Kwaliteit in de ouderenzorg: minister Vandeurzen pleit voor transparantie, deugdelijk bestuur en een risicogestuurde Zorginspectie

  • 20 september 2016

Jo Vandeurzen en Zorgnet-Icuro slaan de handen in mekaar voor kwaliteit in de sector van de woonzorgcentra. Zorgnet-Icuro kiest namelijk voor een op maat gemaakt kwaliteitsmodel en -systeem voor de sector. De Vlaamse overheid zal op zijn beurt werk maken van de opstart van een project ‘ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra’, naast vele andere initiatieven. In zijn toespraak op de studiedag van Zorgnet-Icuro vandaag pleitte de minister voor transparantie, deugdelijk bestuur en een risicogestuurde Zorginspectie.

De mediaberichten van de afgelopen weken over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de woonzorgcentra heeft de publieke opinie niet onberoerd gelaten. Deze berichtgeving doet de vele woonzorgcentra en hun medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven tekort Zij kiezen er uitdrukkelijk voor om continu de kwaliteit van hun woon-, zorg- en ondersteuningsaanbod in alle transparantie te evalueren, te verbeteren en te borgen.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is dan ook verheugd met het initiatief van de koepelorganisatie van non-profit zorgvoorzieningen - Zorgnet-Icuro - om voor de sector van de woonzorgcentra een op maat gesneden kwaliteitsmodel en -systeem ‘PREZOWoonzorg’ door te ontwikkelen en in te voeren. Ruim 140 woonzorgcentra zijn hiermee reeds aan de slag. Dit doen ze samen met de Stichting Perspekt uit Nederland, een keurmerkorganisatie met veel ervaring in de uitvoering van externe audits. Het initiatief toont aan dat de bestuurders en directies van woonzorgcentra, lid van Zorgnet-Icuro, deugdelijk bestuur en de kwaliteit van het management en zorg- en dienstverlening hoog op de agenda plaatsen.

In het licht hiervan organiseert Zorgnet-Icuro op dinsdag 20 september een studiedag met als titel ‘Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum’. In zijn toespraak legt minister Vandeurzen de klemtoon op het feit dat de bestuurders en de directies van woonzorgcentra een uitermate belangrijke verantwoordelijkheid dragen op vlak van het kwaliteitsbeleid van een woonzorgcentrum. Tevens stipt hij de specifieke rol en de aandachtspunten van de Vlaams overheid met betrekking tot dit kwaliteitsbeleid aan. De Vlaamse overheid beschikt immers over een instrumentarium om het kwaliteitsbeleid van de woonzorgcentra aan te sturen, aan te moedigen en/of te ondersteunen.

De visie van de Vlaamse overheid op het kwaliteitsbeleid van de door haar erkende voorzieningen vindt haar weerslag in het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.

Specifiek voor de woonzorgcentra stelt minister Vandeurzen de volgende beleidsinitiatieven in het vooruitzicht:

Het continueren van het Vlaamse Indicatoren Project voor de woonzorgcentra (meten en opvolgen van objectieve en subjectieve kwaliteitsindicatoren).

  • Het ontwikkeling van een referentiekader kwaliteitsvolle zorg voor personen dementie.
  • Het expliciteren van het toezicht en het handhavingsbeleid met betrekking tot de kwaliteit van de levenseindezorg in de woonzorgcentra.
  • De opstart van een project ‘ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra’.
  • De verdere uitbouw van een performante risicogestuurde inspectie die zich onder andere vertaalt in de strikte opvolging van vastgestelde non-conformiteit en remediëringen.
  • Een onderzoek naar de wijze waarop en door wie initiatieven met betrekking tot certificering in de residentiële ouderenzorg op een transparante wijze kan worden genomen.
  • Het aanscherpen van het toezicht op de uitvoering van de door de voorzieningen opgemaakte remediëringsplannen bij non-conformiteit en nagaan op welke wijze het beheer en de aansturing van woonzorgcentra transparant aantoonbaar kan worden gemaakt.
  • Het organiseren van kwaliteitstafels waar de Vlaamse overheid samen met de vertegenwoordigers van de sector en vertegenwoordigers van de Vlaamse Ouderenraad specifieke onderwerpen met betrekking tot kwaliteit bestuur, management, zorg- en dienstverlening bespreken.
  • Het overleg met de sociale partners met als doel initiatieven uit te werken die de werkbaarheid van het werken in woonzorgcentra kunnen verhogen.

Al deze initiatieven zullen in nauw overleg met de vertegenwoordigers van de woonzorgcentra worden bewerkstelligd.