Kaderrichtlijnen helpen bij terugkeer naar nieuwe normaal

 • 11 juni 2020

De voorbije weken hebben voorzieningen en zorgaanbieders hun dienstverlening aangepast om de strijd tegen COVID-19 aan te gaan. Er werden daarvoor verschillende richtlijnen opgemaakt, die regelmatig werden aangepast aan nieuwe situaties en inzichten. De Nationale veiligheidsraad kondigde op 3 juni een nieuwe fase aan in de afbouwstrategie. Ook binnen de voorzieningen en zorgaanbieders is de evolutie naar een normalisatie van de werkzaamheden opgestart. De vrij gedetailleerde richtlijnen van de voorbije maanden en weken zullen opgeheven en vervangen worden door een kader waarbinnen voorzieningen aan de slag kunnen. 

Deze kaderrichtlijnen vormen een cruciaal kantelpunt. “Het evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid blijft zeer belangrijk. Maar als de slinger te veel naar het ene  gaat, dreigt het andere uit het oog verloren te worden en dat moeten we vermijden. Elke voorziening en zorgaanbieder moet op een veilige manier zijn dienstverlening kunnen uitvoeren en bijdragen aan de noden en behoeften van bewoners en gebruikers”, zegt Karine Moykens. 

Planning en evaluatie

Er zijn enkele vaste rubrieken in deze kaderrichtlijnen:

 • De vuistregels van de Nationale Veiligheidsraad blijven de rode draad.
 • Elke voorziening en zorgaanbieder krijgt de opdracht om een concrete, dynamische en flexibele planning uit te tekenen waarin ze aangeeft hoe ze een genormaliseerde werking zal realiseren. 
 • De planning wordt periodiek geëvalueerd, zeker na een wijziging van beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Waar nodig wordt de planning bijgestuurd, onder meer in functie van het bereiken van veiligheidsaspecten voor gebruikers en personeel.
 • Er wordt voldoende gecommuniceerd, waarbij er aandacht is voor de gebruikers, familie, personeel, … Ook het bredere publiek is een doelgroep.
 • Een beschrijving van het ‘nieuwe normaal’ binnen de voorzieningen waarbij enkele vaste elementen opgenomen worden zoals hygiënemaatregelen, maatregelen bij besmettingen, contactopsporing, … 

“Dit nieuwe normaal is zeker geen terugkeer naar de oude situatie. Er zullen nog altijd belangrijke inspanningen gevraagd worden van de voorzieningen en zorgaanbieders, want de werking en dienstverlening zal nog niet verlopen zoals voor COVID-19”, stelt Karine Moykens. 

De Vlaamse taskforce werkte deze kaderrichtlijnen uit voor de volgende sectoren:

 • initiatieven van beschut wonen
 • ambulante voorzieningen voor fysieke revalidatie
 • de residentiële voorzieningen voor revalidatie
 • de ambulante GGZ en de PVT
 • welzijnswerk
 • jeugdhulp, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en pleegzorg
 • ambulante en mobiele begeleiding voor personen met een handicap
 • collectieve dagopvang en -ondersteuning voor personen met een handicap
 • residentiële opvang voor personen met een handicap
 • initiatieven groene zorg en begeleid werk
 • dagopvang bij ouderinitiatieven

Deze richtlijnen zijn al bezorgd of zullen eerstdaags bezorgd worden aan deze sectoren. Ook voor de overige sectoren zullen kaderrichtlijnen uitgewerkt worden. 

Blijvende monitoring

Om zicht te houden op de uitbraak van COVID-19 en om advies te kunnen verlenen over uitbraakbeheersing, is een monitoring zeer belangrijk. “We roepen voorzieningen op om de bevraging COVID19-besmettingen en overlijdens te blijven invullen. Hierdoor kunnen we de situatie in de residentiële voorzieningen zoals de woonzorgcentra en de zorgaanbieders voor personen met een handicap opvolgen. Dat laat toe om dan kort op de bal te spelen als zich nieuwe uitbraken voordoen”, zegt Karine Moykens. “We willen wel opletten met een overload aan bevragingen, daarom hebben we beslist om de wekelijkse bevraging rond het zuurstofaanbod af te bouwen”.

Meer info

Corona: richtlijnen voor zorgprofessionals