Fysieke revalidatieovereenkomsten

Revalidatievoorzieningen locomotorische en neurologische revalidatie (7.71)

Doelgroep

Deze revalidatievoorzieningen richten zich tot personen met een locomotorische of neurologische aandoening met specifieke problemen (o.a. MS, niet-aangeboren hersenaandoeningen,…). De revalidatie start idealiter in het stadium onmiddellijk na de acute fase van de aandoening of onmiddellijk na een opstoot. Indien een persoon lijdt aan een aandoening die een geleidelijke verslechtering van zijn/haar toestand met zich meebrengt, kan hij/zij terecht in een revalidatievoorziening voor locomotorische en neurologische aandoeningen na een opstoot en bij een duidelijke achteruitgang.

Doelstelling revalidatie

Het doel van de revalidatie is om de algemene toestand, de zelfredzaamheid en het psychologisch welzijn van de zorggebruiker te verbeteren om zo te komen tot een zo goed mogelijke sociale en professionele (re-)integratie.

Aanbod

In deze revalidatievoorzieningen kan men als ambulante of gehospitaliseerde zorggebruiker terecht. Het revalidatieprogramma start meestal tijdens een hospitalisatie. De revalidatievoorziening stelt een individueel revalidatieprogramma op. Dit programma is intensief en beperkt in duur. Het omvat een aantal tussenkomsten van artsen, kinesitherapeuten, psychologen, ergotherapeuten en sociale werkers. Per aandoening is er een maximumduur van de revalidatie. Op het einde van de revalidatie maakt de voorziening een eindbalans op, dat onder meer raadgevingen bevat voor de re-integratie van de zorggebruiker.

Revalidatie kinderen met respiratoire en neurologische aandoeningen

Algemeen

Als een kind of adolescent bepaalde complexe chronische aandoeningen heeft, dan kan het aangepaste zorg krijgen in een revalidatievoorziening voor respiratoire en neurologische aandoeningen. De voorziening staat in voor de verderzetting van de zorg, (waardoor ziekenhuisopnames worden voorkomen of beperkt in duur), het aanleren van het kind en zijn omgeving hoe het in het dagelijkse leven beter met de ziekte kan omgaan en de behandeling van eventuele verstoringen van het gezinsleven door de ziekte. I.g.v. neurologische ziektes streeft men naar een optimale ontwikkeling van de motorische en psychologische vaardigheden die het kind nog heeft. Het kind wordt aangeleerd hoe zijn handicaps te compenseren.

Doelgroep

Kinderen jongeren dan 18 of 21 jaar (afhankelijk van de voorwaarden bepaald door de overeenkomst) kunnen behandeld worden in een gespecialiseerd centrum indien ze lijden aan ziektes zoals:

 • bepaalde ernstige chronische ziektes die de familie niet langer thuis kan behandelen
 • bepaalde neurologische of respiratoire aandoeningen
 • pathologische obesitas
 • fysieke en psychologische gevolgen van mishandeling

Doelstelling revalidatie

De zorg verstrekt door de revalidatievoorzieningen heeft tot doel de fysieke en mentale gezondheid van het kind te verbeteren, zijn ontwikkeling te stimuleren, zijn re-integratie in de maatschappij en school te vergemakkelijken.
De specifieke doelstellingen zijn afhankelijk van het ziektebeeld: 

 • chronische ziektes (ook respiratoire aandoeningen): de verderzetting van de zorg verzekeren, ziekenhuisopnamen voorkomen of hun duur beperken, het kind en zijn omgeving leren hoe het in het dagelijkse leven beter met de ziekte kan omgaan, eventuele verstoringen van het gezinsleven door de ziekte behandelen.
 • neurologische ziektes: naast de doelstellingen voor de andere chronische ziektes ook streven naar een optimale ontwikkeling van de motorische en psychologische vaardigheden die het kind nog heeft, hem leren om zijn handicaps te compenseren
 • obesitas: het gewicht verminderen en stabiliseren, complicaties beperken, het gedrag dat de obesitas veroorzaakt of in de hand werkt van het kind en van het gezin veranderen, zijn psychologische situatie verbeteren
 • mishandeling: de fysieke en mentale gezondheid van het kind verbeteren, zijn ontwikkeling bevorderen zodat hij zoveel mogelijk de toestand kan bereiken die als normaal voor een kind van zijn leeftijd wordt beschouwd, de relaties en gedragingen die tot de mishandeling hebben geleid binnen het gezin  analyseren en veranderen. Het voor het kind mogelijk maken om weer bij zijn familie of in een geschikte onthaalomgeving te gaan wonen.

