Financiering en facturatie voor psychiatrische verzorgingstehuizen

Psychiatrische verzorgingstehuizen ontvangen financiering voor elke zorggebruiker die ze opnemen. Hoeveel dat is, wordt berekend in de "opnemingsprijs".

 • Het grootste deel van de opnemingsprijs wordt gefinancierd door Zorg en Gezondheid. PVT's factureren daarvoor een deel van de opnemingsprijs als een 'tegemoetkoming voor zorg' aan de verzekeringsinstellingen.
 • De rest van die opnemingsprijs wordt door de zorggebruiker zelf betaald aan het PVT (de persoonlijke bijdrage). Die persoonlijke bijdrage kan nog verminderd worden met een forfaitaire tegemoetkoming.

PVT's ontvangen in het kader van sociale akkoorden van Zorg en Gezondheid ook financiering voor de eindeloopbaan van hun personeel.

De opnemingsprijs bepalen

Zorg en Gezondheid berekent de opnemingsprijs voor de psychiatrische verzorgingstehuizen en communiceert deze prijzen aan de PVT's en de verzekeringsinstellingen. Er is een onderscheid tussen de opnemingsprijs voor psychiatrische verzorgingstehuizen voor zorggebruikers met en zonder een verstandelijke beperking. Per erkend PVT berekent Zorg en Gezondheid een prijs per opnemingsdag per zorggebruiker.

De opnemingsprijs wordt grosso modo bepaald door deze onderdelen:

 • Afschrijvingslasten en aanloopkosten voor aangegane leningen, voor bouw- of verbouwingen, uitrusting en apparatuur, grote onderhoudswerken en eerste installatie (onderdeel A1).
 • Korte termijn kredietlasten (onderdeel A2).
 • Werkingskosten: de kosten van de gemeenschappelijke of logistieke diensten (onderdeel B1, indexeerbaar).
 • Personeelskosten: verzorgend en paramedisch (norm)personeel (onderdeel B2, indexeerbaar).
 • Een vergoeding voor de registratie van minimale psychiatrische gegevens (MPG) (onderdeel B3, indexeerbaar).
 • Een inhaalbedrag, variabel en afhankelijk van de jaarlijkse herziening van de opnemingsprijs (onderdeel C2A en C2B).

Herziening

Elk jaar gebeurt er een 'herziening' van de investeringslasten (vervat in de onderdelen A1 en A2): de reële kosten die een PVT gemaakt heeft tijdens een jaar (het herzieningsjaar) worden dan vergeleken met de opnemingsprijzen die het PVT dat jaar heeft mogen factureren (aan de verzekeringsinstellingen en aan de zorggebruikers). Het verschil tussen beiden bepaalt het 'inhaalbedrag' dat een onderdeel is van de opnemingsprijs. PVT's kunnen dus via dat inhaalbedrag in de opnemingsprijs kosten uit het verleden (uit het herzieningsjaar) zo alsnog factureren. Een deel van dat inhaalbedrag wordt gefinancierd via facturatie aan de verzekeringsinstellingen (onderdeel C2A), een deel factureert het PVT aan de zorggebruiker (onderdeel C2B).

De tegemoetkoming voor zorg factureren aan de verzekeringsinstellingen

De tegemoetkoming voor herstelondersteunende zorg in psychiatrische verzorgingstehuizen maakt deel uit van de opnemingsprijs en dekt de volgende zorg:

 • de verzorging verleend door verpleegkundigen;
 • de kinesitherapieverstrekkingen en de logopedieverstrekkingen verleend door de zorgverstrekkers, die daarvoor bevoegd zijn, met uitzondering van de kinesitherapieverstrekkingen die niet in de psychiatrische behandeling kaderen en die door een behandelende arts, andere dan de coördinerend en behandelend psychiater worden voorgeschreven;
 • de bijstand in de handelingen van het dagelijks leven en elke handeling tot re-activatie en sociale re-integratie, inclusief de ergotherapie;
 • de geneeskundige verstrekkingen verleend door de coördinerende en behandelende psychiater.

Hoe factureren aan de verzekeringsinstellingen?

