met andere gemeentes en overheden.