COVID-19 – Extra personeelsinzet woonzorgcentrum/centrum voor kortverblijf tijdens de periode van 1 april 2021 tot en met 30 september 2021

Woonzorgcentra al dan niet met bijbehorend centrum voor kortverblijf kunnen een vergoeding ontvangen voor de extra personeelsinzet vanwege COVID-19. Om in aanmerking te kunnen komen moet een woonzorgcentrum de nodige gegevens meedelen via het e-loket.

De gegevens voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 september 2021 deelt u mee per kwartaal.

In tegenstelling tot de afgelopen maanden moet u voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 september 2021 de gegevens meedelen  per kwartaal, en dus niet langer per maand. U vindt in het e-loket, in het thema “subsidies”, voor elk kwartaal, het formulier “Extra personeelsinzet Covid-19” onder het luik “nieuw dossier”:

Aanmaken extra personeelsinzet

Welke extra personeelsinzet komt in aanmerking?

U deelt de prestaties mee van het personeel dat u extra heeft ingezet bovenop het personeel dat al in dienst was op 13 maart 2020. Het gaat dus niet over prestaties van personeel dat al voor 13 maart 2020 aan het werk was in uw voorziening.

Volgende prestaties komen in aanmerking:

 • extra inzet personeel van verpleegkundigen, zorgkundigen, reactiveringspersoneel en ondersteuningspersoneel via contractuitbreiding of nieuwe aanwerving:

 • extra inzet van verpleegkundigen, zorgkundigen, reactiveringspersoneel en ondersteuningspersoneel via een interimonderneming;

 • extra inzet van verpleegkundigen via projectsourcing;

 • extra inzet van jobstudenten als zorgkundige of ondersteuningspersoneel;

 • prestaties van zelfstandigen, personeel in dienstverband tewerkgesteld bij andere werkgever of personeel in dienstverband tewerkgesteld bij dezelfde werkgever maar op een andere dienst.

Volgende prestaties komen niet in aanmerking:

 • prestaties die u registreert in de Raas-webtoepassing in kader van de basistegemoetkoming voor zorg;

 • prestaties van medewerkers gedetacheerd vanuit een ander woonzorgcentrum;

 • prestaties van medewerkers ingezet vanuit andere sectoren waarvoor er een volledige of gedeeltelijke tegemoetkoming mogelijk is in de loonkosten via de bestaande reguliere financiering (bv. medewerkers gezinszorg);

 • prestaties van medewerkers ingezet vanuit andere sectoren waarvoor een compenserende financiering voorzien is in kader van Covid 19 (bv. medewerkers centrum voor dagverzorging).

Zorgpersoneel moet beschikken over visum en/of erkenning?

We wensen er uw aandacht op te vestigen dat, om het beroep van zorgpersoneel te mogen uitoefenen, men niet alleen over een diploma moet beschikken maar mogelijks ook over een visum en/of erkenning. Dit betekent dat enkel personen die het juiste diploma hebben en over de vereiste erkenning en/of het vereiste visum beschikken in aanmerking komen om een financiering als zorgpersoneel te ontvangen.

Vergoeding is begrensd

De vergoeding die een woonzorgcentrum kan ontvangen voor de extra personele inzet is begrensd.

Er is een begrenzing van 250 euro per erkende woongelegenheid voor de ganse periode van 1 april 2021 tot 30 september 2021. 

Wanneer de gegevens indienen?

De gegevens zowel voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 als voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2021 bezorgt u uiterlijk op 31 oktober 2021.

We vragen u evenwel nadrukkelijk om de gegevens systematisch in te vullen en niet te wachten tot de uiterste deadline.

We vragen u eveneens om de meegedeelde gegevens zeer grondig na te zien alvorens in te dienen. Indien de gegevens niet tijdig worden meegedeeld, verliest de voorziening immers het recht op een vergoeding.

Hoe de gegevens opsturen (e-loket)?

 • Dien de gegevens in via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

 • Open het e-loket en:

  • klik op het thema 'Subsidies';

  • klik op de link “Extra personeelsinzet Covid-19: periode X”;

 • Vul de gevraagde gegevens in, kijk ze na en klik op indienen. Als de gegevens succesvol zijn ingediend, krijgt u een bevestigingspagina te zien.

 • Elk personeelslid met toegang tot het e-loket kan de gegevens invullen.

Toegang krijgen tot het e-loket stelt u in via het toegangsbeheer in e-health.

Wat doen we met deze gegevens?

De meegedeelde gegevens worden verwerkt voor betaling.  De vergoeding waarop men recht heeft, wordt uiterlijk op 30 november 2021 betaald.

Aandachtspunten

 • U geeft de extra personeelsinzet zowel voor het woonzorgcentrum als die voor het centrum voor kortverblijf door in het e-loketformulier voor het woonzorgcentrum. Er is geen apart formulier beschikbaar voor het centrum voor kortverblijf.
 • In het e-loket dient u altijd de gegevens per dossiernummer en dus per vestiging in. Een woonzorgcentrum met meerdere vestigingen moet dus de gegevens voor elke vestiging afzonderlijk indienen.
 • We vragen u nadrukkelijk om de meegedeelde gegevens zeer grondig na te zien alvorens in te dienen.
 • Let erop dat u het dossier in het e-loket niet enkel heeft bewaard maar ook effectief heeft ingediend.

Vragen over deze registratie?

Contact team financiering ouderenzorg: financieringouderenzorg@vlaanderen.be.

Contact technische helpdesk e-loket:
    Bij problemen bij het gebruikers- en toegangsbeheer: contacteer het eHealth contactcenter.
    Bij technische vragen: stuur een e-mail naar e-loket.zg@vlaanderen.be.