Om de drie maand factureert een psychiatrisch verzorgingstehuis een deel van de opnemingsprijs van zijn zorggebruikers als een tegemoetkoming voor zorg aan de ziekenfondsen.

Verzekeringsinstelling Centraal contactpunt
Christelijke Mutualiteit

Landsbond Christelijke Mutualiteiten
Departement Gezondheidszorg
Dienst Medische administratie – Reva
Haachtsesteenweg 579 PB 40

1031 Schaarbeek
Neutrale Mutualiteit

Landsbond Neutrale Ziekenfondsen
t.a.v. Medische Dienst
Charleroisesteenweg 145

1060 Brussel
Socialistische Mutualiteit

Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
Sint-Jansstraat 32 – 38
1000 Brussel

Liberale Mutualiteit

Zorgkassencommissie
Livornostraat 25

1050 Brussel
Onafhankelijke Mutualiteit

MLOZ – BU Medische dienst Gezondheidszorg
Lenniksebaan 788A

1070 Brussel
Hulpkas Ziekte & Invaliditeit

GD Antwerpen
t.a.v. Medische Dienst – Dr. C. Clinckers
Frankrijklei 81 – 83 bus 3

2000 Antwerpen
HR - Rail

Kas der Geneeskundige Verzorging
Administratief Centraal Bureau
Cel Revalidatie Vlaanderen
10-03 KGV BR
Frankrijkstraat 85

1060 Brussel

De eigen bijdrage en forfaitaire tegemoetkoming van de zorggebruiker

Een deel van de opnemingsprijs moet de zorggebruiker zelf betalen aan het PVT. Deze persoonlijke bijdrage is de opnemingsprijs verminderd met de tegemoetkoming voor zorg (die door de Zorg en Gezondheid betaald wordt via facturatie aan de ziekenfondsen).

Forfaitaire tegemoetkoming

Om te kunnen garanderen dat de zorggebruiker zijn persoonlijke bijdrage kan betalen, kan zijn persoonlijke bijdrage nog verminderd worden met een forfaitaire tegemoetkoming.

Hoeveel die forfaitaire bijdrage bedraagt, hangt af van het sociale profiel van de zorggebruiker. Zorggebruikers worden ingedeeld in verschillende categorieën. Er zijn twee groepen of 'klasses' van categorieën van zorggebruikers die genieten van een bijkomende forfaitaire tegemoetkoming. Het psychiatrische verzorgingstehuis bepaalt tot welke categorie de zorggebruiker behoort.

6 categorieën met het eerste deel van de bijkomende forfaitaire tegemoetkoming:

 • 3 categorieën (geïndexeerd) voor zorggebruikers opgenomen in PVT na 1 januari 2003, nl.
  • A: 16,68 euro
  • B: 10,01 euro
  • C: 5,01 euro
   Deze bedragen zijn gekoppeld aan het spilindexcijfer 103,04 (basis 2013=100).
 • 3 categorieën (niet geïndexeerd) voor zorggebruikers die al opgenomen waren op  1 januari 2003 en voor zover deze voordeliger dan de hierboven bovenvermelde categorie:
  • 1 : 9,91 euro
  • 2:  7,44 euro
  • 3:  4,96 euro

8 categorieën met het tweede deel van de bijkomende forfaitaire tegemoetkoming (geïndexeerd)

Sinds 1 oktober 2013 zijn er 8 pseudocodes (die te maken hebben met het sociaal profiel; enkel voor ZIV-patiënten):

 • A (code 271378): 7,85 euro
 • B (code 271393): 14,42 euro
 • C (code 271334): 11,32 euro
 • D (code 271319): 8,53 euro
 • E (code 271297): 5,95 euro
 • F (code 271275): 5,95 euro
 • G (code 271017): 4,92 euro
 • H (code 271039): 4,42 euro
Formulieren voor psychiatrische verzorgingstehuizen om te factureren

Psychiatrische verzorgingstehuizen ontvangen financieringen voor hun personeel en de herstelondersteunende zorg die ze bieden. Die tegemoetkoming voor zorg ontvangen ze door hun dienstverlening te factureren aan de ziekenfondsen. Daarvoor hebben ze deze formulieren nodig.