Interview met Chantal Van Audenhove, voorzitter van de klankbordgroep eerste lijn

  • 5 februari 2018

De klankbordgroep heeft als opdracht om van nabij het reorganisatieprogramma over de eerste lijn op te volgen en te reflecteren over kwesties die in de uitvoering van het reorganisatieprogramma naar boven komen. Chantal Van Audenhove (LUCAS) is voorzitter van de klankbordgroep. We legden haar enkele vragen voor.

Welke ambitie heb jij voor de klankbordgroep?

"Dat de vele visies die rond de tafel leven, geformuleerd worden. Dat moet in grote transparantie en met respect voor de verschillen. Dit moet de minister in staat stellen een beleid te ontwikkelen dat een groot draagvlak heeft en tegelijk gebaseerd is op inzicht in de pijnpunten die zich stellen bij de reorganisatie van de eerstelijnszorg, met inbegrip van de mogelijkheid om correcties aan te brengen waar nodig."

Wat zijn voor jou belangrijke randvoorwaarden om de klankbordgroep echt te laten slagen in haar opdracht?

"Belangrijk is dat alle deelnemers uitgenodigd worden om vrij en duidelijk voor hun mening en argumentatie op te komen en hier de ruimte voor krijgen. De klankbordgroep is geen stuurgroep, maar brengt goede argumenten aan voor de finale beslissers."

Hoe is de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep verlopen? Konden de verschillende partners (uit zorg, welzijn, lokale besturen) elkaar makkelijk vinden?

"De eerste bijeenkomst was een uitgebreide kennismaking en tegelijk ook al een eerste gedachtewisseling. Ik had niet de indruk dat de meningen zeer ver uit elkaar lagen. Ik was enthousiast over de samenwerking en over de inhoudelijke discussie."

De agenda van de klankbordgroep wordt voorlopig sterk bepaald door het programmamanagement: zijn er discussies of thema’s waarvan je zelf zeker vindt dat ze in de klankbordgroep dienen besproken te worden?

"Het is zeker mogelijk dat er zich nieuwe thema’s aandienen doorheen het werk dat de klankbordgroep doet. Thema’s waar we nu nog niet bij stilstaan. Ik denk dat dit inherent is aan een proces dat je samen doorloopt en waarin strategische keuzes gemaakt worden. En indien dat zo is, dan lijkt het me vruchtbaar om daar ook bij stil te staan."

Heb jij nog advies voor de lokale partnerschappen die de komende weken de inhoudelijke gesprekken over de vorming van hun ELZ moeten opstarten?

"Mijn belangrijkste advies is dat men toekomstgericht denkt en met een breed perspectief vooral oog heeft voor de gebruikers van de eerstelijnszorg: hoe vinden zij hun weg? Hoe zorgen we ervoor dat de meest kwetsbare mensen de toegang tot zorg vinden? Hoe houden we het betaalbaar en vermijden we overgebruik van zorg? Dit soort vragen zijn m.i. zeer belangrijk voor het welbevinden en de gezondheid van de burger. Een goede organisatie en zone-indeling is een basisvoorwaarde. Als de patiënt het begin- en eindpunt is in dit verhaal, dan overstijgt men de oude machtsposities."