Handleiding digitaal opname- en facturatieproces tussen ouderenvoorzieningen en zorgkassen

 

pdf bestandeWZCfin_handleiding_ouderenvoorzieningen_1.4 (1.04 MB)

In deze handleiding wordt ingegaan op het digitaal opname- en facturatieproces tussen ouderenvoorzieningen en zorgkassen.

Hierin worden enerzijds de procedures beschreven zoals bepaald in de regelgeving en anderzijds wordt er ingegaan op de manier van werken van de module eWZCfin.

Meer info over de controles die door de module eWZCfin worden uitgevoerd vindt u hier.

Handleiding eWZCfin versie 1.4

Op 1 juli 2021 bezorgden we versie 1.4 aan de ouderenvoorzieningen.

De volgende wijzigingen werden aangebracht ten opzichte van de versie 1.3:

 • 1.2 Automatische rechtentoekenning zorgbudget ook voor CVK en CDV C & Cd;
 • 2.2.1. Update omschrijving type voorzieningen;
 • 3.1. Basistegemoetkoming voor zorg: aanpassing o.w.v. VIA 6 - akkoord;
 • 4.1.2.6. & 4.1.2.7. Einde van de opname en einde van de verblijfsovereenkomst;
 • 4.3.3.2. Diagnostisch bilan dementie: verhuis personen met een diagnostisch bilan dementie tussen ROB en RVT toegestaan (VIA 6);
 • 4.6.1.4. Berichten die langer dan 2 maanden in beraad staan zullen worden geweigerd door de zorgkas;
 • 7.2.1. Algemeen proces verwerking zending;
 • 7.5.1.2. Lijst met prestatiecodes van toepassing tot 1/1/2023;
 • 7.5.5. Controle op capaciteit per kalenderjaar;
 • 9.2.2.2.1. Meldingstermijn houdt rekening met datum en tijdstip van opname;
 • 9.2.2.2.5. Wijziging indicatiestelling laattijdig;

Handleiding eWZCfin versie 1.3

Op 21 april 2021 werd versie 1.3 gepubliceerd. 

De volgende wijzigingen werden aangebracht ten opzichte van deversie 1.2: 

 • Procedure overmacht meldingstermijn
 • 4.2.8. Digitale handtekening

Handleiding eWZCfin versie 1.2

Op 7 december 2020 werd versie 1.2 gepubliceerd. 

De volgende wijzigingen werden aangebracht ten opzichte van de versie 1.1: 

 • Algemeen: Wijziging terminologie 
  • “Dagverzorgingscentrum” wordt “centrum voor dagverzorging” 
  • “Dagverzorgingscentrum voor zorgafhankelijke ouderen” wordt “centrum voor dagverzorging voor zorgafhankelijke personen” 
  • “Dagverzorgingscentrum voor personen met een ernstige ziekte “ wordt “centrum voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor personen met een ernstige ziekte”
 • Algemeen: toevoeging verwijzingen naar de webpagina met de actuele bedragen: https://www.zorg-en-gezondheid.be/bedragen-financiering-ouderenzorg.  

 • In deel 2.1.2 wordt verder gespecifieerd voor welke personen het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden wel of niet automatisch wordt toegekend. 

 • Deel 4.1.2.2: implementatie uren. 

 • Deel 4.1.2.3: verduidelijking tijdelijke afwezigheid. 

 • Deel 4.1.3.3. O & A in CDV hebben geen recht op een tegemoetkoming voor zorg en deze opnames kan dus niet worden doorgestuurd naar de zorgkassen via eWZCfin. 

 • Deel 4.2 Meldingstermijn indicatiestelling = 5 werkdagen. 

 • Deel 4.3.2. Enkel bij wijziging afhankelijkheidscategorie moet nieuwe indicatiestelling worden verzonden. 

 • Deel 7.5.1. Wijziging datum inwerkingtreding nieuwe lijst prestatiecodes naar 1/1/2022. 

 • Deel 7.5.3. en deel 7.5.4. toegevoegd 

 • Deel 7.5.9 Ook als de basistegemoetkoming gelijk is aan 0€ moet deze worden gefactureerd door centrum voor dagverzorging. 

 • Overgangsmaatregelen: geschrapt 

 • Bijlage 2: berekening aanvaarde datum 

 • Bijlage 3: implementatie minimale verblijfsduur 

Handleiding eWZCfin versie 1.1

Op 19 juni 2019 werd versie 1.1 bezorgd aan de ouderenvoorzieningen.

De volgende wijzigingen werden aangebracht ten opzichte van de versie 1.0 :

 • In deel 2.1.2 wordt vermeld dat er een automatische rechtentoekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden zal zijn vanaf de start van de digitale communicatie met de zorgkassen.
 • In deel 3.1 wordt de aanvulling gemaakt dat de basistegemoetkoming voor zorg in een woongelegenheid WZC zonder bijkomende erkenning en in een CVK geen kinesitherapieverstrekkingen bevat.
 • In deel 4.1.2 is toegevoegd dat er recht is op de tegemoetkoming voor zorg indien door overlijden niet wordt voldaan aan de minimale verblijfsduur en dat bij een verhuis van woongelegenheid binnen een WZC men 12u hanteert als richtlijn.
 • Deel 4.1.4. omvat nu een uitgebreidere omschrijving van het concept “ongeval”.
 • In deel 7.5.1.3.2 & 7.5.1.3.3 wordt het regulariseren van bepaalde prestatiecodes verder toegelicht.
 • Deel 7.5.4 beschrijft de procedure die dient te gevolgd te worden bij een regularisatie.
 • Deel 9 bevat enkele bijkomende veel voorkomende vragen inzake de VSB-verzekeringsstatus.

Handleiding eWZCfin versie 1.0

Op 25 maart 2019 werd de eerste versie van de handleiding eWZCfin bezorgd aan de ouderenvoorzieningen.