Gespreide uitrol en voorschottenregeling

Tijdens de gespreide uitrol hebben ouderenvoorzieningen geen mogelijkheid hun tegemoetkomingen digitaal aan de zorgkas te factureren. Daarom werd voorzien in een voorschotregeling.

Verlenging van de voorschottenregeling

De voorschottenregeling, die in 2019 werd opgezet, zal in 2020 nog beperkt worden verlengd.

Meer info over de modaliteiten vindt u in de brief TFO/2019/19.

We voorzien een uitstapmogelijkheid voor de voorzieningen die geen gebruik willen maken van een
verdere verlenging van de voorschottenregeling. Aan de ouderenvoorzieningen die geen verlenging
wensen van de voorschottenregeling in 2020 vragen we om het webformulier in te vullen tegen 17 januari 2020.

Digitale opname- en facturatieberichten 

De ouderenvoorzieningen moeten de digitale opnameberichten en facturen voor de afgelopen periode retroactief en chronologisch doorsturen naar de zorgkassen via het digitaal platform Vlaamse sociale bescherming.  

Van zodra een ouderenvoorziening digitale facturen aan de zorgkassen bezorgt via het digitaal platform Vlaamse sociale bescherming, zullen de zorgkassen de aanvaarde bedragen in mindering brengen op de reeds betaalde voorschotten.  

Kennisgevingen opname/wijziging opname  

De verzekeringsinstellingen moeten voor het uitvoeren van hun federale opdrachten beschikken over de verblijfsgegevens van de gebruikers in ouderenvoorzieningen. Het digitaal platform Vlaamse sociale bescherming  voorziet om die gegevens digitaal over te maken aan de verzekeringsinstellingen. 

De papieren kennisgevingen worden vandaag enerzijds nog door de voorzieningen verzonden naar de ziekenfondsen. Anderzijds wordt de 5-werkdagenregel nog niet toegepast die bepaalt dat nieuwe en gewijzigde opnames en indicatiestellingen door de voorzieningen binnen 5 werkdagen via eWZCfin worden verstuurd.

Deze regeling blijft tot nader order van toepassing.

Het agentschap onderzoekt samen met de projectpartners wanneer deze verplichting kan worden stopgezet en de 5-werkdagenregel van toepassing wordt. Hierbij zal rekening worden gehouden met de haalbaarheid voor de voorzieningen en zorgkassen. 

Een belangrijke en ingrijpende wijziging vanaf 1 januari 2019 is dat het opname- en facturatieproces tussen ouderenvoorzieningen en zorgkassen digitaal zal verlopen. Samen met de zorgkassen werkt de Vlaamse overheid aan de uitbouw van het digitaal platform Vlaamse sociale bescherming.

Mijn gegevens in het e-loket

Alle administratieve gegevensuitwisseling zal op termijn via het e-loket verlopen.

Met de module "mijn gegevens" binnen het e-loket kunnen woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra, hun gegevens raadplegen. U kan er ook aanduiden dat de richtsnoeren informatieveiligheid en gegevensbescherming worden nageleefd in de voorziening.

Handleiding e-loket mijn gegevens