FAQ BelRAI

Zoeken op deze pagina
BelRAI Screener
Op welke manier heeft een persoon met een zorgbehoefte toegang tot zijn scores?

Cliënten die niet in aanmerking komen voor het zorgbudget zullen via de zorgkas een cliëntvriendelijk inschalingsrapport en een negatief advies ontvangen, conform de huidige regelgeving. De procedure verloopt via een AVR-stroom.

Cliënten die wel in aanmerking komen voor het zorgbudget, zullen via de zorgkas een positief advies ontvangen. Zij zullen daarnaast op aanvraag eveneens kunnen beschikken over het cliëntvriendelijk inschalingsrapport (zowel via de zorgkas als via de indicatiesteller zelf).

Vanaf welke score op de BelRAI Screener wordt een persoon aanzien als zwaar zorgbehoevend?

Vanaf 1 juni 2021 zal de BelRAI Screener gebruikt worden om het recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden te bepalen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming EN om de zorgnoden van een persoon in kaart te brengen in het kader van gezinszorg.

Om beschouwd te worden als zwaar zorgbehoevende, dient men:

 • minstens een totaalscore van 13 punten op 30 op de BelRAI Screener te hebben, en/of
 • minstens een score van 5,5 punten op de som van de modules IADL en ADL van de BelRAI Screener.
Op welke manier zullen minderjarigen ingeschaald worden?

Het onderzoek naar het gebruik van de BelRAI Screener voor Kinderen en Adolescenten is lopend. De timing voor de uitrol van dit instrument in Vlaanderen werd nog niet vastgelegd.

In het kader van de aanvraag voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, wordt momenteel door de gemachtigde indicatiestellers een BEL-profielschaal afgenomen bij min 18-jarigen. Deze aanvraag verloopt op papier. Deze werkwijze zal ook verder gehanteerd worden na de uitrol van de BelRAI screener in juni 2021. De gemachtigde indicatiestellers zullen met andere woorden nog BEL-profielschalen op papier blijven invullen voor min 18-jarigen in het kader van de aanvraag voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Deze aanvraag zal niet via het Vlaams BelRAI platform naar de zorgkassen verlopen, maar via het huidige circuit dat voortgezet wordt.

In het kader van een dossier gezinszorg zal er in afwachting van een andere oplossing een BelRAI screener worden opgemaakt voor een meerderjarige ouder of voogd. Ook bij het gebruik van de BEL-profielschaal werd bepaald dat als de hulp bedoeld is voor een minderjarige, toch een meerderjarige (ouder, voogd, …) gescoord moet worden, op wiens naam het dossier dan ook gezet wordt. Via de inschaling van de meerderjarige wordt de context van de jongere in kaart gebracht. Vesta laat momenteel niet toe om een dossier op naam van een minderjarige te zetten.

Wat is het verschil tussen de BEL-profielschaal en de BelRAI Screener?

Onderstaande tabel toont een overzicht van de verschillen tussen de BelRAI Screener en de BEL-profielschaal.

Verschillen tussen de BEL-profielschaal en de BelRAI Screener
  BEL-profielschaal BelRAI Screener
Doelstelling Bepaling van het recht op 1) het zorgbudget en 2) de korting op de gebruikersbijdrage voor gezinszorg

Bepaling van het recht op 1) het zorgbudget en 2) de korting op de gebruikersbijdrage voor gezinszorg

Identificeren welke cliënten baat zouden hebben bij een volledige BelRAI beoordeling

Modules

Huishoudelijke ADL

Lichamelijke ADL

Sociale ADL

Geestelijke gezondheid

IADL

ADL

Cognitieve problemen

Psychische problemen

Gedragsproblemen

 

*Een BelRAI Sociaal supplement werd ontwikkeld om sociale zorgnoden in kaart te brengen

Het gebruik van hulpmiddelen

Indien een persoon een bepaalde taak kan uitvoeren door het gebruik van hulpmiddelen, scoort de persoon 2 (meer zorgbehoefte)

Indien een persoon een bepaalde taak kan uitvoeren door het gebruik van hulpmiddelen, scoort de persoon 0 (zelfstandig)

Volgt de cliënt over de tijd en zorgsettings heen

Neen Ja

Berekening score

Som van de scores op de 4 modules

Onderliggend algoritme

Afkappunt

Totaalscore ≥35/81 (18+j) OF totaalscore ≥10/18 (5-18j)

Totaalscore ≥13/30 OF Somscore ADL + IADL ≥5,5

Leeftijd

5+ (5-18j: enkel Lichamelijke ADL)

18+

***De BelRAI Screener voor Kinderen werd ontwikkeld om de zorgnoden van kinderen vanaf 4j en adolescenten in kaart te brengen

 

*In de BelRAI Screener ontbreken vragen over de sociale en materiële omgeving van de cliënt die relevant kunnen zijn voor het zorgplan en voor het ondersteunen van de thuiszorg. Denk aan vragen rond mantelzorg, eenzaamheid, aangepastheid van de woning, etc. Daarom werd een BelRAI Sociaal Supplement ontwikkeld dat vanaf 2022 geïmplementeerd zal worden in Vlaanderen.

***De BEL-profielschaal wordt momenteel ook gebruikt voor de inschaling van kinderen van 5 jaar tot 18 jaar (niet in het kader van een hulpvraag bij een dienst voor gezinszorg). Enkel de module lichamelijke ADL wordt dan gescoord. Echter, er is een groep van kinderen met mentale beperkingen die daardoor zeer laag scoren, ook al hebben ze zware zorgbehoeften (bv. kinderen die zichzelf perfect kunnen wassen maar wel zeer agressief zijn). Die kinderen vallen met de BEL-profielschaal tussen de mazen van het net. Om die reden werd er in 2018 een BelRAI Screener voor Kinderen ontwikkeld. Deze Screener zal in 2021 getest worden bij een representatief staal van ongeveer 500 kinderen.

Wat is de verwachte impact van de uitrol van de BelRAI Screener op het recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden?

Onderzoek toont aan dat de overschakeling naar de BelRAI Screener voor 76% van de doelpopulatie niets verandert want zowel op basis van de BEL-profielschaal als op basis van de BelRAI Screener is het resultaat hetzelfde (Vermeulen et al., 2015).

Zo krijgt 13% op basis van de BEL-profielschaal het zorgbudget, maar niet op basis van de BelRAI Screener om volgende redenen:

 1. In de BelRAI Screener worden cliënten die -mits ze een hulpmiddel gebruiken- een (I)ADL taak zelfstandig kunnen uitvoeren als ‘zelfstandig’ gescoord. De BEL-profielschaal houdt daarentegen wel rekening met het gebruik van hulpmiddelen bij het bepalen van de zorgnood. Bijvoorbeeld, een cliënt die zich met een rolstoel volledig zelfstandig kan verplaatsen, krijgt voor die activiteit score 0 (zelfstandig) in de BelRAI Screener. In de BEL-profielschaal krijgt de cliënt een score 2 (meer zorgbehoefte).
 2. In de BelRAI Screener wordt er binnen IADL een onderscheid gemaakt tussen ‘uitvoering’ en ‘mogelijkheden’. Bij de BEL-profielschaal ligt dit anders. Cliënten die bepaalde taken zouden kunnen uitvoeren maar deze in het dagelijks leven niet (zelfstandig) uitvoeren krijgen toch een hogere score.
 3. Ten slotte is de BEL-profielscore een optelsom en niet het resultaat van een onderliggend algoritme zoals bij de BelRAI Screener wel het geval is. Bij de BEL-profielschaal is de invloed van de scoring van een enkel item op de totaalscore dus direct zichtbaar. Hierdoor zouden financiële incentives kunnen meespelen bij de inschaling. Het systeem van een forfaitaire tegemoetkoming met een enkel afkappunt werkt ‘gaming’ onvermijdelijk verder in de hand.

Verder heeft 11% van de cliënten wel recht op het zorgbudget op basis van de BelRAI Screener, maar niet op basis van de BEL-profielschaal. Een van de redenen hiervoor is dat cliënten die psychische- en gedragsproblemen hebben wel in aanmerking komen voor het zorgbudget indien ze gescoord worden met de BelRAI Screener. Bovendien blijkt ook uit het onderzoek dat meer personen met cognitieve problemen in aanmerking komen voor het zorgbudget.

Op basis van de data waarover we momenteel beschikken, zal de groep die geen recht meer zal hebben op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en de groep die op basis van de BelRAI Screener wel recht zal hebben op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ongeveer even groot zijn.

Stapsgewijze implementatie van de BelRAI instrumenten in Vlaanderen
Welke BelRAI instrumenten zullen de komende jaren uitgerold worden in Vlaanderen?
 
BelRAI Instrument
Timing
Zorgbudgetten
Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (meerderjarigen) - (vroegere zorgverzekering) BelRAI Screener 1 juni 2021
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) BelRAI Screener Nog te bepalen
Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (minderjarigen) BelRAI Screener voor Kinderen en Adolescenten Nog te bepalen
Zorgplanning
Thuiszorg/Gezinszorg BelRAI Screener 1 juni 2021
  Sociaal Supplement 1 juni 2022
  BelRAI Home Care 1 juni 2023
Residentiële ouderenzorg BelRAI Long-term-Care Facilities 1 juni 2023
Het Vlaams BelRAI platform
Welke rollen kunnen worden toegekend aan de medewerkers in het Vlaams BelRAI platform?

Op deze pagina:


Rol - Zorgverlener met certificaat

Voor wie?

