Kwaliteitsindicatoren rectumkanker op zorgkwaliteit.be

  • 6 juli 2017

VIP² Algemene Ziekenhuizen, de vereniging van de ziekenhuiskoepels, hoofdartsen en het Vlaams Patiëntenplatform, stelt indicatoren op om de kwaliteit in ziekenhuizen te meten. Ziekenhuizen kiezen zelf of ze deelnemen hieraan en of ze hun resultaten bekend maken op de website zorgkwaliteit.be. Op deze website zijn nu de resultaten beschikbaar van kwaliteitsmetingen over rectumkanker. 47 Vlaamse ziekenhuizen hebben er hun resultaten gepubliceerd over de overleving van patiënten met rectumkanker.

Resultaten over rectumkanker

Rectumkanker of endeldarmkanker is kanker die voorkomt in het laatste deel van de dikke darm. Volgens cijfers van de Stichting Kankerregister werden in 2014, 2.590 nieuwe gevallen van endeldarmkanker geregistreerd in België, waarvan 1.644 mannen en 946 vrouwen.

De indicatoren die werden gemeten over rectumkanker, gaan allemaal over de overleving of het sterfterisico voor enerzijds alle patiënten met rectumkanker en anderzijds de subgroep van patiënten die een chirurgische ingreep ondergingen aan de endeldarm. Het zijn dus allemaal “outcome” of uitkomstindicatoren. De resultaten gaan over patiënten die in de periode 2009 tot en met 2011 hun diagnose kregen. Naast de sterftekans op korte termijn (30 en 90 dagen voor patiënten die een chirurgische ingreep ondergingen) wordt ook het sterfterisico vijf jaar na het stellen van de diagnose berekend.

50 ziekenhuizen namen in 2016 deel aan de metingen, 5 ziekenhuizen kozen ervoor om niet deel te nemen aan het domein oncologie (borstkanker en rectumkanker). Van deze 50 Vlaamse ziekenhuizen maken er 47 nu hun resultaten bekend op de website zorgkwaliteit.be .

De resultaten voor alle Vlaamse ziekenhuizen:

  • Percentage van de patiënten met rectumkanker die na vijf jaar nog leven, indien we enkel kanker als mogelijke doodsoorzaak beschouwen: gemiddeld 66,7%
  • Percentage van de patiënten met een chirurgische ingreep die na vijf jaar nog leven, indien we enkel kanker als mogelijke doodsoorzaak beschouwen: gemiddeld 78,1%
  • Percentage patiënten overleden binnen 30 dagen na een chirurgische ingreep voor rectumkanker: gemiddeld 2,2%
  • Percentage patiënten overleden binnen 90 dagen na een chirurgische ingreep voor rectumkanker: gemiddeld 4,4%

 

Nancy Van Damme van de Stichting Kankerregister: “Deze resultaten over je overlevingskansen als patiënt, ook na een chirurgische ingreep, zijn goed. Ze liggen in lijn van internationale resultaten. Variabiliteit tussen de ziekenhuizen onderling is echter wel zichtbaar, maar dat is net de bedoeling van het VIP² project: de ziekenhuizen stimuleren om verdere initiatieven te nemen om de kwaliteit van zorg multidisciplinair te bespreken en waar nodig te verbeteren.”

Patiëntenkenmerken, zoals leeftijd of ernst van de ziekte (het zogenaamde “stadium” op het ogenblik van diagnose), hebben een invloed op de overlevingskansen. Wanneer deze factoren in rekening worden gebracht, spreken we van gestandaardiseerde indicatoren. Deze indicatoren laten toe om de resultaten van ziekenhuizen met verschillende patiëntenpopulaties toch met elkaar te vergelijken. Ook deze gestandaardiseerde resultaten staan op zorgkwaliteit.be.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Kwaliteit is een term die binnen het zorg- en welzijnslandschap steeds meer aan belang wint. Daarom is het een goede zaak dat de website www.zorgkwaliteit.be de indicatoren uitbreidt naar de overlevingskans bij rectumkanker in de ziekenhuizen. Deze info valt bovendien vrij te raadplegen door alle Vlamingen.”

Meten om te verbeteren

De indicatoren zijn gekozen door experten uit de sector. Deze experten komen regelmatig samen in zogenaamde “ontwikkelingsgroepen” om de indicatoren te bepalen, te verfijnen en op te volgen.

Doel van de kwaliteitsindicatoren blijft om ziekenhuizen een instrument in handen te geven waarmee zij eigen verbetertrajecten kunnen opzetten. De resultaten zijn ook een bron van informatie voor de patiënt, die zich zo een beeld kan vormen van de resultaten van een ziekenhuis.

Naast de nieuwe indicatoren over rectumkanker zijn op zorgkwaliteit.be ook al resultaten beschikbaar over borstkanker, patiëntenervaringen en ziekenhuisbrede kwaliteitsaspecten zoals handhygiëne.