Glossarium

1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
Y
Z
1 µm

1 micromillimeter = 0,001 mm

ADS

Algemene Directie Statistiek (van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie) -
vroeger: ADSEI (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) en NIS

AMI

Acuut Myocard Infarct

APR

All patient refined

ASO

Algemeen secundair onderwijs

ASR

Age Standardized Rate – Direct gestandaardiseerd cijfer

AZ

Algemeen Ziekenhuis

BaP

benzo(a)pyreen

BDR

Belgisch Diabetes Register

BI

Betrouwbaarheidsinterval

BIVV

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

BMI

Body Mass Index

BSO

Beroepssecundair onderwijs

Buso

Buitengewoon secundair onderwijs

BW

Initiatieven Beschut wonen

CBO

Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie

CGG

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

CHZ

Coronaire Hartziekten

CLB

centrum voor leerlingenbegeleiding

COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Diseases
Chronische obstructieve longaandoeningen

Cum

Cumulatief

Cum.I

Cumulatieve incidentie

CVA

Cerebrovasculaire Aandoening (ICD-10-code I60-I69)

CVI

Cerebrovasculair Incident

CVK

Centrum voor Kortverblijf

CvKO

Centrum voor Kankeropsporing vzw - zie ook CBO en RSC

DALY

Disability Adjusted Life Years

DG

Doodgeboren

DRG

Diagnosis Related Groups

Eurohiv

European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS

EUROSTAT

Statistische organisatie van de EU

facettenbeleid

Beleid dat buiten het domein van de gezondheidszorg valt en bijdraagt tot het bevorderen, beschermen of behouden van gezondheid.

FARES

Fonds des Affections Respiratoires - www.fares.be

FOD

Federale Overheidsdienst

FTF

Face-to-Facegesprek of hulpgesprek (CGG) 

FWO

Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek

Paginatypes