Uitsluitend een begeleidend personeelslid van een dienst voor gezinszorg dat de opleiding indicatiesteller BelRAI Screener succesvol volgde en dat gevraagd wordt om een indicatiestelling uit te voeren in het kader van een hulpvraag van een gebruiker (sociaal onderzoek) dient deze rol op te nemen. De indicatiestelling (het bepalen van het zelfzorgvermogen) is een onderdeel van het sociaal onderzoek dat door een dienst voor gezinszorg uitgevoerd wordt naar aanleiding van een hulpvraag.

Vanuit deze rol is het eveneens mogelijk om een indicatiestelling uit te voeren, uitsluitend met het oog op een aanvraag voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en dus niet gekoppeld aan een hulpvraag. In dat geval moet het begeleidend personeelslid aanduiden dat het dergelijke aanvraag betreft (indicatiestelling aanklikken). De indicatiestellingen die vanuit deze rol opgemaakt worden, worden immers niet automatisch vergoed. Bij het uitvoeren van deze beoordeling in het kader van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden moet het begeleidend personeelslid eveneens de geldigheidsduur opgeven hoelang het recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden geldig blijft (minimaal 6 maanden, maximaal 36 maanden).

Toegangsrecht met zorgrelatie

In deze rol is het mogelijk om beoordelingen van de BelRAI Screener te consulteren en te creëren. In de toekomst zal het eveneens mogelijk zijn om de beoordelingen van andere BelRAI instrumenten (zoals het Sociaal Supplement en het BelRAI Home Care instrument) te consulteren en te creëren.

Bij het aanmaken van een beoordeling wordt de mogelijkheid gegeven om een beoordeling tijdelijk op te slaan, vorige antwoorden te tonen en de uitgebreide hulp te openen.

Binnen deze rol is het tevens mogelijk om meldingen te ontvangen wanneer de beoordeling afgesloten werd of nog in verwerking is.

Toegangsrecht zonder zorgrelatie

In deze rol is het mogelijk om beoordelingen van de BelRAI Screener te creëren. In de toekomst zal het eveneens mogelijk zijn om de beoordelingen van andere BelRAI instrumenten (zoals het Sociaal Supplement en het BelRAI Home Care instrument) aan te maken. Zonder zorgrelatie zal er geen gegevensdeling mogelijk zijn en kunnen de eigen ingevoerde inschalingen niet meer geconsulteerd worden.

Bij het aanmaken van een beoordeling wordt de mogelijkheid gegeven om een beoordeling tijdelijk op te slaan, vorige antwoorden te tonen en de uitgebreide hulp te openen.
 

Rol - Zorgverlener zonder certificaat

Voor wie?

In het kader van de administratieve opvolging van een cliëntdossier kan deze rol opgenomen worden door:

 • een begeleidend personeelslid of een andere medewerker van een dienst voor gezinszorg die de opleiding BelRai Screener indicatiesteller (nog) niet volgde;
 • een indicatiesteller of andere medewerker van een dienst maatschappelijk werk die de opleiding BelRAI Screener indicatiesteller (nog) niet volgde;
 • een indicatiesteller of andere medewerker van een OCMW/Welzijnsvereniging die de opleiding indicatiesteller BelRAI Screener (nog) niet volgde.

Toegangsrecht met zorgrelatie

In deze rol is het uitsluitend mogelijk om beoordelingen van de BelRAI screener te consulteren. In de toekomst zal het eveneens mogelijk zijn om de beoordelingen van andere BelRAI instrumenten (zoals het Sociaal Supplement en het BelRAI Home Care instrument) te consulteren. Binnen deze rol is het tevens mogelijk om meldingen te ontvangen wanneer de beoordeling afgesloten werd of nog in verwerking is.

Toegangsrecht zonder zorgrelatie

Zonder een zorgrelatie is het niet mogelijk om beoordelingen te consulteren.
 

Rol - Indicatiesteller zorgbudgetten

Voor wie?

Deze rol kan opgenomen worden door:

 • een begeleidend personeelslid van een dienst voor gezinszorg die de opleiding BelRAI Screener succesvol volgde en die gevraagd wordt om een indicatiestelling uit te voeren uitsluitend in het kader van een aanvraag voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
 • een indicatiesteller van een dienst maatschappelijk werk die de opleiding BelRAI Screener succesvol volgde en die gevraagd wordt om een indicatiestelling uit te voeren uitsluitend in het kader van een aanvraag voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
 • een indicatiesteller van een OCMW/Welzijnsvereniging die de opleiding indicatiesteller BelRAI Screener succesvol volgde en die gevraagd wordt om een indicatiestelling uit te voeren uitsluitend in het kader van een aanvraag voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

De indicatiestellingen die vanuit deze rol opgemaakt worden, worden automatisch vergoed. Bij het uitvoeren van deze beoordelingen moet de medewerkers eveneens de geldigheidsduur opgeven hoelang het recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden geldig blijft (minimaal 6 maanden, maximaal 36 maanden).

Noot: een indicatiestelling voor het zorgbudget kan dus zowel vanuit de rol als indicatiesteller zorgbudgetten als vanuit de rol zorgverlener met certificaat.

Toegangsrecht met zorgrelatie

In deze rol is het mogelijk om beoordelingen van de BelRAI Screener te consulteren en te creëren. In de toekomst zal het eveneens mogelijk zijn om de beoordelingen van andere BelRAI instrumenten (zoals het Sociaal Supplement en het BelRAI Home Care instrument) te consulteren, maar niet te creëren.

Bij het aanmaken van een beoordeling wordt de mogelijkheid gegeven om een beoordeling tijdelijk op te slaan, vorige antwoorden te tonen en de uitgebreide hulp te openen.

Binnen deze rol is het tevens mogelijk om meldingen te ontvangen wanneer de beoordeling afgesloten werd of nog in verwerking is.

Toegangsrecht zonder zorgrelatie

In deze rol is het mogelijk om beoordelingen van de BelRAI Screener te creëren. Zonder zorgrelatie zal er geen gegevensdeling mogelijk zijn en kunnen de eigen ingevoerde inschalingen niet meer geconsulteerd worden.

Bij het aanmaken van een beoordeling wordt de mogelijkheid gegeven om een beoordeling tijdelijk op te slaan, vorige antwoorden te tonen en de uitgebreide hulp te openen.
 

Rol - Admin

Voor wie?

Deze rol kan opgenomen worden door:

 • een leidinggevend personeelslid (of een indicatiesteller) van een dienst voor gezinszorg dat de opleiding BelRAI Screener succesvol volgde;
 • een indicatiesteller of andere medewerker van den OCMW/Welzijnsvereniging die de opleiding BelRAI Screener succesvol volgde.

Vanuit deze rol kunnen allerlei problemen opgelost worden. Er kan een betwisting afgehandeld worden en de nodige prestatierapporten kunnen worden opgevraagd. Bovendien kunnen beoordelingen verwijderd worden. Het is bijgevolg niet de bedoeling om deze rol aan elke medewerker van de voorziening toe te kennen.

Toegangsrecht met zorgrelatie

In deze rol is het mogelijk om beoordelingen van de BelRAI Screener te consulteren en te creëren. In de toekomst zal het eveneens mogelijk zijn om de beoordelingen van andere BelRAI instrumenten (zoals het Sociaal Supplement en het BelRAI Home Care instrument) te consulteren en te creëren.

Bij het aanmaken van een beoordeling wordt de mogelijkheid gegeven om een beoordeling tijdelijk op te slaan, vorige antwoorden te tonen en de uitgebreide hulp te openen.

Binnen deze rol is het tevens mogelijk om meldingen te ontvangen wanneer de beoordeling afgesloten werd of nog in verwerking is.

In het kader van de uitzonderingsprocedure kan er vanuit deze rol een betwisting behandeld worden en een beoordeling verwijderd.

Verder worden via deze rol de prestatierapporten opgevraagd (onder meer in het kader van facturatie).

Toegangsrecht zonder zorgrelatie

In deze rol is het mogelijk om beoordelingen van de BelRAI Screener te creëren. In de toekomst zal het eveneens mogelijk zijn om de beoordelingen van andere BelRAI instrumenten (zoals het Sociaal Supplement en het BelRAI Home Care instrument) te creëren. Zonder zorgrelatie zal er geen gegevensdeling mogelijk zijn en kunnen de eigen ingevoerde inschalingen niet meer geconsulteerd worden.

Bij het aanmaken van een beoordeling wordt de mogelijkheid gegeven om een beoordeling tijdelijk op te slaan, vorige antwoorden te tonen en de uitgebreide hulp te openen.

Kan je als medewerker twee verschillende rollen aannemen?

Eenzelfde medewerker kan verschillende rollen opnemen binnen het Vlaams BelRAI platform. Aan elke rol zijn specifieke toegangsrechten verbonden (zie bovenstaande vraag).

Aan medewerkers van een dienst voor gezinszorg kunnen vier rollen toegekend worden:

 1. Rol – Indicatiesteller zorgbudgetten
 2. Rol – Zorgverlener met certificaat
 3. Rol – Zorgverlener zonder certificaat
 4. Rol – Admin

Aan medewerkers van een OCMW/Welzijnsvereniging kunnen drie rollen toegekend worden:

 1. Rol – Indicatiesteller zorgbudgetten
 2. Rol – Zorgverlener zonder certificaat
 3. Rol – Admin

Aan medewerkers van de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen kunnen twee rollen toegekend worden:

 1. Rol – Indicatiesteller zorgbudgetten
 2. Rol – Zorgverlener zonder certificaat
Kan je een BelRAI Screener aanpassen die reeds ingediend werd?

