Gezondheidsdoelstelling Gezonder leven

De Vlaming leeft gezonder in 2025

Tegen 2025 leven we gezonder op vlak van gezond eten, sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak en alcohol en drugs. 

Hiervoor voeren we een beleid in de levensdomeinen, gezin, vrije tijd, onderwijs, werk, zorg en welzijn en de buurt, richten we ons rechtstreeks naar de burger en zetten we in op goed bestuur. 

Dit alles leidt tot verbetering van verschillende indicatoren bij diverse bevolkingsgroepen met extra aandacht voor kwetsbare groepen.

Er zal een geïntegreerd beleid gerealiseerd worden waarbinnen verdieping en verbreding mogelijk wordt. Nu al is de verdieping voorzien via flankerende thema’s zoals ondervoeding bij ouderen, eetstoornissen, psychoactieve medicatie, gamen en gokken. 

In de toekomst kan een verbreding naar andere thema’s of gezondheidsdoelstellingen worden gerealiseerd zoals geestelijke gezondheidsbevordering en suïcidepreventie, val- en fractuurpreventie, mondzorg, het motiverend informeren over bevolkingsonderzoeken. 

Subdoelstellingen

Gezondheid in eigen handen 

Tegen 2025 beschikken burgers over laagdrempelige informatie en instrumenten om zelf gezonde keuzes te maken. 

Gezin bron van gezondheid 

Tegen 2025 beschikken ouders over laagdrempelige informatie en instrumenten om hun kinderen te laten opgroeien met een gezonde leefstijl. 

Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de voorzieningen en initiatieven in de kinderopvang van baby’s en peuters en in de opvang van schoolkinderen buiten de school, een beleid dat gezonde leefstijl bij kinderen bevordert dat voldoende kwaliteitsvol is. 

Vrije tijd, gezonde tijd 

Tegen 2025 voeren vrijetijdsactoren een beleid dat gezonde leefstijl bevordert. 

Gezondheid in onderwijs 

Tegen 2025 voert 80% van de basisscholen en 80% van de secundaire scholen een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is. 

Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de hogescholen en universiteiten een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is. 

Werken, ook aan gezondheid 

Tegen 2025 voert 20% van de ondernemingen met minstens 20 werknemers een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is. 

Tegen 2025 voert een toenemend percentage van ondernemingen met minder dan 20 werknemers een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is. 

Meer gezondheid in de zorg 

Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de zorg- en welzijnsvoorzieningen een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is. 

Tegen 2025 past een toenemend percentage van de zorgverstrekkers en hulpverleners de beschikbare preventiemethodieken toe. 

Gezonde buurten 

Tegen 2025 voert een toenemend aantal lokale besturen een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is. 

Goed bestuur, de weg naar gezondheid 

Tegen 2025 voeren de relevante beleidsdomeinen van de verschillende overheden een beleid dat gericht is op het vermijden van gezondheidsrisico’s, het bevorderen van gezonde keuzes en een gezonde levensstijl, op zijn minst op niveau van omgevingsinterventies, afspraken en regelgeving.

Preventiestrategieën 

Preventiestrategieën geven aan hoe de (sub)doelstellingen zullen bereikt worden.  

Om bij te dragen tot meer gezondheid, dient een beleid te bestaan uit een mix van strategieën en acties. De verschillende strategieën worden dus op een doordachte en samenhangende manier gebruikt, binnen een globale beleidsmatige aanpak. 

Globaal genomen wordt er verwacht telkens aandacht te besteden aan de volgende types van strategieën: 

  • Educatie (E)  
  • Omgevingsinterventie (O) 
  • Via afspraken en regels (B) 
  • Zorg en begeleiding (Z) 

Per setting zijn specifieke preventiestrategieën geformuleerd. Een volledig overzicht is terug te vinden in het strategisch plan. 

Indicatoren

Om de realisatie van de gezondheidsdoelstelling, de subdoelstellingen, de preventiestrategieën en acties te monitoren en te evalueren voorzien we verschillende indicatoren.

  • Met procesindicatoren worden de settinggerichte subdoelstellingen van het strategisch plan gemonitord: ze geven weer in welke mate er een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid wordt gevoerd in de respectievelijke setting.
  • Gezondheidsindicatoren zijn vooral een maat voor het effect (outcome) van het gevoerde beleid op vlak van leefstijl (gedragsindicatoren), gezondheidsrisico’s en gezondheid en hebben betrekking op een of (vaak) meerdere preventiethema’s. Het is te verwachten dat (gezien de lange latentietijd tussen blootstelling aan de risicofactor/ beschermende factor enerzijds en het optreden of uitblijven van ziekte anderzijds) de evolutie op dat vlak voor een aantal indicatoren slechts zichtbaar wordt na ten vroegste 7-10 jaar.

Voor de procesindicatoren wordt beroep gedaan op de indicatorenbevraging van het Vlaams Instituut Gezond Leven. In de loop van 2020 zal een eerste tussentijdse evaluatie van de gezondheidsdoelstelling mogelijk zijn aan de hand van de resultaten van de indicatorenbevraging. Daarnaast werden ook indicatoren voor goed bestuur vastgelegd.

Wat de gezondheidsindicatoren betreft werd een selectie gemaakt van de verschillende beschikbare indicatoren rond de beleidsthema’s tabak, alcohol, drugs, voeding, beweging, sedentair gedrag, eetstoornissen en gewicht. Om overzichtelijk die gegevens te kunnen raadplegen werd dit interactief rapport ontwikkeld.

Om de evolutie in de gezondheid van de Vlaming op vlak van tabak, alcohol, gewicht, voeding en beweging samen weer te geven werd in samenwerking met Sciensano een overkoepelde gezondheidsindicator ontwikkeld. Die indicator geeft weer hoeveel mensen een gezonde levensstijl hebben met betrekking tot bovengenoemde beleidsthema’s.

Achtergrond 

Deze gezondheidsdoelstelling werd op 8 september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en en op 10 januari 2018 aangenomen door het Vlaams parlement. 

Deze gezondheidsdoelstelling werd onder andere geformuleerd op basis van de gezondheidsconferentie die plaatsvond op 16 en 17 december 2016. 

Download: