Herberekening aanvragen van het forfait voor de tegemoetkoming voor revalidatieverstrekkingen.

Berekening van het forfait

Revalidatievoorzieningen ontvangen een tegemoetkoming voor de revalidatieverstrekkingen die ze bieden. De tegemoetkoming vragen ze aan bij het ziekenfonds van de zorggebruiker.

Hoeveel de tegemoetkomingen voor hun revalidatieverstrekkingen bedragen, is bepaald in hun revalidatieovereenkomst.

Sinds 1 januari 2019 staat Zorg en Gezondheid in voor het berekenen van het forfait voor die tegemoetkoming.

 • Het forfait, de facturatiecapaciteit en de regels voor indexatie zijn onveranderd gebleven ten opzichte van de situatie vóór 2019.

  • Het forfait blijft gebaseerd op de reële jaarlijkse kosten van een voorziening, zoals de loon- en infrastructuurkosten, vereffend op basis van 90% van de realiseerbare capaciteit van een revalidatievoorziening.
  • Voor het grootste deel van hun dienstverlening (90%) blijven de voorzieningen het volledige forfait ontvangen als tegemoetkoming, en een verminderd forfait voor de dienstverlening daarboven, tot de maximale facturatiecapaciteit (98 %). De productiecijfers voor het bijhouden van het aantal geleverde revalidatieprestaties op jaarbasis, moeten de revalidatievoorzieningen niet meer opsturen per kwartaal. De productiecijfers worden door de revalidatievoorziening bijgehouden en overgemaakt op vraag van Zorg en Gezondheid.
 • De Vlaamse subsidies die voorheen via een afzonderlijk subsidiebesluit aan de revalidatievoorzieningen werden betaald, zijn sinds 2019 opgenomen in het forfait.

Productiecijfers bijhouden maar niet opsturen

Revalidatievoorzieningen moeten nog steeds zelf het aantal prestaties dat op jaarbasis wordt geleverd bijhouden (de productiecijfers). Het model dat de revalidatievoorziening hiervoor gebruikt is vrij te kiezen.

 • U moet als revalidatievoorziening die productiecijfers blijven bijhouden. Zorg en Gezondheid kan ze opvragen ter controle.
 • U moet die productiecijfers niet meer opsturen per kwartaal naar de overheid. Zorg en Gezondheid zal de productiecijfers zelf berekenen met gegevens uit bestaande databanken.  

Herberekenen van het forfait: indexatie en anciënniteitsstijging

Bij indexering

Op het moment dat de spilindex wordt overschreden, zal Zorg en Gezondheid zelf het initiatief nemen om het forfait te herberekenen. We communiceren dan de gewijzigde prijzen aan de revalidatievoorziening en de verzekeringsinstellingen.

Bij stijging van de loonkosten door anciënniteit

Zijn de loonkosten in uw voorziening gestegen door toenemende anciënniteit van uw personeel, waardoor uw forfait niet meer overeenkomt met uw werkelijke kosten, dan kan u bij Zorg en Gezondheid een aanvraag doen om uw forfait te laten herberekenen. Een aanpassing kan u vragen vanaf het moment dat de werkelijke loonkost minstens 1% hoger is dan het aandeel van de personeelskosten dat opgenomen is in het forfait.

 1. Bezorg daarvoor een personeelskostendossier aan Zorg en Gezondheid, met een overzicht van uw personeelskosten en de anciënniteitsstijging. Het rekenmodel dat voorheen door het RIZIV hiervoor werd gebruikt, blijft behouden. Een overzicht van de aan te leveren stukken kan u hier vinden.
 2. Stuur uw aanvraag met personeelsdossier naar revalidatie@zorg-en-gezondheid.be.  
 3. Zorg en Gezondheid berekent dan uw nieuwe forfait. Het aangepast forfait wordt via een wijzigingsclausule aan uw overeenkomst ingevoerd.  

