Hoge fijnstofconcentraties op dinsdag 6 december

  • 6 december 2016

Vandaag worden in het meetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. De voorbije 24 uur is de gemiddelde PM10-concentratie in de drie gewesten hoger dan 50 µg/m³. De 24-uursgemiddelde PM10-concentraties om 9h00 bedroegen 58 µg/m³ in Vlaanderen, 52 µg/m³ in Wallonië en 56 µg/m³ in Brussel. Lokaal kunnen deze waarden hoger liggen.

PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer. 50 µg/m³ is de drempel die de drie gewesten in België hanteren voor het informeren van de bevolking.

VERWACHTE LUCHTKWALITEIT vandaag en de volgende dagen

Door de opstapeling van de luchtvervuiling en omwille van de ongunstige meteorologische omstandigheden zullen de fijnstofconcentraties vandaag hoog blijven. Door de aanwezigheid van een temperatuursinversie op ongeveer 200 à 300 m hoogte, en een zwakke wind wordt de luchtvervuiling slecht verdund.

Vanaf morgen woensdag 7 december zal een toenemende wind zorgen voor een betere verdunning van de luchtvervuiling. De PM10-concentraties zullen tegen de avond beginnen dalen. Donderdag worden geen overschrijdingen meer verwacht van de infodrempel.

Omdat verwacht wordt dat de meteorologische omstandigheden ongunstig blijven en omdat de kans groot is dat de gemiddelde PM10-concentraties nog minstens 24 uur hoger zullen zijn dan 50 µg/m³, wordt de bevolking geïnformeerd.

ADVIEZEN BIJ OVERSCHRIJDING INFORMATIEDREMPEL

Afhankelijk van de concentratie in de omgevingslucht, de blootstellingsduur, de gevoeligheid van de blootgestelde personen en hun activiteit kunnen volgende symptomen optreden bij verhoogde fijnstofconcentraties :

  • vermindering van de longfunctie;
  • de gezondheidseffecten die patiënten die reeds problemen hadden met het hart- en bloedvatenstelsel, het immuunsysteem en longen, kunnen tijdelijk toenemen;
  • toename in ernst en frequentie van symptomen bij personen met COPD (chronisch obstructief longlijden) en astma. Uit de literatuur weten we dat dit zich vertaalt in het intensiever gebruik van bronchodilatoren, een verhoging van het aantal ziekenhuisopnames en een verhoging van het aantal sterfgevallen (bij een concentratie onder de 75 µg PM10/m³ verwachten we dat de toename in algemene sterfte laag blijft, minder dan 1.2 %).

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jonge kinderen, ouderen, personen met COPD, personen met hart- en vaatziekten enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting (diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter) van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.