Lokale initiatieven voor bron- en contactonderzoek

Contactopvolging met sterke lokale inbedding

Extra steun voor zorgraden

De Vlaamse regering keurde een besluit goed dat meer middelen voorziet voor de zorgraden die – in samenwerking met de lokale besturen –  inzetten op de lokale contact- en bronopsporing, ter versterking van de centrale contactopsporing en om adequaat te kunnen inspelen op specifieke lokale situaties. Elk van de 60 zorgraden krijgt een extra toelage van ruim 93 000 euro volgens dit besluit pdf bestandVR 2020 1009 DOC.1002-2 Versterking contactopsporing zorgraden - BVR.pdf (670 kB)

Het besluit creëert het kader voor de oprichting van een COVID-19-team, met daarin minstens een teamleider en een medisch expert. Daarnaast creëert het besluit de mogelijkheid voor de zorgraad om, in samenwerking met de lokale besturen en de organisaties binnen de eerstelijnszone, een pool van huisbezoekers op te richten, ingebed in het COVID-19-team. 

De voorziene middelen kunnen enerzijds gebruikt worden om de essentiële rol van de medische expert, nodig voor een goed functionerend lokaal systeem, te vergoeden. Hiervoor is 33.280 euro voorzien. De resterende middelen dienen als vergoeding voor de samenstelling, organisatie, coaching en inzet van een pool huisbezoekers. Het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad kan eigen specifieke acties en klemtonen leggen in haar actieplan voor het bekomen van de subsidie. 

Om u wegwijs te maken, hebben we alvast een docx bestandGids voor “Corona Huisbezoekers” actief in de lokale coronabestrijding (344 kB) en een pptx bestandtoelichting lokale huisbezoekers (4 september 2020) (4.3 MB) gemaakt.

Om de subsidie te bekomen, gelden de volgende voorwaarden: 

 • De zorgraden integreren in hun jaaractieplan, dat ten laatste voor 15 november 2020 moet ingediend worden, de in het besluit beschreven acties.
 • De zorgraden installeren een COVID-19-team en engageren zich om een zo uniform mogelijke aanpak in het beheersen van lokale uitbraken van COVID-19 uit te werken voor hun volledige grondgebied.
 • De zorgraden stellen een samenwerkingsovereenkomst op:  
  • met huisartsenkringen zodat er gegarandeerd een medisch expert ter beschikking staat voor de eerstelijnszone; 
  • met lokale besturen en de organisaties binnen de eerstelijnszone voor de samenstelling van de pool huisbezoekers.
 • De zorgraden overleggen op regelmatige basis met alle lokale besturen (burgemeester, noodplanningsambtenaar) van de eerstelijnszone om de strategie voor de bestrijding van de COVID-19-infectie af te stemmen op de verwachtingen van de lokale besturen.
 • De zorgraden fungeren als lokaal aanspreekpunt voor de door de Vlaamse overheid erkende voorzieningen voor vragen over uitbraken op hun grondgebied. 

Zorg en Gezondheid wil de administratieve overlast zo veel als mogelijk beperken. Daarom is beslist dat de acties waarvoor deze subsidie dient, mogen geïntegreerd worden in het jaarlijks actieplan. De financiële rapportering kan worden geïntegreerd in het jaarlijkse financiële verslag. Zorg en Gezondheid voorziet ook in de nodige modeldocumenten:

Aanvraag lokale field agent 

Naast de extra middelen kunnen de zorgraden van elke eerstelijnszone binnenkort een field agent lokaal inzetten. Die field agent wordt tewerkgesteld, opgeleid en ingepland door het consortium dat verantwoordelijk voor de centrale Vlaamse contact- en bronopsporing. De field agent is zo ook een belangrijke brugfiguur naar het centrale systeem. 

U kan zelf een kandidaat selecteren en voordragen aan het consortium of een beroep doen op een field agent van het consortium. 

 • Als u zelf een kandidaat voorstelt, hou er dan rekening mee dat deze kandidaat een opleidingstraject moet volgen en niet direct aan de slag kan. 
 • Er zijn in elke provincie al enkele opgeleide field agents aanwezig die snel inzetbaar zijn. Het consortium zal in dat geval de bestaande kandidaten in uw regio aan u voorstellen, zo kan u snel starten. 

Elke COVID-19-teamleider kan een aanvraag richten tot Sylvia.Strouwen@samana.be. Geef in de mail alvast mee of u een eigen kandidaat of een field agent van het consortium wenst in te zetten. 

Sylvia zal daarna contact opnemen met u om verdere praktische afspraken te maken over de inzet van deze field agent. Hier vindt u alvastpdf bestandafsprakenkader voor de inzet van field agents voor lokale initiatieven (97 kB) 

De ZorgAtlas

Via de ZorgAtlas krijgt u toegang tot patiëntgegevens tot op het niveau van de statistische sector. Burgemeesters, noodplanninscoördinatoren en algemeen directeurs van een gemeente (en de zorgraden) hebben toegang tot deze gegevens. Geen login? Mail ons via zorgatlas@vlaanderen.be?

Raadpleeg ook de handleiding voor deze ZorgAtlas en faq

Patiëntgegevens

Patiëntgegevens kunnen wegens het medisch geheim niet rechtstreeks systematisch met een lokaal bestuur gedeeld worden. Zorg en Gezondheid deelt deze gegevens via de ZorgAtlas wel met een medisch expert in elke Zorgraad. Het overzicht van deze medische experten vindt u hier in een beveiligde excel (de noodplanningscoördinator heeft het wachtwoord gekregen).

Handhaving en sancties bij isolatie en quarantaine

Het Vlaamse preventiedecreet geeft arts-ambtenaren van Zorg en Gezondheid het mandaat om een bevel tot isolatie of quarantaine op te leggen aan patiënten en risicovolle contacten. Stellen lokale welzijnswerkers of lokale politie vast dat een patiënt flagrant zijn isolatie schendt en daarbij andere mensen blootstelt aan besmettingsrisico's, dan kunnen zij dat signaleren aan de dienst infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid. Een ambtenaar-arts van Zorg en Gezondheid zal dan een bevel tot isolatie uitschrijven.

Contacteer uw zorgraad

De zorgraden in elke eerstelijnszone richten COVID-19-teams op om lokale besturen bij te staan bij het beheersen van uitbraken.

De zorgraad is uw eerste partner om lokaal initiatief te nemen voor bron- en contactopsporing. Neem contact op met de voorzitter van uw zorgraad. De zorgraden werken ook aan een permanentiedienst die 7 dagen op 7 van 8 tot 20u bereikbaar is.

U vindt de contactgegevens van uw zorgraad op deze pagina in een beveiligde excel (elke noodplanningscoördinator heeft van ons het wachtwoord voor deze excel gekregen).