Erkenningsvoorwaarden afdelingen en departementen medisch toezicht

Erkend worden

Om erkend te kunnen worden als afdeling of departement Medisch Toezicht moet een dienst:

  • een ontvankelijke aanvraag tot erkenning indienen bij Zorg en Gezondheid. Dit houdt in dat het aanvraagformulier volledig en in het Nederlands ingevuld is. De gegevens moeten betrekking hebben op de situatie op 31 december van het voorbije kalenderjaar, tenzij anders vermeld;
  • voldoen aan de normen van de federale wetgeving betreffende het welzijn op het werk. Meer bepaald moet de dienst voldoen aan de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten.

Erkend blijven

Om erkend te blijven moet een afdeling of departement:

Zorg en Gezondheid ziet erop toe dat aan deze voorwaarden is voldaan. Daarvoor kan het bijkomende gegevens opvragen die het nodig acht.