Lokale aanpak corona-uitbraken

  • 23 juli 2020

In het bestrijden van heropflakkeringen van COVID-19 spelen de lokale besturen en de zorgraden met hun netwerk een belangrijke rol. Het welslagen van de infectiebestrijding staat of valt immers door een preventieve aanpak aan de ene kant en een doorgedreven contactopsporing en ondersteuning van getroffen voorzieningen en gemeenschappen aan de andere kant.

De grootste uitdaging is het verbinden van de nood- en interventieplanning van lokale besturen met de specifieke medische en niet-medische aanpak van deze wereldwijde pandemie. De klassieke structuren met hun specifieke expertise en communicatiekanalen botsen hier op hun grenzen. De eerste infectiegolf maakte dit duidelijk.

Minister-president Jan Jambon: "Niks zo belangrijk bij noodplanning als een helder draaiboek. Ik ben blij dat we alle mogelijke schakels in de ketting op één lijn hebben gekregen. Met alle neuzen in dezelfde richting zijn we voldoende gewapend om bij lokale uitbraken het virus te verslaan."

Ondersteuning lokale besturen

Vlaams minister Bart Somers: “Het draaiboek lokale uitbraak COVID-19 is nu beschikbaar. Het biedt ondersteuning aan burgemeesters die geconfronteerd worden met lokale opflakkeringen. Het draaiboek gaat ervan uit dat lokale maatregelen in overleg met het nationaal crisiscentrum toegelaten worden en is dus onder voorbehoud van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad later deze week.”

Het draaiboek kwam tot stand in samenwerking met het gemeentelijke niveau, de gouverneurs, het Vlaamse en het federale niveau. Het is van toepassing wanneer het Agentschap Zorg en Gezondheid een lokale uitbraak van het COVID-19-virus vaststelt en signaleert aan het lokaal bestuur.

Het draaiboek zal steeds worden aangepast op basis van de evolutie van de crisis, de ervaringen, de nieuwe inzichten en het gewijzigde beleid.

COVID-19-teams in de zorgraden

Binnen de schoot van de zorgraden wordt een COVID-19-team geïnstalleerd met voldoende expertise om een gestructureerde dialoog en plan van aanpak te formuleren voor de verschillende vragen die een heropflakkering van COVID-19 ongetwijfeld met zich mee brengt. Zowel bestuurlijke, medische, psychosociale als preventieve vragen moeten een antwoord krijgen in dit team.

Vlaams minister Wouter Beke: “Het COVID-19-team is het zenuwcentrum voor de coördinatie en het management van mogelijke uitbraken. Het organiseert infodoorstroming naar het Vlaamse en interfederale niveau, en staat in voor contact met en toeleiding naar relevante lokale en regionale actoren: huisartsen, politie, artsen in voorzieningen, scholen, …” 

Hoewel de individuele zorgraad samen met de lokale besturen een belangrijke rol speelt, is het delen van expertise op het geografische niveau van een regionale zorgzone nodig. Hiervoor is het noodzakelijk dat een regionaal aanspreekpunt wordt geïnstalleerd.

Om zowel het COVID-19-team op niveau van de individuele zorgraad alsook de samenwerking en de rol van het aanspreekpunt op het regionaal niveau te installeren of te ondersteunen, stelt de Vlaamse Regering extra middelen ter beschikken aan de zorgraad. Hiermee kan op regionaal of lokaal niveau medische expertise (via de huisartsenkringen) worden aangewend.

Meer info

COVID-19-opdrachten voor de zorgraden