Herberekening aanvragen van het forfait voor de begeleidingen van de MBE

MBE’s ontvangen een tegemoetkoming voor de ondersteuning die ze bieden. De tegemoetkoming vragen ze aan bij het ziekenfonds van de palliatieve persoon.

Hoeveel de tegemoetkoming voor hun begeleiding bedraagt, is bepaald in de overeenkomst.

Sinds 1 januari 2019 staat Zorg en Gezondheid in voor het berekenen van het forfait.

De berekening van het bedrag en van het aantal forfaits is onveranderd ten opzichte van de situatie vóór 2019. Dit is gebaseerd op de reële jaarlijkse kosten van de MBE, zoals de loon- en werkingskosten.

Productiecijfers bijhouden maar niet opsturen

De MBE’s moeten nog steeds zelf het aantal prestaties dat op jaarbasis wordt geleverd bijhouden (de productiecijfers). Het model dat de MBE hiervoor gebruikt is vrij te kiezen.

 • U moet als MBE die productiecijfers blijven bijhouden. Zorg en Gezondheid kan ze opvragen ter controle.
 • U moet die productiecijfers niet meer opsturen per kwartaal naar de overheid. Zorg en Gezondheid zal de productiecijfers zelf berekenen met gegevens uit bestaande databanken.  

Herberekenen van het forfait: indexatie en anciënniteitsstijging

Bij indexering

Op het moment dat de spilindex wordt overschreden, zal Zorg en Gezondheid zelf het initiatief nemen om het forfait te herberekenen. We communiceren dan de gewijzigde prijzen aan de MBE’s en de verzekeringsinstellingen.

Bij stijging van de loonkosten door anciënniteit

Zijn de loonkosten in uw voorziening gestegen of gedaald door veranderde anciënniteit van uw personeel, waardoor uw forfait niet meer overeenkomt met uw werkelijke kosten, dan kan u bij Zorg en Gezondheid een aanvraag doen om uw forfait te laten herberekenen. Een aanpassing kan u vragen vanaf het moment dat de werkelijke loonkost minstens 2% hoger of lager is dan het aandeel van de personeelskosten dat opgenomen is in het forfait.

 1. Bezorg daarvoor een personeelskostendossier aan Zorg en Gezondheid, met een overzicht van uw personeelskosten en de anciënniteitsstijging. Het rekenmodel dat voorheen door het RIZIV hiervoor werd gebruikt, blijft behouden. Een overzicht van de aan te leveren stukken.
 2. Stuur uw aanvraag met personeelsdossier naar eerstelijn@vlaanderen.be.
 3. Zorg en Gezondheid berekent dan uw nieuwe forfait. Het aangepast forfait wordt via een wijzigingsclausule aan uw overeenkomst ingevoerd.  

Achterstallige personeelskosten (vroeger het inhaalforfait)

Terwijl u wacht op de herberekening van uw forfait, kan u de gestegen personeelskosten nog niet via uw tegemoetkoming voor begeleidingen terugkrijgen. De timing voor de afhandeling van een aanvraag tot aanpassing van het forfait ingevolge gestegen loonanciënniteit blijft ongewijzigd: uiterlijk de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de minister zijn beslissing neemt.

In het geval voormelde timing niet gehaald wordt, zal Zorg en Gezondheid met terugwerkende kracht het tekort uitbetalen in één bedrag. Die achterstallige personeelskosten worden dus niet meer zoals vroeger via een "inhaalforfait" uitbetaald. U krijgt ze in één keer.

Aan te leveren bewijsstukken voor het personeelskostendossier

Voor ieder personeelslid van wie de loonkosten moeten worden opgenomen in de berekening van het éénmalig forfait, moet u deze gegevens en documenten meesturen:

 • naam en voornaam van het personeelslid;
 • functie binnen de multidisciplinaire begeleidingsequipe;
 • kopie van het diploma;
 • het aantal uren tewerkstelling per week in het kader van de multidisciplinaire begeleidingsequipe;
 • de vooropgestelde datum van indiensttreding van een nieuw personeelslid ;
 • de loonanciënniteit, uitgedrukt in jaren en maanden en de bewijsstukken daarvan (voor de huisarts dit vervangen door het aantal dienstjaren in de MBE samen met de vermelding van de datum van indiensttreding bij de MBE)
 • de vermelding of de betrokkene al dan niet recht heeft op een haard- of standplaatsvergoeding;
 • de afstand, in enkele richting, van de woonplaats tot de centrale zetel van de multidisciplinaire begeleidingsequipe.

Dezelfde gegevens, maar met een duidelijk onderscheid, worden opgegeven voor de personeelsleden van de MBE waarvan de loonkost niet is opgenomen in de berekening van het eenmalig forfaitair bedrag (= personeel boven kader).

Daarnaast worden ook volgende kosten vermeld en bewezen :

 • kostprijs van de verplichte arbeidsongevallenverzekering voor het personeel;
 • kostprijs van het sociaal secretariaat;
 • kostprijs voor de dienst voor arbeidsgeneeskunde.

Actualiseer hiervoor de exceltabel  die door het Agentschap werd aangeleverd.

Een tegemoetkoming aanvragen als MBE voor de begeleiding van een palliatief persoon

De MBE doet een aanvraag voor een tegemoetkoming voor de begeleiding bij het ziekenfonds van de palliatieve persoon.