Een BelRAI Screener die ingediend werd, kan niet aangepast, noch verwijderd worden. Indien je zaken wenst aan te passen, moet er een nieuwe BelRAI Screener opgemaakt te worden.

COT en non-COT
Wat is het verschil tussen een COT en een non-COT organisatie?

Om BelRAI inschalingen uit te voeren of bestaande inschalingen te consulteren, worden momenteel twee mogelijkheden voorzien:

 1. De voorzieningen die ervoor kiezen om de Vlaamse toepassing (BelRAI applicatie) te koppelen aan de eigen software (het eigen cliëntbeheersysteem), dienen kenbaar te maken dat de Circle of Trust (COT) voorwaarden gerespecteerd worden (= COT-organisatie) aan de hand van de COT-verklaring op eer. De COT-verklaring op eer wordt ingediend via het e-loket van Zorg en Gezondheid door de diensten voor gezinszorg (waaronder ook de openbare diensten voor gezinszorg die tot een OCMW/Welzijnsvereniging behoren) en de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds en via het Publiek webformulier voor de OCMW’s en Welzijnsverenigingen als gemachtigd indicatiestellers. Diensten die na 1 juni als COT-organisatie gebruik willen maken van het Vlaams BelRAI Platform moeten uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de gewenste startdatum hun COT-verklaring op eer indienen.

  Meer info hierover is terug te vinden via ‘COT in een thuiszorgvoorziening’. Als COT-organisatie verloopt het toegangsbeheer in het controleren van zorgrelaties automatisch. Vanuit de eigen software wordt de centrale BelRAI-applicatie geopend en kunnen de beoordelaars hun gegevens rechtstreeks in het BelRAI-platform inbrengen.
   
 2. Een voorziening kan eveneens opteren om geen eigen software te gebruiken om met BelRAI te werken (= non-COT-organisatie). De eigen software is niet gelinkt aan het Vlaams BelRAI platform. De medewerkers van de voorziening maken hierbij rechtstreeks gebruik van het Vlaams BelRAI Platform. Elk individuele medewerker moet in dat geval wel geregistreerd worden in het toegangsbeheersysteem van eHealth. Bovendien zal er per medewerker manueel een zorgrelatie gecreëerd moeten worden met elke individuele persoon met een zorgbehoefte in de eHealth zorgrelatiedatabank. De COT-verklaring op eer is voor deze voorzieningen dus niet van toepassing.
Aan welke criteria dient een COT-organisatie te voldoen?

Opdat een organisatie actief in het domein van gezondheid, zorg- en hulpverlening beschouwd wordt als een Circle of Trust dient deze te voldoen aan de 13 criteria die gevalideerd werden in een Reglement dat door het Beheerscomité van het eHealth-platform en door het Informatieveiligheidscomité is goedgekeurd.

Deze criteria kunnen worden geraadpleegd op het portaal van ehealth platform. De meeste voorwaarden zijn ook noodzakelijk in het kader van de algemene vordering gegevensbescherming (GDPR). De Circle of Trust bepaalt dat organisaties zelf instaan voor onder meer de authenticatie van de medewerkers, de verificatie van de werkrelatie met de medewerker en de verificatie van de zorgrelatie tussen de medewerker en de persoon met een zorgnood.

Concreet betekent dit dat organisaties zelf instaan voor het toegangsbeheer van medewerkers, en bijvoorbeeld voor nieuwe of vertrekkende medewerkers rechten dienen toe te kennen of in te trekken. Organisaties houden zelf bij (‘loggen’) welke medewerkers wanneer en voor welke doeleinden toegang krijgen tot de gegevens van de zorgbehoevende.

Waar vind ik de procedure om een COT-verklaring in te dienen?

De voorzieningen die ervoor kiezen om de Vlaamse toepassing (BelRAI applicatie) te koppelen aan de eigen software (het eigen cliëntbeheersysteem), dienen kenbaar te maken dat de Circle of Trust (COT) voorwaarden gerespecteerd worden (= COT-organisatie) aan de hand van de COT-verklaring op eer.

Voorzieningen die vanaf 1 juni 2021 als COT-organisatie wilden gebruik maken van het Vlaams BelRAI platform moesten de COT-verklaring op eer voor 21 april 2021 indienen. Een aantal diensten zullen in de eerste plaats als non-COT-organisatie starten, maar op termijn wel als COT-organisatie toegang wensen tot het BelRAI platform. Deze diensten moeten uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de gewenste startdatum hun verklaring indienen. De diensten voor gezinszorg (waaronder ook de openbare diensten voor gezinszorg die tot een OCMW/Welzijnsvereniging behoren) en de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds dienen hun verklaring in via het e-loket van Zorg en Gezondheid. De OCMW’s en Welzijnsverenigingen kunnen hun COT-verklaring op eer indienen via het Publiek webformulier.

Meer info hierover is terug te vinden via ‘COT in een thuiszorgvoorziening’.

Ouderenvoorzieningen
De ouderenvoorzieningen (woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging en centra voor herstelverblijf) kunnen momenteel geen COT-verklaring indienen om toegang te krijgen tot het Vlaams IT-platform BelRAI. De procedure hiervoor is nog niet vastgelegd.
Ouderenzorgvoorzieningen kunnen enkel een verklaring op eer indienen via het e-loket om toegang tot te verkrijgen het digitaal platform Vlaamse sociale bescherming voor digitale gegevensuitwisseling met de zorgkassen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Zorgrelatie
Wat wordt bedoeld met een zorgrelatie?

Een zorgverlener die een persoon met een zorgbehoefte behandelt of verzorgt, beschikt over een zorg- of therapeutische relatie met die persoon.

Wanneer de zorgverlener een gezondheidszorgberoep (bv. geneesheer, apotheker, verpleegkundige, zorgkundige, …) uitoefent, wordt deze relatie een therapeutische relatie genoemd.

Wanneer de zorgverlener geen gezondheidszorgberoep (bv. begeleidend personeelslid van een dienst voor gezinszorg, …) uitoefent, betreft dit een zorgrelatie.

Het is essentieel om als medewerker een zorg- of therapeutische relatie te hebben met een persoon om zijn of haar BelRAI beoordelingen te kunnen consulteren. Deze relatie moet geregistreerd worden. Het is aangeraden om altijd een zorgrelatie aan te maken.

Is het mogelijk om een BelRAI Screener aan te maken zonder de aanwezigheid van een zorgrelatie?

Enkel als een cliënt weigert, kan uitsluitend in het kader van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden een beoordeling opgemaakt worden zonder dat een zorgrelatie werd aangemaakt. In dat geval zal er geen gegevensdeling mogelijk zijn en kunnen de eigen ingevoerde inschalingen nadien niet meer geraadpleegd worden. Om die reden wordt dit sterk afgeraden.

Hoe kan de zorgrelatie aangetoond worden bij het gebruik van het Vlaams BelRAI platform?

Openbare en private diensten voor gezinszorg als non-COT organisatie en private diensten voor gezinszorg als COT-organisatie

Bij gebruik van de Vlaamse BelRAI webapplicatie kan de zorgrelatie aangetoond of gecreëerd worden voor een bepaalde tijd:

Door een overeenkomst te sluiten met de persoon met een zorgbehoefte (= wanneer deze persoon een beroep doet op de dienstverlening van de organisatie).

a. de relatie blijft bestaan voor de duurtijd van de overeenkomst
OF door als zorgverlener de elektronische identiteitskaart van de persoon met een zorgbehoefte in te lezen.

b. de relatie blijft bestaan gedurende 24 maanden
OF door als zorgverlener telefonisch contact op te nemen met de persoon met een zorgbehoefte en het rijksregisternummer en het eID-nummer van de persoon te bevragen.

c. de relatie blijft bestaan gedurende één maand

Openbare diensten voor gezinszorg als COT-organisatie

Bij gebruik van het Vlaamse BelRAI platform kan de zorgrelatie aangetoond of gecreëerd worden voor een bepaalde tijd, waarbij de controle van de zorgrelatie via KSZ verloopt:

 • Door een overeenkomst te sluiten met de persoon met een zorgbehoefte (=wanneer deze persoon een beroep doet op de dienstverlening van de organisatie).

  • de relatie blijft bestaan voor de duurtijd van de overeenkomst
    
 • OF door als zorgverlener telefonisch contact op te nemen met de persoon met een zorgbehoefte en het rijksregisternummer van de persoon te bevragen.
  • de relatie blijft bestaan gedurende één maand

Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds

Voor een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds is de zorgrelatie afhankelijk van het lidmaatschap bij het desbetreffende ziekenfonds. Bij elke actie vanuit de eigen software (het eigen cliëntbeheersysteem) naar het Vlaams BelRAI Platform toe, wordt het lidmaatschap automatisch gecontroleerd door het Nationaal Intermutualistisch College (NIC). Het lidmaatschap is gebaseerd op de verplichte en/of vrije verzekering.

Voor zorgbehoevende personen die niet aangesloten zijn bij het ziekenfonds, kan er bijgevolg geen zorgrelatie aangemaakt worden. In dat geval zal het wel mogelijk zijn om in het kader van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden een beoordeling aan te maken en door te sturen naar de zorgkassen in het kader van rechtentoekenning. Vanuit de rol Admin kunnen eigen opgemaakte indicatiestellingen wel nog geraadpleegd worden.

