Financiering en facturatie voor initiatieven van beschut wonen

Initiatieven van beschut wonen ontvangen financiering voor elke zorggebruiker die ze herstelondersteunende begeleiding bieden. Hoeveel dat is, wordt berekend in de "prijs per verblijfdag".

 • De prijs per verblijfsdag wordt gefinancierd door Zorg en Gezondheid. Initiatieven van beschut wonen factureren daarvoor de prijs per verblijfsdag aan de verzekeringsinstellingen. Ze krijgen daarvoor een "tegemoetkoming voor zorg", die dus overeenkomst met de prijs per verblijfdag.
 • De zorggebruiker betaalt  zelf voor zijn medicatie en de honoraria van huisarts en psychiater. Indien de zorggebruiker gebruik maakt van een woning die door het initiatief van beschut wonen ter beschikking wordt gesteld, betaalt de zorggebruiker hiervoor een verblijfskost aan het initiatief van beschut wonen. Deze kosten zijn niet opgebomen in de "prijs per verblijfdag".

Initiatieven van beschut wonen ontvangen in het kader van sociale akkoorden van Zorg en Gezondheid ook financiering voor de eindeloopbaan van hun personeel. Die financiering is opgenomen in de prijs per verblijfdag en maakt dus deel uit van de tegemoetkoming voor zorg die de initiatieven van beschut wonen ontvangen via facturatie aan de verzekeringsinstellingen.

De prijs per verblijfdag bepalen

Zorg en Gezondheid berekent de prijs per verblijfdag voor de initiatieven van beschut wonen en communiceert deze prijzen aan de initiatieven van beschut wonen en de verzekeringsinstellingen. Per erkend initiatief van beschut wonen berekent Zorg en Gezondheid een prijs per verblijfdag per zorggebruiker. 

In die prijs per verblijfdag zijn volgende vergoedingen inbegrepen:

 • Een vergoeding voor de personeelskosten 

 • Een vergoeding voor de werkingskosten gekoppeld aan de begeleiding 

 • Een vergoeding voor de kosten van het functiecomplement van de coördinator 

 • Een vergoeding voor de functie van de coördinerend psychiater 

 • Een vergoeding voor de registratie van de minimale psychiatrische gegevens 

 • Een eenmalige installatievergoeding ingeval van uitbreiding van de begeleidingscapaciteit 

 • Een vergoeding voor eindeloopbaanmaatregelen 

 • Een vergoeding voor de kosten van de attractiviteitspremie 

 • Een vergoeding voor de erkende zorgvernieuwende initiatieven voor activering 

 • Een vergoeding voor de erkende zorgvernieuwende initiatieven voor psychiatrische zorg in de thuissituatie 

 • Een vergoeding voor ongemakkelijke prestaties 

 • Een vergoeding voor woon-werkverkeer 

 • Voor bepaalde IBW, een vergoeding voor de geregulariseerde DAC functies 

 • Voor bepaalde IBW, een vergoeding voor de gesubsidieerde contractuelen

Elk jaar berekent Zorg en Gezondheid via een herziening ook een inhaalbedrag dat op deze prijs per verblijfdag wordt toegepast.

Herziening

Elk jaar gebeurt er een "herziening": de prijzen per verblijfdag die het initiatief van beschut wonen het vorige jaar gefactureerd heeft aan de verzekeringsinstellingen worden vergeleken met het theoretisch budget van het vorige jaar. Het verschil tussen beiden is het "inhaalbedrag". Dit bedrag mogen de initiatieven van beschut wonen het huidige jaar factureren aan de verzekeringsinstellingen.

Eindeloopbaan

De voltijdse personeelsleden die de leeftijd van 45, 50 of  55 jaar bereikt hebben, hebben recht op een vrijstelling van hun arbeidsprestaties met respectievelijk 96 uren, 192 uren of 288 betaalde uren per jaar (namelijk respectievelijk 2 uren, 4 uren of 6 uren per week). Deze vrijstelling treedt in werking vanaf de eerste dag van de maand waarin de bovengenoemde leeftijdsgrenzen bereikt worden. 

De beoefenaars van de verpleegkunde kunnen eveneens opteren voor het behoud van de prestaties met een premie van respectievelijk 5,26 %, 10,52 % of 15,78 %, berekend op hun voltijdse wedde. 

De personeelsleden die deeltijds werken hebben recht op een vrijstelling of een premie berekend naar rato van hun arbeidstijd. In geval van vrijstelling:

 • ze mogen of de wekelijkse arbeidsduur ingeschreven in hun arbeidsovereenkomst of in hun individueel benoemingsbesluit verhogen naar rato van het aantal uren vrijstelling van prestaties voorzien voor de leeftijdscategorie waartoe ze behoren
 • of ze mogen van de vermindering van de wekelijkse arbeidsduur van hun arbeidsprestaties voorzien voor de leeftijdscategorie waartoe ze behoren genieten, en dit naar rato van hun wekelijkse arbeidsduur in vergelijking met deze van een voltijds werknemer. 

 

De tegemoetkoming voor zorg factureren aan de verzekeringsinstellingen

Zorg en Gezondheid berekent dus de de prijs per verblijfdag. Deze prijs moeten de initiatieven van beschut wonen factureren aan de verzekeringsinstellingen voor elke dag dat ze herstelondersteunende begeleiding aanbieden aan de zorggebruikers.

Hoe factureren aan de verzekeringsinstellingen?

De initiatieven van beschut wonen factureren trimesterieel de prijzen per verblijfsdag voor de begeleiding van zijn zorggebruikers aan de verzekeringsinstellingen.  

 

Formulieren voor initiatieven voor beschut wonen om te factureren

Initiatieven van beschut wonen ontvangen financiering voor hun personeel en de herstelondersteunende begeleiding die ze bieden. Die tegemoetkoming voor zorg ontvangen ze door hun dienstverlening te factureren aan de ziekenfondsen. Daarvoor hebben ze deze formulieren nodig.