Achterstallige personeelskosten (vroeger het inhaalforfait)

Terwijl u wacht op de herberekening van uw forfait, kan u de gestegen personeelskosten nog niet via uw tegemoetkoming voor revalidatieverstrekkingen terugkrijgen. De timing voor de afhandeling van een aanvraag tot aanpassing van het forfait ingevolge gestegen loonanciënniteit blijft ongewijzigd: uiterlijk de eerste dag van de vierde maand die volgt op de maand waarin een ontvankelijk aanvraagdossier werd ingediend.

In het geval voormelde timing niet gehaald wordt, zal Zorg en Gezondheid met terugwerkende kracht het tekort uitbetalen in één bedrag. Die achterstallige personeelskosten worden dus niet meer zoals vroeger via een "inhaalforfait" uitbetaald. U krijgt ze in één keer.

Aan te leveren bewijsstukken voor het personeelskostendossier

Voor ieder personeelslid van wie de loonkosten moeten wordne opgenomen in de berekening van de tegemoetkomingen voor revalidatieverstrekkingen, moe tu deze volgende gegevens en documenten meesturen:

 1. de voor- en achternaam;
 2. de functie binnen de revalidatievoorziening;
 3. een kopie van het diploma;
 4. een kopie van de (meest recente) arbeidsovereenkomst met het personeelslid;
  In de arbeidsovereenkomst wordt het volgende vermeld (ter verificatie van de meldingen in het excelbestand):
  • De loonschaal / het loonbarema;
  • Het tewerkstellingsequivalent;
  • De startdatum van aanwerving.
 5. de anciënniteit, op het moment van de berekening, uitgedrukt in jaren en maanden: dit wordt gestaafd via enerzijds de tewerkstellingsattesten in voorgaande voorzieningen en anderzijds de datum van in dienst treden in de revalidatievoorziening, zoals vermeld in de arbeidsovereenkomst);
 6. de vermelding of de betrokkene al dan niet recht heeft op een functietoeslag;
 7. de vermelding of de betrokkene al dan niet recht heeft op een haard- of standplaatsvergoeding;
 8. de vermelding of de betrokkene al dan niet onregelmatige uren presteert (eventueel een lijst van de onregelmatige uren ( hoeveel uren op zaterdag, zondag en feestdagen, avond, …);
 9. de afstand, in enkele richting, van de woonplaats tot de revalidatievoorziening, uitgedrukt in aantal kilometer en de vermelding of de persoon met de wagen, fiets of openbaar vervoer komt;
 10. Facturen van een jaarlijkse kost van sociaal secretariaat, arbeidsgeneeskunde, syndicus.

Stuur ook het excelbestand mee met de laatste vorige prijsberekening (als we die nog niet hebben). Is er geen vorige prijsberekening, stuur dan ook de algemene kosten op en staaf die.

Actualiseer het rekenblad (excel) dat door het RIZIV werd gebruikt vóór 1 januari 2019. De data die u in het geactualiseerde excelbestand vermeldt, zoals het aantal uur tewerkstelling, de anciënniteit, … voor een personeelslid, moeten in overeenstemming zijn met de arbeidsovereenkomst van de betrokkene.

Stuur ook een beschrijvende nota, als relevant, waarin u

 • onregelmatige prestaties onderbouwt. Minstens vermeldt u de uren buiten normale kantooruren en de personeelsbezetting tijdens die uren.
 • Zo nodig bepaalde toelichtingen vermeldt bij de aangeleverde data.

Als bepaalde personeelsleden via een andere bron worden gefinancierd (sociale maribel) of waarvoor via een andere bron subsidies worden bekomen (vb. VAPH), moet u deze personeelsleden afzonderlijk vermelden en de stukken mee indienen.

Een tegemoetkoming aanvragen voor revalidatieverstrekkingen

Wanneer voorzieningen met een revalidatieovereenkomst een cliënt willen behandelen, doen ze een aanvraag voor een tegemoetkoming voor revalidatieverstrekkingen. Dat is een aanvraag bij het ziekenfonds van de cliënt om de kosten voor de revalidatieverstrekking te betalen.