OCMW/Welzijnsverenigingen als non-COT organisatie

Bij gebruik van de Vlaamse BelRAI webapplicatie kan de zorgrelatie aangetoond of gecreëerd worden voor een bepaalde tijd:

 • Door een overeenkomst te sluiten met de persoon met een zorgbehoefte (= wanneer deze persoon een beroep doet op de dienstverlening van de organisatie).

  • de relatie blijft bestaan voor de duurtijd van de overeenkomst.
 • OF door als zorgverlener telefonisch contact op te nemen met de persoon met een zorgbehoefte en het rijksregisternummer en het eID-nummer van de persoon te bevragen.
  • de relatie blijft bestaan gedurende één maand.

OCMW/ Welzijnsvereniging als COT-organisatie

Bij gebruik van het Vlaamse BelRAI platform kan de zorgrelatie aangetoond of gecreëerd worden voor een bepaalde tijd, waarbij de controle van de zorgrelatie via KSZ verloopt:

 • Door een overeenkomst te sluiten met de persoon met een zorgbehoefte (=wanneer deze persoon een beroep doet op de dienstverlening van de organisatie).
  • de relatie blijft bestaan voor de duurtijd van de overeenkomst.
 • OF door als zorgverlener telefonisch contact op te nemen met de persoon met een zorgbehoefte en het rijksregisternummer van de persoon te bevragen.
  • de relatie blijft bestaan gedurende één maand.
Geïnformeerde toestemming
Wat wordt bedoeld met een geïnformeerde toestemming?

Voor het elektronisch delen van gezondheidsgegevens (waaronder BelRAI beoordelingen) met zorgverleners van een andere organisatie (met een ander KBO-nummer) is een geïnformeerde toestemming (of eHealth informed consent) nodig van de persoon met een zorgbehoefte.

 • De geïnformeerde toestemming is in deze context een goedkeuring die een persoon aan zorgverleners geeft om zijn/haar gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier te delen met zorgverleners van een andere organisatie. Bovendien kan de persoon te allen tijde deze toestemming intrekken.
 • De persoon met een zorgbehoefte wordt vooraf geïnformeerd over wat er met zijn/haar gegevens kan gebeuren wanneer hij/zij toestemming verleent. Indien de persoon toestemming geeft, kunnen alle gezondheidsgegevens (bv. medische voorgeschiedenis, laboresultaten, medicatieschema en BelRAI beoordelingen) gedeeld worden.
 • Enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor de zorg- of hulpverlening worden gedeeld met de betrokken zorgverleners. Bv een medewerker van een dienst voor gezinszorg kan toegang krijgen tot BelRAI gegevens van een persoon met een zorgbehoefte, maar niet tot zijn/haar bloedresultaten.

Zonder de toestemming van de persoon met een zorgbehoefte voor het delen van de gezondheidsgegevens (de eHealthconsent), is het niet mogelijk om een BelRAI beoordeling elektronisch te delen met zorgverleners van een andere voorziening.

Mogen medewerkers van twee voorzieningen mekaars BelRAI inschalingen consulteren?

Ja, als twee voorzieningen onder eenzelfde ondernemingsnummer (KBO-nummer) vallen, kunnen de medewerkers van de ene voorziening de BelRAI inschalingen van de andere voorziening consulteren, ook als er geen informed consent is. Er moet wel een zorgrelatie zijn met de zorgbehoevende.

Als twee voorzieningen onder verschillende ondernemingsnummers (KBO-nummers) vallen, kunnen de medewerkers van de ene voorziening de BelRAI inschalingen van de andere voorziening enkel consulteren indien er een informed consent is. Er moet wel een zorgrelatie met de zorgbehoevende zijn.

Hoe kan een persoon de geïnformeerde toestemming registreren?

Wanneer een persoon met een zorgbehoefte instemt met het principe van het beveiligd delen van gezondheidsgegevens, dan kan hij/zij de toestemming registreren:

 • De persoon kan dit zelf in orde maken via ‘Mijn gezondheid
 • OF via zijn/haar huisarts, thuisverpleegkundige, het ziekenfonds of de opnamedienst van het ziekenhuis.

Wanneer een zorgprofessional de toestemming registreert, dan is het belangrijk dat hij/zij de persoon met een zorgbehoefte voldoende informeert over wat die toestemming inhoudt.

Op welke manier kan een zorgverlener nagaan of de geïnformeerde toestemming van de persoon met een zorgbehoefte in orde is?

Wanneer er geen informed Consent is, krijgt de indicatiesteller een melding in BelRAI dat de gegevens niet gedeeld worden over de verschillende organisaties heen. Deze melding is enkel zichtbaar indien er een zorgrelatie is.

De cliënt met een zorgbehoefte kan via www.mijngezondheid.belgie.be bovendien zelf nagaan of de geïnformeerde toestemming in orde is.

Vragen in het kader van diensten voor gezinszorg
Is een BelRAI screener nodig bij een éénmalige prestatie v/d klusjesdienst bij een cliënt die (nog) geen gezinszorg krijgt?

Dezelfde afspraken blijven gelden als bij de BEL-profielschaal. Een prestatie van de klusjesdienst valt onder het verplicht tweejaarlijks sociaal onderzoek en niet onder acute zorg. Acute zorg is enkel van toepassing bij een aanvraag voor gezinszorg. Bijgevolg dient ook voor een eenmalige prestatie van de klusjesdienst een sociaal onderzoek uitgevoerd te worden (zie artikel 6 van bijlage 2 van het BVR van 28 juni 2019). Echter, als er al eerder door een andere instantie een screener afgenomen werd die nog actueel is en de situatie van de gebruiker sindsdien niet gewijzigd is, moet er geen nieuwe screener afgenomen worden.

Zie hiervoor het antwoord op de vraag ‘Wat is de maximale ouderdom van een inschaling?

Waaruit bestaat het sociaal onderzoek in het kader van een aanvraag gezinszorg voor de uitrol van het Sociaal Supplement?

Vanaf 1 juni 2021 wordt de BEL-profielschaal vervangen door de BelRAI Screener. In de periode van ingebruikname van de BelRAI Screener, waarbij het Sociaal Supplement nog niet beschikbaar is (van 1 juni 2021 tot 1 juni 2022), dient er in het kader van het sociaal onderzoek naast de BelRAI Screener eveneens het cliëntsysteem (woonsituatie, mantelzorg, sociale en familiale relaties) in kaart gebracht te worden aan de hand van de BEL-gegevens cliëntsysteem.

Vanaf 1 juni 2022 wordt in het kader van het sociaal onderzoek zowel de BelRAI Screener als het Sociaal Supplement afgenomen.

Het formulier voor de berekening van de gebruikersbijdrage na het sociaal onderzoek kan je hier op onze website vinden.

Zal er voor de dossiers kraamzorg ook een inschaling moeten opgemaakt worden?

Zoals bepaald in artikel 6, §2 van bijlage 2 van Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers, dient er geen indicatiestelling bij kraamzorg te gebeuren als onderdeel van het sociaal onderzoek. De dienst voor gezinszorg dient voor de dossiers kraamzorg in Vesta een score 0 door te geven op de BelRAI Screener.

Dient er een inschaling te gebeuren voor acute zorg?

In geval van acute zorg mag het sociaal onderzoek door de dienst ook na de start van de hulpverlening uitgevoerd worden tot maximaal veertien dagen erna. De dienst hoeft geen sociaal onderzoek uit te voeren als de gezinszorg niet voortgezet wordt na die veertien dagen. Er dient in dat geval ook geen score ingevuld te worden op de BelRAI Screener om door te sturen naar Vesta. Dezelfde afspraken blijven gelden als bij de BEL-profielschaal. Indien de gezinszorg wel wordt verdergezet na de 14 dagen, dient het sociaal onderzoek wel uitgevoerd te worden, waarbij ook een indicatiestelling gebeurt.

Wat is de maximale ouderdom van een inschaling?

Als onderdeel van het sociale onderzoek in het kader van de zorgvraag bij een dienst voor gezinszorg zal vanaf 1 juni 2021 een inschaling gebeuren aan de hand van de BelRAI Screener. Een nieuwe inschaling op basis van de BelRAI Screener wordt uitgevoerd op het moment dat het huisbezoek dient plaats te vinden (in geval van een herziening is dat uiterlijk 12 maanden na een vorig huisbezoek bij de dossiers gezinszorg en uiterlijk 24 maanden na een vorig huisbezoek bij de dossiers waar uitsluitend oppas-, karwei- of poetshulp wordt geboden).

Als er een actuele inschaling van maximaal 12 maanden oud in de BelRAI databank beschikbaar is voor de cliënt in het kader van een hulpvraag bij de dienst voor gezinszorg, hoeft het begeleidend personeelslid geen nieuwe inschaling uit te voeren.

Aks er geen inschaling beschikbaar is, de laatste inschaling ouder is dan 12 maanden, of het begeleidend personeelslid van oordeel is dat de situatie van de cliënt gewijzigd is sinds die laatste inschaling, dan voert het begeleidend personeelslid zelf een nieuwe inschaling uit. Die inschaling (ook als die al eerder afgenomen werd door een andere dienst) kan gedurende maximaal 12 maanden (of 24 maanden indien uitsluitend schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp) gelinkt worden aan het eigen cliëntdossier. En dit zowel in het kader van het bepalen van de zorgnood als het bepalen van de gebruikersbijdrage en de eventuele verplichte kortingen. Ongeacht de evolutie van de toestand van de zorgbehoevende kan dus gedurende 12 (of 24) maanden de beslissing omtrent de korting ongewijzigd blijven, tenzij het begeleidend personeelslid eerder op huisbezoek gaat omwille van een gewijzigde toestand.