Aanbod

De multidisciplinaire teams van de revalidatievoorzieningen bieden revalidatieprogramma's op maat van elkkind. Afhankelijk van de situatie kunnen die programma's minder of zeer intensief zijn. Ze kunnen in internaat of externaat plaatsvinden.
 
De revalidatieprogramma’s kunnen de volgende zorg omvatten: 

 • een gespecialiseerde medische behandeling,
 • verpleegkundige zorg,
 • kinesitherapeutische zorg,
 • ergotherapie en psychomotoriek,
 • een dieetprogramma,
 • een psychologische of psychiatrische behandeling,
 • logopedie,
 • sociale begeleiding.

De revalidatievoorzieningen verstrekken deze zorg in overleg met de andere verzorgers van het kind, in het bijzonder zijn behandelende arts en met de leefomgeving van het kind. De revalidatievoorzieningen voeren onderzoeken uit om te bepalen wat het kind nodig heeft en meten zijn evolutie. Na elke revalidatie is een multidisciplinaire opvolging mogelijk.  

Eenheden voor respijtzorg (7.76.6)

Algemeen

Kinderen en jongeren jonger dan 19 jaar met bepaalde ernstige ziekten die thuis worden verzorgd, kunnen tijdelijk verblijven in een respijteenheid. Een gespecialiseerd team geeft ze er een aangepaste verzorging in een sfeer die lijkt op die van een vakantiecentrum. De respijteenheden streven er vooral naar de ouders en de onmiddellijke omgeving een rustmoment te bieden tijdens een periode waarin het kind thuis wordt verzorgd, door het kind te ontvangen voor een kort verblijf met medische zorg. Tijdens het verblijf verzekeren de respijteenheden de verderzetting van de gespecialiseerde verzorging die de patiënt nodig heeft. Er worden activiteiten op maat van hun leeftijd en gezondheid georganiseerd. Ze geven ze de kans om deel te nemen aan groepsactiviteiten of alleen iets te doen, in alle intimiteit.

Doelgroep

Respijteenheden ontvangen rechthebbenden jonger dan 19 jaar met een ziekte met één of meerdere van deze kenmerken:

 • ziekten die kunnen leiden tot een vroegtijdig overlijden als de behandeling mislukt;
 • ziekten die onvermijdelijk tot een vroegtijdig overlijden leiden;
 • ziekten die evolueren, soms over lange periodes, zonder kans op genezing.

Om in aanmerking te komen voor een verblijf in een respijteenheid, moet de jonge zorggebruiker thuis worden verzorgd, waarbij  een frequente en noodzakelijke verzorging nodig is.

Doelstelling revalidatie

De respijteenheden streven er vooral naar de ouders en de onmiddellijke omgeving een rustmoment te bieden tijdens de periode waarin het kind thuis wordt verzorgd, door het kind te ontvangen voor een kort verblijf met medische zorg. Tijdens het verblijf verzekeren de respijteenheden de verderzetting van de gespecialiseerde verzorging die de zorggebruiker nodig heeft.

Aanbod

De respijteenheden ontvangen jonge zorggebruikers voor een verblijf van minstens 1 dag en 1 nacht, tot maximum 32 dagen en nachten per periode van 1 jaar. De eenheden bieden hun zorggebruikers een aangename omgeving en scheppen een familiale sfeer of de sfeer van een vakantiecentrum. Er worden activiteiten op maat van hun leeftijd en gezondheid georganiseerd. Ze geven het kind de kans om deel te nemen aan groepsactiviteiten of alleen iets te doen, in alle intimiteit.

