Ik moet professionele stage volgen, wat nu?

STAP 1: Zoek een stagemeester/-plaats

Volg minstens 1680 uren stage in een erkende stagedienst bij een erkende stagemeester.

U kan deze stage doen op één plaats of op verschillende plaatsen. Indien u achtereenvolgens in verschillende stagediensten stage loopt, moet u in één ervan minstens 840 uren presteren.

Opgelet!

 • Enkel stage die wordt uitgevoerd bij een erkende stagemeester in een erkende stagedienst kan in rekening gebracht worden bij de erkenningsaanvraag. U kan dit nagaan via:

 1. Lijst erkende stagemeesters klinische psychologie: Stagemeester in de klinische psychologie | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

 2. Lijst erkende stagemeesters klinische orthopedagogiek: Stagemeester in de klinische orthopedagogiek | FOD Volksgezondheid (belgium.be) 

 • U kan de stage aaneensluitend volgen in één jaar of verspreid over maximaal 5 jaren.

STAP 2: Sluit een stage-overeenkomst af

Sluit bij aanvang van de stage een overeenkomst af waarin volgende elementen opgenomen zijn:

 • De periode dat u stage loopt bij uw stagemeester met vermelding van het tewerkstellingspercentage en het aantal uren;
 • De wederzijdse verplichtingen;
 • De afspraken over uw vergoeding;
 • De handtekeningen van uw stagemeester en uzelf.

Opgelet!

 • Indien u stage volgt op verschillende stageplaatsen dient u per stageplaats een stageovereenkomst af te sluiten.

 • De stageovereenkomst(en) houdt u bij want u moet deze indienen bij uw erkenningsaanvraag.

STAP 3: Hou een stagerapport bij tijdens uw stage

U houdt per stageplaats een stagerapport bij dat minstens volgende elementen moet omvatten:

 • Overzicht van het aantal uren effectieve stage;
 • Zelfreflectie over uw functioneren als kandidaat aan de hand van het competentieprofiel*;
 • Evaluatie van uzelf door uw stagemeester aan de hand van het competentieprofiel*;
 • De handtekeningen van uw stagemeester en uzelf.
 • Voor klinische psychologie:
 1. overzicht aantal klinisch psychologische patiëntendossiers waarin u de psychologische diagnose en longitudinale opvolging documenteert en dit in de context van uw klinisch functioneren tijdens de stage (eventueel een geanonimiseerd dossier als voorbeeld)
 2. aantonen dat u zich heeft bekwaamd in één van de activiteiten die behoren tot de praktijk van klinische psychologie, zoals omschreven in artikel 68/1, § 3, eerste lid, van de WUG: “het gebruikelijk verrichten van handelingen die tot doel hebben of worden voorgesteld tot doel te hebben, bij een mens en in een wetenschappelijk onderbouwd klinisch psychologisch referentiekader, de preventie, het onderzoek, het opsporen of het stellen van een psychodiagnose van echt dan wel ingebeeld psychisch of psychosomatisch lijden en die persoon te behandelen of te begeleiden.” Opgelet, bij het einde van uw professionele stage wordt u geacht bekwaam te zijn in minstens drie van deze activiteiten. 
 • Voor klinische orthopedagogiek:
 1. overzicht aantal klinisch orthopedagogische patiëntendossiers op waarin u de orthopedagogische diagnose en longitudinale opvolging documenteert en dit in de context van uw klinisch functioneren tijdens de stage (eventueel een geanonimiseerd dossier als voorbeeld)
 2. aantonen dat u zich heeft bekwaamd in één van de activiteiten die behoren tot de praktijk van klinische orthopedagogiek, zoals omschreven in artikel 68/2, § 3, eerste lid, van de WUG: “het, in een wetenschappelijk referentiekader van de klinische orthopedagogiek, gebruikelijk verrichten van  handelingen die de preventie, het opsporen en het stellen van een pedagogische diagnostiek met een bijzondere aandacht voor contextuele factoren en het opsporen van problemen in verband met de opvoeding, het gedrag, de ontwikkeling of het leren van personen tot doel hebben alsook de behandeling en begeleiding van die personen.” Opgelet, bij het einde van uw professionele stage wordt u geacht bekwaam te zijn in minstens twee van deze activiteiten.

Opgelet, per stageplaats dient u een stagerapport bij te houden. De stagerapporten houdt u bij want u moet deze indienen bij uw erkenningsaanvraag.

*Het competentieprofiel van klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog is respectievelijk terug te vinden in artikel 12 van het KB van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten en in artikel 12 van het KB van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten. Opgelet, bij het einde van de opleiding wordt u geacht te voldoen aan de competenties van dit competentieprofiel.

STAP 4: Stuur uw erkenningsaanvraag in na het voltooien van uw stage

Als u uw stage(s) heeft afgerond en minstens 1680 uren stage heeft gevolgd, kan u uw erkenningsaanvraag indienen. Deze erkenningsaanvraag bevat volgende elementen:

 • Overzichtsdocument van de gedane stage met vermelding van het aantal gevolgde uren stage;
 • Alle stage-overeenkomsten;
 • Alle stagerapporten.

Uw erkenningsaanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de erkenningscommissie waarna u via mail op de hoogte wordt gebracht van de beslissing van het agentschap.

VARIA

 • Buitenlandse stage mogelijk?
 1. U kan max 420 uren stage verrichten in “een andere lidstaat van de Europese Unie, in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die geen lid is van de Europese Unie, of in een Staat waarmee de Europese Unie en haar lidstaten een associatieovereenkomst afgesloten hebben die in werking is getreden en die bepaalt dat, in het kader van de toegang tot en de uitoefening van een beroepsactiviteit, hun onderdanen niet gediscrimineerd mogen worden op grond van hun nationaliteit.”
 2. U moet een overeenkomst afsluiten met de coördinerende stagemeester en de persoon of de structuur die verantwoordelijk is voor de supervisie van de kandidaat-klinisch psycholoog in het gastland en die verbonden is aan een universiteit. Deze overeenkomst moet u bij het einde van uw stage toevoegen aan uw erkenningsaanvraag.
 3. Deze stageplaats moet als dusdanig erkend zijn in het desbetreffende land. Dit bewijs moet u bij het einde van uw stage toevoegen aan uw erkenningsaanvraag.
 • Deeltijdse stage mogelijk?

Ja, u kan de stage deeltijds uitoefenen met een minimum van 20% VTE. Let wel op dat u de vijf jaar waarover u de stage kan spreiden, niet overschrijdt.

 • Wat ingeval van ziekte/zwangerschap/palliatief verlof?

De stageperiode kan onderbroken worden mits voorafgaandelijk akkoord van de stagemeester of desgevallend coördinerend stagemeester.
Elke onderbreking van meer dan 15 weken, berekend over het geheel van de stage, moet worden ingehaald op het einde van de stage voor het deel dat de 15 weken overschrijdt.