Moet voor elke cliënt van een dienst voor gezinszorg op 1/6/2021 een beoordeling a.h.v. de BelRAI Screener beschikbaar zijn?

Een nieuwe inschaling met de BelRAI Screener dient enkel uitgevoerd te worden van zodra het huisbezoek volgens de regel verplicht dient plaats te vinden. In het geval van een herziening in het kader van gezinszorg dient het huisbezoek uiterlijk 12 maanden na het vorig huisbezoek plaats te vinden. Indien het gaat over dossiers waar uitsluitend oppas-, karwei- of poetshulp wordt geboden, dient het huisbezoek 24 maanden na het vorig huisbezoek plaats te vinden. Het is bijgevolg niet nodig dat uiterlijk op 1 juni 2021 elke cliënt met een dossier gezinszorg of poetshulp ingeschaald met de BelRAI Screener.

Heeft een nieuwe inschaling invloed op de verplichte kortingen voor een cliënt van een dienst voor gezinszorg?

Een inschaling (ook als die al eerder afgenomen werd door een andere dienst) kan gedurende maximaal 12 maanden (of 24 maanden indien uitsluitend schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp) gelinkt worden aan het eigen cliëntdossier. En dit zowel in het kader van het bepalen van de zorgnood als het bepalen van de gebruikersbijdrage en de eventuele verplichte kortingen. Ongeacht de evolutie van de toestand van de zorgbehoevende kan dus gedurende 12 (of 24) maanden de beslissing omtrent de korting ongewijzigd blijven, tenzij het begeleidend personeelslid eerder op huisbezoek gaat omwille van een gewijzigde toestand. Een nieuwe inschaling hoeft bijgevolg geen invloed te hebben op de verplichte kortingen voor een cliënt van een dienst voor gezinszorg.

Hoe zal communicatiestroom naar VESTA moeten blijven lopen, ook na de implementatie van de BelRAI Screener?

In de eerste fase, waarbij uitsluitend de BelRAI Screener in gebruik wordt genomen, veranderen de communicatiestromen naar Vesta niet en zullen er geen technische wijzigingen doorgevoerd worden. De score die doorgestuurd wordt in het zorgprofiel, wordt vanaf ingebruikname van de BelRAI screener geïnterpreteerd als de score op BelRAI Screener en niet meer als een score op de BEL-profielschaal.

De invoering van de BelRAI Screener heeft ook een (kleine) impact op Vesta, en op de toepassing van de verplichte kortingen op de gebruikersbijdrage voor gezinszorg bij zwaar zorgbehoevenden.

Vandaag is een gebruiker zwaar zorgbehoevend als hij minstens een BEL-profielscore van 35 heeft. Als aan die voorwaarde voldaan is, heeft hij recht op een of meer verplichte kortingen op de gebruikersbijdrage voor gezinszorg. Vanaf 1 juni 2021 zijn er twee mogelijkheden om beschouwd te worden als zwaar zorgbehoevende, en dus recht te hebben op die kortingen:

 • minstens een totaalscore van 13 punten op 30 de BelRAI Screener, en/of
 • minstens een score van 6 punten op de som van de modules IADL en ADL van de BelRAI Screener.

Er is geen koppeling tussen de databank van Vesta en de BelRAI databank. De diensten voor gezinszorg vinden het wel belangrijk dat ze in Vesta kunnen aangeven of een gebruiker zwaar zorgbehoevend is of niet. Daarvoor moet een kleine aanpassing uitgevoerd worden aan de manier waarop de dossiergegevens vanuit het softwarepakket van de dienst doorgestuurd worden naar Vesta. De softwareleveranciers en IT-verantwoordelijken van de diensten voor gezinszorg werden al op de hoogte gebracht van deze wijziging aan Vesta. Die aanpassing aan Vesta heeft in principe (tenzij uw softwareleverancier u andere informatie bezorgt) geen impact op de manier waarop men vandaag binnen het softwarepakket werkt en gegevens doorstuurt naar Vesta.

Kunnen stagiaires die de opleiding BelRAI indicatiesteller gevolgd hebben zelfstandig een indicatiestelling uitvoeren?

In het kader van de indicatiestelling voor het zorgbudget (zonder bijkomende zorgvraag bij een dienst voor gezinszorg) is het voldoende om de opleiding BelRAI indicatiesteller met succes gevolgd te hebben om een BelRAI Screener op te maken. Een sociaal onderzoek dat uitgevoerd wordt in het kader van een zorgvraag bij een dienst voor gezinszorg dient steeds te gebeuren door een begeleidend personeelslid van een dienst voor gezinszorg. Een stagiaire kan bijgevolg niet alleen op huisbezoek gaan.

Op wiens naam moet het dossier gezinszorg aangemaakt worden als twee zorgbehoevenden van hetzelfde gezin een hulpvraag stellen?

Voor een eerste gezinslid dient een BelRAI Screener afgenomen te worden. Indien deze persoon zwaar zorgbehoevend blijkt (ofwel door een totaalscore van minstens 13, ofwel minstens een score van 6 punten op de som van de modules IADL en ADL van de BelRAI Screener), wordt deze persoon aangeduid als de gebruiker van gezinszorg en wordt voor deze persoon het dossier gezinszorg aangemaakt. Deze indicatiestelling komt niet in aanmerking voor facturatie.

Wanneer het tweede gezinslid een aanvraag deed of wil doen in het kader van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden kan in dat geval een BelRAI Screener worden afgenomen, waarbij aangeduid wordt dat het om een indicatiestelling gaat. Deze komt in aanmerking komt voor facturatie.

Als het eerste gezinslid niet zwaar zorgbehoevend blijkt, wordt sowieso ook voor het tweede gezinslid een BelRAI Screener afgenomen die niet wordt aangeduid als een indicatiestelling in het kader van een aanvraag voor het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en bijgevolg niet in aanmerking komt voor facturatie. Als dat tweede gezinslid zwaar zorgbehoevend blijkt (ofwel door een totaalscore van minstens 13, ofwel minstens een score van 6 punten op de som van de modules IADL en ADL van de BelRAI Screener), wordt het dossier op naam van dat tweede gezinslid gezet. Als dat tweede gezinslid niet zwaar zorgbehoevend blijkt, wordt het dossier op naam van het gezinslid met de hoogste totaalscore gezet.

Op welke manier mag het F51-formulier van een dienst voor gezinszorg ondertekend worden door de gebruiker?

In de eerste plaats zal het F51-formulier meteen ondertekend worden op papier door de gebruiker tijdens het huisbezoek. In sommige gevallen zal het echter nog niet mogelijk zijn om de gebruikersbijdrage ter plaatse correct te berekenen omwille van het ontbreken van een aantal belangrijke gegevens. In die gevallen is het mogelijk om het F51-formulier achteraf te laten ondertekenen door de gebruiker.

Een voorziening kan ervoor kiezen om een document digitaal te laten ondertekenen door een gebruiker, in plaats van op papier. Alleen een digitale handtekening met e-ID en pincode heeft dezelfde bewijswaarde als een handgeschreven handtekening. Het gaat in dat geval om een gekwalificeerde elektronische handtekening. De gebruiker dus verplicht zijn eID én pincode gebruiken. Zonder pincode kan er geen authenticatie uitgevoerd worden. Alleen wanneer men zijn pincode ingeeft, wordt de identiteit bevestigd van degene die de informatie “ondertekent”. Bijgevolg is alleen een digitale handtekening met e-ID én pincode juridisch gelijkwaardig aan een handtekening op papier.

Het is niet toegelaten om tijdens het huisbezoek een onvolledig F51-formulier te laten onderteken door de gebruiker op papier en achteraf zaken toe te voegen of te schrappen. Het is wel mogelijk om tijdens het huisbezoek het F51-formulier niet te laten ondertekenen en achteraf het volledige ingevulde F51 formulier eventueel met de verzorgende mee te geven of via de post op te sturen in een gesloten enveloppe, zodat de gebruiker vervolgens het volledig ingevulde F51-formulier kan ondertekenen op papier en terugbezorgen aan de dienst (eventueel via de verzorgende of met de post).

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
Wat is de impact van een score op de BelRAI Screener op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden?

Toestand 1 juni 2021 – bron Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming

A. BelRAI Screener van gemachtigd indicatiesteller voor zorgbudget of in kader van hulpvraag gezinszorg van minstens 13 punten of minstens 6 punten op som van ADL en iADL (positief)

Vorige score
Bijkomende voorwaarden voor de nieuwe BelRAI Screener?
Resultaat voor zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden?