Om de verderzetting van de zorg te garanderen, wordt contact opgenomen met de behandelende artsen van het kind en wordt in overleg de behandeling tijdens het verblijf in de eenheid gepland. Indien nodig wordt ook contact opgenomen met de andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen of een thuiszorgdienst, kinesitherapeuten, logopedisten, inrichtingen voor functionele revalidatie enz. Een verpleegkundige aanwezigheid is 24u/24u en 7d/7d verzekerd.

Inrichtingen voor visuele revalidatie (9.69)

Algemeen

Als een persoon lijdt aan een ongeneeslijke slechtziendheid of blindheid, kan hij/zij een revalidatieprogramma volgen in een revalidatievoorziening voor visuele revalidatie en er een aantal basisvaardigheden aanleren om zijn/haar zelfredzaamheid in het dagelijkse leven te verbeteren.

Doelgroep

Een persoon met een gezichtsstoornis kan een revalidatieprogramma volgen in een revalidatievoorziening voor visuele revalidatie als  hij/zij lijdt aan slechtziendheid of blindheid die voldoet de volgende voorwaarden:

De rechthebbende vertoont een gezichtsstoornis die gekenmerkt wordt:

 • enerzijds,
  • ofwel door een gecorrigeerde gezichtsscherpte die kleiner is dan of gelijk aan 3/10 voor het beste oog;
  • of door één of meer gezichtsvelddefecten die meer dan 50 % van de centrale 30° beslaan of die het gezichtsveld concentrisch verkleinen tot minder dan 20°,
  • ofwel door een volledige altitudinale hemianopsie, een oftalmoplegie, een oculomotorische apraxie of een oscillopsie (subjectieve instabiliteit van het gezichtsveld);
  • ofwel door een ernstige gezichtsstoornis (zoals: visuele agnosie, verwaarlozing van een lichaamshelft, ontbreken van discriminatie figuur­ achtergrond ... ) die voortvloeit uit een geobjectiveerde cerebrale pathologie.
  • Het feit dat ten minste een van die voorwaarden is vervuld, moet objectief worden vastgesteld, telkens wanneer dit mogelijk is, met een terdege aangepast oftalmologisch of neurologisch onderzoek waarvan de besluiten bij het medisch verslag, bedoeld in artikel 32, §1, worden gevoegd. De eventuele onmogelijkheid om de stoornis te objectiveren met een medisch onderzoek moet met redenen worden omkleed.
 • en anderzijds, door een onbestaande of verwaarloosbare waarschijnlijkheid dat er een verbetering plaatsvindt (spontaan of na behandeling), waardoor deze gezichtsstoornis niet meer zou beantwoorden aan één van de voormelde voorwaarden.

Om zijn functionele toestand te verbeteren en zijn autonomie te vergroten, heeft de rechthebbende een multidisciplinaire tenlasteneming nodig onder supervisie van een arts-oftalmoloog gespecialiseerd in revalidatie.

Een kind dat bijzonder onderwijs van het type 6 volgt, heeft geen recht op revalidatie in een revalidatievoorziening (de schoolinstelling leert alle nodige vaardigheden).

Doelstelling revalidatie

Het doel van de zorg is de zorggebruiker een zo groot mogelijke zelfredzaamheid in het dagelijks leven te geven,  door hem/haar een aantal basisvaardigheden aan te leren. Welke vaardigheden de zorggebruiker moet aanleren, hangt af van zijn/haar behoeften.

De vaardigheden hebben betrekking op:

 • fundamentele sensomotorische coördinatie;
 • algemene of detailwaarneming van de omringende ruimte;
 • oriëntatie en mobiliteit (verplaatsingen zowel binnen- als buitenshuis);
 • lezen;
 • schrijven, voor zichzelf (bv. nota’s nemen)  of voor anderen (brieven, mails, enz.);
 • uitvoering van manuele of intellectuele basisactiviteiten uit het dagelijks leven.

Het doel van een individueel revalidatieprogramma is nooit om de zorggebruiker te begeleiden in alle handelingen en taken van het dagelijks leven. 

Aanbod

De revalidatievoorziening biedt revalidatiesessies aan van een uur, in de voorziening zelf of in de leefomgeving van de zorggebruiker. Aan de zorggebruiker worden de vaardigheden aangeleerd die hij/zij nodig heeft. De revalidatievoorziening stelt een bilan op om de behoeften te bepalen en de evolutie te meten.