Gestelde diagnoses in verschillende GGZ-sectoren (2014)

In CGG en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ) komen relatief meer vrouwen voor een behandeling dan mannen. In psychiatrische ziekenhuizen (PZ), initiatieven beschut wonen (BW) en psychiatrische verzorgingshuizen (PVT) worden dan weer meer mannen opgenomen dan vrouwen.

 • De vaakst voorkomende diagnoses bij CGG zijn ‘stoornissen uit de kindertijd’(17%) en ‘aan middelen gebonden stoornissen’(16%) bij mannen, en ‘stemmingstoornissen’ (32%) bij vrouwen.
 • De vaakst voorkomende diagnoses in PAAZ zijn ‘aan middelen gebonden stoornissen’(42%) bij mannen, en ‘stemmingstoornissen’ (35%) bij vrouwen.
  • ‘Stoornissen uit de kindertijd’ komen hier minder voor, omdat op een PAAZ enkel (jong)volwassenen vanaf 16 jaar worden opgenomen
 • De vaakst voorkomende diagnoses in PZ zijn ‘aan middelen gebonden stoornissen’(32%) en ook wel ‘schizofrenie en andere psychotische stoornissen’ (24%) bij mannen, en ‘stemmingstoornissen’ (28%) bij vrouwen.
 • De vaakst voorkomende diagnoses in BW en PVT zijn ‘schizofrenie en andere psychotische stoornissen’ bij zowel mannen als vrouwen
  • In BW had 49% van de mannen en 40% van de vrouwen deze diagnose.
  • In PVT had 47% van de mannen en 48% van de vrouwen deze diagnose.

Procentuele verdeling diagnoses naar geslacht in CGG, PAAZ, PZ, BW en PVT, 2014

Procentuele verdeling diagnoses naar geslacht in 5 GGZ-sectoren, 2014
Opmerking: Deze grafiek bevat gegevens van verschillende sectoren: deze kunnen overlappen en mogen dus niet zo maar opgeteld worden.
bron: EPD-registratiegegevens CGG 2014 en MPG-registratie, 2014
Download:

 

Over deze cijfers

Minimale psychiatrische gegevens (MPG)

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid registreren alle Belgische psychiatrische ziekenhuizen (PZ) en psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen (PAAZ) informatie over de patiëntenverblijven. Dit bestand heet ‘Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG)’.

 • Sinds 1996 moeten ook initiatieven beschut wonen (IBW) registreren.
 • Sinds 1998 moeten ook psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) registreren.

Meer info

Meer informatie over de MPG-registratie andere registraties in de Belgische zorginstellingen vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Elektronische patiëntendossiers CGG (EPD)

Alle 20 centra geestelijke gezondheidszorg houden sinds 2007 een elektronisch patiëntendossier (EPD) bij. Daar halen we deze cijfers uit. De elektronische patiëntendossiers vervangen de arcaderegistratie die vroeger (2003-2007) werd gebruikt.

De verplichte registratie van enkele kenmerken van cliënten en activiteiten voor de Vlaamse overheid blijft van kracht (decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg).

Twee keer per jaar stuurt elk centrum een exportbestand naar Zorg en Gezondheid (en niet langer elke vestiging en antenne zoals bij de vroegere registratie via ‘Arcade’). In dit exportbestand staan enkel gecodeerde niet-identificeerbare gegevens: noch namen noch adressen van cliënten worden meegedeeld.