Geen vorige score

Nee

Geeft recht op zorgbudget

Indicatiestelling voor zorgbudget: negatieve BelRAI Screener (niet controleorgaan)

Indicatiestelling voor zorgbudget door andere voorziening en minder dan 12 maanden na vorige score

Geeft geen recht op zorgbudget

Indicatiestelling voor zorgbudget door zelfde voorziening* en minder dan 12 maanden na vorige score

Geeft recht op zorgbudget

Indicatiestelling voor zorgbudget en meer dan 12 maanden na vorige score

Geeft recht op zorgbudget

Indicatiestelling ikv hulpvraag gezinszorg

Geeft recht op zorgbudget

Indicatiestelling ikv hulpvraag gezinszorg: negatieve BelRAI Screener

Nee

Geeft recht op zorgbudget

Controleorgaan: negatieve BelRAI Screener

Indicatiestelling minder dan 12 maanden na controle

Geeft geen recht op zorgbudget

Indicatiestelling meer dan 12 maanden na controle

Geeft recht op zorgbudget

Positieve BelRAI Screener

Nee

 • Geeft recht op zorgbudget

 • Zorgkas kiest voor meest voordelige score voor de zorgbehoevenden

Ander geldig  attest (vb. Katz-thuisverpleging)

Nee

 • Score op BelRAI Screener geeft recht op zorgbudget

 • Zorgkas kiest meest voordelige score voor de zorgbehoevenden

Indicatiestelling voor zorgbudget: negatieve BEL-profielschaal

(niet controleorgaan)

 

 

Indicatiestelling voor zorgbudget door andere voorziening en minder dan 12 maanden na vorige score

Geeft geen recht op zorgbudget

Indicatiestelling voor zorgbudget door zelfde voorziening* en minder dan 12 maanden na vorige score

Geeft recht op zorgbudget

Indicatiestelling voor zorgbudget en meer dan 12 maanden na vorige score

Geeft recht op zorgbudget

Indicatiestelling ikv hulpvraag gezinszorg

Geeft recht op zorgbudget

*in principe moet dezelfde persoon de indicatiestelling opnieuw uitvoeren, maar onder bepaalde omstandigheden (vb. ziekte, …) kan een collega van dezelfde voorziening de indicatiestelling overnemen.

 

Vorige score
Bijkomende voorwaarden voor de nieuwe BelRAI Screener?
Resultaat op zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
Indicatiestelling ikv hulpvraag gezinszorg: negatieve BEL-profielschaal Nee Geeft recht op zorgbudget
Controleorgaan: negatieve BEL-profielschaal Indicatiestelling minder dan 12 maanden na controle Geeft geen recht op zorgbudget
Indicatiestelling meer dan 12 maanden na controle Geeft recht op zorgbudget
Positieve BEL-profielschaal Nee
 • Geeft recht op zorgbudget
 • Zorgkas kiest meest voordelige score voor de zorgbehoevenden

 

B. BelRAI Screener van gemachtigd indicatiesteller voor zorgbudget of in kader van hulpvraag gezinszorg is lager dan minstens 13 punten of minstens 6 punten op som van ADL en IADL (negatief)

Vorige score
Bijkomende voorwaarden voor de nieuwe BelRAI Screener?
Resultaat op zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden?
Geen vorige score Nee Geen recht op zorgbudget
Negatieve BelRAI-Screener Nee Geen recht op zorgbudget
Positieve BelRAI Screener
 • valt minder dan 6 maanden na de start van de positieve beslissing mantel- en thuiszorg op basis van eerste scoren EN;
 • score door andere voorziening (en niet het controleorgaan)

Zorgbudget blijft doorlopen

Nieuwe BelRAI Screener wordt genegeerd

valt meer dan 6 maanden na de start van de positieve beslissing mantel- en thuiszorg op basis van eerste score Zorgbudget wordt gestopt
 • valt minder dan 6 maanden na de start van de positieve beslissing mantel- en thuiszorg op basis van eerste scoren EN;
 • score door zelfde voorziening of controleorgaan
Zorgbudget wordt gestopt
Ander geldig attest (vb. Katz-thuisverpleging) Nee

Zorgbudget blijft doorlopen zolang er een ander geldig attest is

BelRAI Screener wordt genegeerd
Negatieve BEL-profielschaal Nee Geen recht op zorgbudget
Positieve BEL-profielschaal
 • valt minder dan 6 maanden na de start van de positieve beslissing mantel- en thuiszorg op basis van eerste scoren EN;
 • score door andere voorziening (en niet het controleorgaan)

Zorgbudget blijft doorlopen

BelRAI screener wordt genegeerd
valt meer dan 6 maanden na de start van de positieve beslissing mantel- en thuiszorg op basis van eerste score  
 • Lopend zorgbudget blijft doorlopen.
 • Loopt het dossier zorgbudget af, dan zal de verlenging ervan geweigerd worden op basis van de negatieve BelRAI Screener.
 • valt minder dan 6 maanden na de start van de positieve beslissing mantel- en thuiszorg op basis van eerste scoren EN;
 • score door zelfde voorziening
 • Lopend zorgbudget blijft doorlopen.
 • Loopt het dossier zorgbudget af, dan zal de verlenging ervan geweigerd worden op basis van de negatieve BelRAI Screener.

 

Hoelang geeft een score vanuit de sector gezinszorg recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden?

Een score in het kader van gezinszorg geeft recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden voor 15 maanden vanaf de referentiedatum (startdatum BelRAI Screener in het Vlaams BelRAI platform). Dit is gelijkaardig aan het systeem met de BEL-profielschaal, alleen wordt de datum van het huisbezoek vervangen door de startdatum van de evaluatie van de BelRAI Screener. Ook worden de scores van gezinszorg automatisch vanuit het Vlaams BelRAI platform (via het digitaal platform VSB) naar de zorgkas gestuurd, dit verloopt niet meer via Vesta.

Bv. datum start evaluatie BelRAI Screener = in de maand oktober 2022. De beslissing over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is geldig tot 31 januari 2024.

Worden BelRAI Screeners rechtstreeks vanuit het Vlaams BelRAI platform naar de zorgkas gestuurd?

De BelRAI Screeners in het kader van een hulpvraag gezinszorg worden via een stroom vanuit het Vlaams BelRAI platform naar de zorgkas gestuurd. De stroom vanuit Vesta vervalt.

Wordt een organisatie vergoed voor elke beoordeling in het kader van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden?

Zowel positieve als negatieve indicatiestellingen die in het kader van een aanvraag zorgbudget uitgevoerd worden (zonder hulpvraag gezinszorg), komen in aanmerking voor een vergoeding door de zorgkas. Het facturatieproces blijft net zoals vroeger bestaan, de indicatiestellers moeten de vergoedbare BelRAI Screeners dus maandelijks (blijven) factureren aan de zorgkas. De indicatiestellers dienen binnen de 4 maanden hun factuur in bij de zorgkas. Een kopie van de BelRAI Screener is niet vereist bij de facturatie van BelRAI Screeners (wel van de BEL-profielschaal). Het prestatierapport vanuit het Vlaams BelRAI platform kan als hulpmiddel gebruikt worden voor de facturatie van BelRAI Screeners.

De facturatie van de indicatiestellingen met de BEL-profielschaal bij min 18-jarigen blijft ongewijzigd bestaan.

Zijn er diplomavereisten om indicatiestellingen in het kader van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden af te nemen

Neen, de diplomavereisten voor de BelRAI Screener zijn vervangen door de nieuwe opleidingsvereisten. Als indicatiesteller moet je door een BelRAI trainer opgeleid worden en nadien intervisie en bijscholing volgen.

De diplomavereisten voor het afnemen van de BEL-profielschaal bij min 18-jarigen, blijven gewoon bestaan.

Wat gebeurt er met een positieve beslissing voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij een negatieve BelRAI Screener?

Op dit vlak is er nieuwe reglementering: een positieve beslissing voor het zorgbudget zorgbehoevenden blijft minstens 6 maanden geldig, tenzij er vóór die termijn een afscoring komt van dezelfde voorziening of van het controleorgaan. De zorgkas zal andere afscoringen binnen die termijn negeren. Eens de termijn van 6 maanden verstreken is, leidt elke afscoring met een BelRAI Screener ertoe dat de BelRAI Screener van de oorspronkelijke positieve beslissing zorgbudget zorgbehoevenden niet langer geldig is. Let wel, een BelRAI Screener heeft geen invloed op een lopende beslissing met de BEL-profielschaal (overgangsfase).

Wat bepaalt de startdatum van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden?

Het recht op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (mantel- en thuiszorg) kan op volgende, mogelijke tijdstippen geopend worden:

 • de datum waarop de geldigheid van de indicatiestelling of het attest ingaat. Bij de BelRAI Screener is dit de startdatum in het Vlaams BelRAI platform;
 • de datum van de indiening van het aanvraagformulier.

De opening van het recht op het zorgbudget hangt af van wat als eerste plaatsvindt.

Hoe gebeurt de indicatiestelling bij personen die jonger dan 18 jaar zijn? Wat met verlengde minderjarigheid?

Voor kinderen jonger dan 18 jaar blijft de huidige werkwijze met de BEL-profielschaal (B-blok) voor het zorgbudget zorgbehoevenden behouden. We houden geen rekening met verlengde minderjarigheid.

Mag een DMW van het ziekenfonds in het Vlaams BelRAI platform van een indicatiestelling een attest maken?

Nee, dit mag absoluut niet. Een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds moet steeds een indicatiestelling met geldigheidsduur aanmaken in het Vlaams BelRAI platform.

Hoe gaat de beroepscommissie beroepen behandelen?

De beroepscommissie zal negatieve beslissingen op basis van een indicatiestelling met de BelRAI Screener behandelen aan de hand van de BelRAI Screener. Ze zal negatieve beslissingen op basis van een indicatiestelling met de BEL-profielschaal behandelen aan de hand van de BEL-profielschaal.

Vanaf 1 juni 2021 zal bij beroepen een medewerker van de zorgkassencommissie een nieuwe BelRAI Screener (of een nieuwe BEL-profielschaal) afnemen door middel van een nieuw huisbezoek bij de zorgbehoevende, als de beslissing genomen is op basis van een indicatiestelling door een gemachtigd indicatiesteller of in het kader van een hulpvraag gezinszorg (dus niet het controleorgaan).

Hoe gaat het controleorgaan controleren?

Het controleorgaan zal zorgbudgetten op basis van een indicatiestelling met de BelRAI screener controleren met de BelRAI Screener. Ze zal zorgbudgetten op basis van een indicatiestelling met de BEL-profielschaal controleren met de BEL-profielschaal.

Is er een wachttijd voor het ontvangen van het zorgbudget?

Men heeft recht op een zorgbudget vanaf de eerste dag van de vierde maand na de datum van de aanvraag. Als men bijvoorbeeld in de loop van januari een aanvraag indient bij je zorgkas, zal men dus vanaf 1 mei een zorgbudget ontvangen.

Als men het zorgbudget later aanvraagt (en dus niet meteen nadat de zorgbehoefte werd vastgesteld of nadat men in een voorziening werd opgenomen) ontvangt men het zorgbudget vanaf de eerste dag van de vijfde maand na de datum van het attest of het verblijf. Let wel op: men heeft recht op maximaal 6 retroactieve zorgbudgetten. De zorgkas kan dus maximaal 6 maanden teruggaan in de tijd.

Krijgt de zorgkas de indicatiestelling of het attest automatisch, dan heeft men recht op het zorgbudget vanaf de eerste dag van de vierde maand na de datum van de indicatiestelling, of de eerste dag van de vierde maand na de begindatum van het attest. Bij residentiële zorg heeft men recht op het zorgbudget vanaf de eerste dag van de vierde maand na de start van je verblijf.

Wanneer moet men een nieuwe BelRAI Screener invoeren en wanneer mag een bestaande BelRAI Screener overgenomen worden?

Als een gemachtigde indicatiesteller een recente BelRAI Screener in het kader van een hulpvraag gezinszorg (zonder vlag indicatiestelling) in het Vlaams BelRAI platform ziet met een te lage score voor het zorgbudget, dan neemt hij contact op met de zorgbehoevende en vraagt hij of diens situatie sindsdien verslechterd is. Blijkt dit het geval te zijn, dan neemt hij een nieuwe BelRAI Screener af, waarbij de gemachtigde indicatiesteller ook rekening kan houden met de vorige antwoorden.

Beslist de indicatiesteller de vorige score van gezinszorg ongewijzigd over te nemen voor het zorgbudget, dan stuurt de indicatiesteller de vorige BelRAI Screener van gezinszorg alsnog door naar de zorgkas voor het zorgbudget. Deze functionaliteit is sinds 28 oktober 2021 ingevoerd. Men kan alleen met de rol van ‘indicatiesteller zorgbudget’ of ‘zorgkasmedewerker’ de BelRAI Screener alsnog naar de zorgkas voor het zorgbudget doorsturen. Enkel zo krijgt de zorgkas de BelRAI Screener automatisch binnen en kan zij de negatieve beslissing over het zorgbudget nemen.

Uitzondering: als het om een jaarlijkse herziening door een dienst gezinszorg met de BelRAI Screener van een vorige beslissing met de BEL-profielschaal gaat (overgangsfase), dan aanvaardt de gemachtigd indicatiesteller de score van de dienst gezinszorg op de BelRAI Screener. De gemachtigd indicatiesteller hoeft dus niet meer zelf een nieuwe BelRAI Screener af te nemen via een huisbezoek bij de zorgbehoevende. Gaat het om een lage score van gezinszorg, dan kan de indicatiesteller de BelRai Screener alsnog naar de zorgkas voor het zorgbudget doorsturen. De BelRAI Screener met een te lage score in het kader van de hulpvraag gezinszorg werd immers niet aan de zorgkas bezorgd omdat er voordien geen positieve BelRAI Screener in het Vlaams BelRAI platform aanwezig is, dit is een voorwaarde om BelRAI Screeners met een te lage score aan de zorgkas te bezorgen. Noot: bij een negatieve indicatiestelling voor het zorgbudget moet binnen de 12 maanden dezelfde indicatiesteller langsgaan voor een nieuwe indicatiestelling. Dezelfde indicatiesteller gaat alleen langs als de situatie van de zorgbehoevende gewijzigd is.

Wat is het VSB-GKB-nr dat ik -als medewerker van een Non COT-organisatie- invul bij een indicatiestelling voor het zorgbudget?

Het VSB-GKB-nummer moet verplicht ingevuld worden in het Vlaams BelRAI platform bij een indicatiestelling voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dit nummer moest bij het afnemen van een indicatiestelling met de Bel-profielschaal ook op het formulier ingevuld worden, dus het is gekend bij de gemachtigde indicatiestellers.

Bij de COT-organisaties wordt het (VSB-)GKB-nummer automatisch ingevuld en hoeft de persoon die de indicatiestelling uitvoert, zelf hiervoor niets te doen in het Vlaams BelRAI platform.

Bij de niet-COT-organisaties moet de persoon die de indicatiestelling uitvoert, het nummer zelf invoeren in het Vlaams BelRAI platform.

Hierbij onderscheiden we 2 fases:

Fase 1

Persoon (van de niet-COT-organisatie) moet het VSB-GKB-nummer zelf invullen

De persoon moet het nummer zelf invullen in het Vlaams BelRAI platform. Er is een controle, met name het cijfer moet 20 karakters (inclusief de tussenstreepjes) bevatten.

De indicatiesteller kan het VSB-GKB-nummer van zijn voorziening vinden via www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/vlaamse-sociale-bescherming/gemachtigde-indicatiestellers/adressen

In de PDF onder deze link moet de indicatiesteller zijn voorziening opzoeken. Opgelet, opzoeking tot op het niveau van de erkenning (dus bvb. ocmw en ocmw met dienst gezinszorg hebben 2 aparte VSB-GKB-nummers, terwijl ze 1 KBO-nummer hebben). Het niveau van erkenning kan je zien aan de naam van de voorziening, en ook aan de sectoromschrijving (zie voorbeeld).

In de eerste kolom staat het nummer dat in BelRAI moet ingevuld worden: het veld noemt in de PDF ‘GKB-nummer’.

Bijvoorbeeld, hieronder vind je een klein uittreksel uit de lijst waarin je bvb. GZAT OCMW Halle en OCMW Halle ziet. Zij hebben eenzelfde KBO-nummer, maar 2 verschillende GKB-nummers. Je ziet ook dat het eerste deel van het GKB-nummer bestaat uit het hco-nummer met voorloopnullen.

Tip: de indicatiesteller kan het nummer kopiëren uit de lijst op de website. Noot: hco-nummer mag hier dus zeker niet ingevuld worden. Het systeem zal dit ook weigeren (wegens te kort).

Fase 2

Persoon (van de niet-COT-organisatie) moet het VSB-GKB-nummer selecteren uit een lijst

In een tweede fase gaat het Vlaams BelRAI platform in het veld een lijst tonen en kan de persoon die de indicatiestelling uitvoert, het juiste nummer kiezen uit een lijst. Dit zal de kans op fouten verkleinen en het gebruiksgemak vergroten. Dit is ten vroegste voor eind juni 2021.

Hoe factureert de gemachtigde indicatiesteller de vergoedbare indicatiestellingen aan de zorgkas in het kader van het zorgbudget

Situering

De zorgkassen storten aan de gemachtigde indicatiestellers 75 euro per uitgevoerde indicatiestelling als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. ze is uitgevoerd door een door de gebruiker of zijn vertegenwoordiger gekozen gemachtigde indicatiesteller in het kader van de Vlaamse sociale bescherming;
 2. ze wordt niet uitgevoerd door een erkende dienst voor gezinszorg, of door een OCMW dat of een welzijnsvereniging die over een erkende dienst voor gezinszorg beschikt, waarbij deze voorziening op het moment van de indicatiestelling of binnen de zes maanden na het uitvoeren van de indicatiestelling, gezinszorg in het kader van het woonzorgdecreet aan de geïndiceerde gebruiker heeft verstrekt.

De gemachtigde indicatiesteller factureert in principe maandelijks de indicatiestellingen aan de zorgkas waarvan de gebruiker lid is. Ze factureert ten laatste binnen vier maanden na de uitvoering van de indicatiestelling aan de zorgkas.

Facturatieproces

De gemachtigde indicatiestellers volgen de onderstaande procedure voor de facturatie van de uitgevoerde indicatiestellingen aan de zorgkas waarbij de gebruiker aangesloten is:

 1. de facturen worden opgemaakt per zorgkas. De facturen worden in principe ingediend op de hoofdzetel van de zorgkas in kwestie. In onderling overleg tussen zorgkas en gemachtigde indicatiesteller kan overeengekomen worden om te factureren aan een decentraal punt van de zorgkas;
   
 2. een kopie van de BEL-foto’s (recto en verso) waarop de factuur betrekking heeft, wordt bij de factuur gevoegd. Een kopie van de BelRAI Screener hoeft niet aan de factuur toegevoegd te worden;
   
 3. de gemachtigde indicatiestellers vermelden minstens de volgende gegevens op de factuur:
  a. factuurdatum;
  b. factuurnummer;
  c. GKB-nummer van de gemachtigde indicatiesteller (GKB = gemeenschappelijk klantenbestand). De ocmw-diensten voor gezinszorg en de welzijnsverenigingen die over een erkende dienst voor gezinszorg beschikken vermelden het GKB-nummer van de dienst voor gezinszorg;
  d. code van de indicatiesteller:
     1) 207001 of 207010 = diensten voor gezinszorg;
     2) 201001 = ocmw’s of welzijnsverenigingen;
     3) 213001 = diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen.
  e. aantal te vergoeden indicatiestellingen;
  f. totaalbedrag;
  g. rekeningnummer.
   
 4. bij de factuur wordt eveneens een inventaris gevoegd van de indicatiestellingen waarop de factuur betrekking heeft. De inventarislijst wordt alfabetisch op naam van de gebruiker gerangschikt. De inventaris vermeldt alleen de indicatiestellingen met vergoeding;
 5. de inventaris vermeldt per uitgevoerde indicatiestelling minstens de volgende gegevens:
  a. per pagina:
     1) naam en GKB-nummer van de gemachtigde indicatiesteller;
     2) factuurnummer en –datum (link tussen de inventarislijst en de factuur);
     3) paginanummer.
  b. per indicatiestelling:
     1) doorlopend volgnummer van de indicatiestellingen;
     2) naam en voornaam geïndiceerde;
     3) rijksregisternummer geïndiceerde;
     4) datum indicatiestelling;
     5) resultaat indicatiestelling ( totaalscore op BelRAI Screener of totaalscore op Bel-schaal).

Bij minder dan tien te factureren indicatiestellingen is het toegelaten dat geen gebruik gemaakt wordt van een inventarislijst. In dit geval moeten de gevraagde gegevens per indicatiestelling op de factuur vermeld worden.

Als na het versturen van de factuur de dienst voor gezinszorg of het OCMW dat of de welzijnsvereniging die over een erkende dienst voor gezinszorg beschikt, binnen de zes maanden na de indicatiestelling alsnog gezinszorg aan de zorgbehoevende verstrekt, dan deelt de instantie dit ten laatste binnen de dertig dagen na de opstart van de gezinszorg aan de zorgkas mee samen met een creditnota. De zorgkassen brengen daarop het bedrag in mindering van de volgende factuur die zij aan de betrokken gemachtigde indicatiesteller moeten betalen.

Prestatierapporten

De gemachtigde indicatiestellers kunnen bij de BelRAI Screeners de prestatierapporten vanuit het Vlaams BelRAI platform als hulpmiddel gebruiken voor het facturatieproces. Het prestatierapport is beschikbaar vanaf de 11de dag na de maand waarin de BelRAI Screener werd afgenomen. COT-organisaties kunnen de prestatierapporten via de webservice ophalen, non-COT-organisaties via de rol admin. De prestatierapporten zijn alleen in json-formaat beschikbaar.

Opleiding
Wat is het verschil tussen een “gemachtigd indicatiesteller” en een “BelRAI-indicatiesteller”?

Een BelRAI-indicatiesteller is een persoon die succesvol een BelRAI-opleiding heeft gevolgd bij een erkende BelRAI-trainer. Een BelRAI-indicatiesteller kan alle BelRAI-instrumenten in het Vlaams BelRAI platform afnemen als hij voor het instrument in kwestie opgeleid is, dus voor een BelRAI Screener, een Sociaal Supplement, een BelRAI Home Care of een BelRAI LTCF. Als de opleiding succesvol werd voltooid, ontvangt deze persoon een attestering als BelRAI-indicatiesteller van de BelRAI-trainer waarbij de opleiding werd gevolgd.

De BelRAI-indicatiesteller dient te voldoen aan een aantal voorwaarden om het attest te ontvangen én om dit attest te behouden. Zo moet er verplicht een aantal (halve) dagen worden gespendeerd aan het volgen van de opleiding,  moet er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden en moet er een vereist aantal halve terugkomdagen zijn voltooid. Om het attest te behouden, dient er ook bijscholing en intervisie te worden gevolgd. Al deze voorwaarden zijn opgenomen het Ministerieel Besluit van 3 september 2021 over de opleidingsvereisten in het kader van de implementatie van BelRAI.

Een gemachtigd indicatiesteller is een organisatie of voorziening die door de Vlaamse Regering gemachtigd is om de ernst en de duur van de verminderde zelfredzaamheid van een persoon vast te stellen aan de hand van een meetinstrument dat de Vlaamse Regering vaststelt. Voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden wordt dit, als de zorgbehoevende 18 jaar of ouder is, vastgesteld op basis van de BelRAI Screener. Is de zorgbehoevende tussen 5 en 18 jaar oud, dan is dit nog de BEL-profielschaal. In het besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, zijn een aantal zorgvoorzieningen van rechtswege gemachtigd als indicatiesteller. Het gaat om:

 • de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen
 • de diensten gezinszorg
 • de ocmw’s (in Vlaanderen)

Binnen de gemachtigde indicatiestellers kunnen medewerkers als indicatiesteller werkzaam zijn en nemen zij dus een indicatiestelling af in het kader van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Personen die een indicatiestelling uitvoeren met een BEL-profielschaal dienen verplicht één van de diploma’s te hebben die zijn opgenomen in het BVR. Dit is niet van toepassing voor BelRAI-indicatiestellers die een indicatiestelling uitvoeren voor een BelRAI Screener. Deze personen dienen dan weer wel te voldoen aan de voorwaarden die hoger reeds zijn vermeld (opleiding volgen bij erkend BelRAI-trainer, terugkomdagen, intervisies,…). Er is hierbij een vergoeding vanuit de Vlaamse sociale bescherming (zie echter ook de volgende alinea).

Een BelRAI-indicatiesteller van een dienst gezinszorg neemt in het kader van een hulpvraag gezinszorg een BelRAI Screener bij de zorgbehoevende af. Het resultaat op de BelRAI Screener kan gebruikt worden voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Binnen de Vlaamse sociale bescherming spreken we hier dan van een “attest” dat recht geeft op dit zorgbudget.  Er is hierbij geen vergoeding vanuit de Vlaamse sociale bescherming voor de BelRAI Screener (want dit wordt al vergoed vanuit de subsidies voor gezinszorg).

Hoe wordt de kwaliteit van de afname van de BelRAI instrumenten verzekerd?

Een correct en uniform gebruik van BelRAI vereist in eerste instantie een goede vorming van de indicatiestellers en de begeleidende personeelsleden van een dienst voor gezinszorg.

Op Vlaams niveau is het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek (KCD) als BelRAI expert verantwoordelijk voor de vorming en de attestering, waarbij een ‘train de trainer’-model wordt gehanteerd. Het opleidingstraject voor trainers ‘BelRAI Screener’ bestaat uit 2 opleidingsdagen (combinatie van lesmomenten en e-learningmodules). Na het afronden van de opleiding, ontvangen de deelnemers een certificaat als BelRAI trainer. Een verplichte deelname aan intervisie en navormingsmomenten blijft noodzakelijk na het afronden van de opleiding. Meer informatie vindt u op de website van het KCD: www.belrai-kennisportaal.be - www.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be.

De gecertificeerde BelRAI trainers staan op hun beurt in voor de opleiding van de indicatiestellers en de begeleidende personeelsleden in hun organisatie. Het volgen van deze opleiding (2 halve dagen en e-learning) is een voorwaarde voor een attestering als BelRAI indicatiesteller. Een dienst voor gezinszorg dient er bijgevolg over te waken dat enkel geattesteerde BelRAI indicatiestellers (begeleidende personeelsleden die de opleiding volgden) een BelRAI-inschaling uitvoeren. De dienst houdt daartoe zelf het overzicht bij van de geattesteerde indicatiestellers.

Vragen voor de zorgkassen
Wordt de second opinion van de zorgkassencommissie voor de adm. beroepscommissie ook via AVR naar de zorgkassen gestuurd?

Nee, de second opinion van de zorgkassencommissie voor de beroepscommissie wordt niet via de stroom naar de zorgkassen doorgestuurd. De beslissing van de beroepscommissie op basis van de second opinion wordt aan de zorgkassen meegedeeld zoals nu voor de beslissingen op basis van een BEL-profielschaal gebeurd. Het is niet de bedoeling dat de BelRAI Screeners op de sharepoint voor de zorgkassen geplaatst worden. De zorgkassen indien nodig wel de BelRAI Screeners downloaden vanuit het Vlaams BelRAI platform.

Wordt een organisatie vergoed voor elke beoordeling met finaliteit indicatiestelling? Ongeacht of deze positief is of negatief?

Zowel positieve als negatieve indicatiestellingen die in het kader van een aanvraag zorgbudget gevraagd worden, zullen door de zorgkas vergoed worden. Indicatiestellingen die vallen onder 'shoppinggedrag' zullen ook vergoed worden. Het facturatieproces blijft net zoals vroeger bestaan, de indicatiestellers moeten de vergoedbare BelRAI Screeners dus maandelijks (blijven) factureren aan de zorgkas.

Hoe zullen we de BELRAI Screeners bezwaarcommissie (AVSB) kunnen identificeren (cf. op basis van KboId)?

Dit zal mogelijk zijn op basis van het Kbo-nummer (van AVSB, met name 0881629733). Bij indicatiestellingen van de bezwaarcommissie en het controleorgaan is er geen VSB-GKB-nummer.

Hoe kunnen BELRAI Screeners controleorgaan (MEDIWE) geïdentificeerd worden?

De BelRAI Screeners in het kader van controles en herindicatiestellingen (en correcties op deze) van het controleorgaan worden aan de zorgkas bezorgd via de stroom. De zorgkas kan deze identificeren via het kbo-nummer (0415.945.205) van het controleorgaan.

Wat betekenen de zorgkascodes?

Voor de Vlaamse Sociale Bescherming heeft elke zorgkas een code waarmee ze als zorgkas geïdentificeerd worden binnen Vlaanderen en Brussel. De coördinaten van de zorgkassen vindt u steeds op www.vlaamsesocialebescherming.be/de-zorgkassen.

 • 180 = CM-Zorgkas
 • 280 = Neutrale Zorgkas
 • 380 = Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
 • 480 = Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
 • 580 = Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
 • 680 = Vlaamse Zorgkas