Erkenningsnormen voor centra geestelijke gezondheidszorg

Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg moet voldoen aan een aantal erkenningsnormen. Als die normen niet nageleefd worden, kan u geen erkenning krijgen of kan u uw erkenning verliezen. De erkenningsnormen zijn vastgelegd in het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg:

  • opgericht zijn door een vereniging zonder winstoogmerk, een provincie, een gemeente, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of universiteit, die krachtens de wet, het decreet of de statuten, naargelang het geval, daartoe bevoegd zijn;
  • gevestigd zijn in gebouwen en lokalen die aan de voorwaarden inzake hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid voldoen;
  • beschikken over een infrastructuur waardoor de opdrachten kwaliteitsvol uitgevoerd kunnen worden en de reglementering op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan worden nageleefd;
  • de controle door de inspectie en de doorlichting door de auditcommissie mogelijk maken;
  • de taken uitvoeren en de werkingsbeginselen nakomen;
  • een kwaliteitsbeleid voeren overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen;
  • passen in de programmatie;
  • een boekhouding voeren volgens het boekhoudplan van de Vlaamse Gemeenschap;
  • de vorm aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk of van een vereniging opgericht volgens artikelen 118 tot en met 135 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Bij elke wijziging in de organisatie die de erkenningsvoorwaarden beïnvloedt, moet u Zorg en Gezondheid hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Daarnaast vormt het referentiekader centra geestelijke gezondheid de basis voor de aansturing en handhaving van de CGG-sector door Zorg en Gezondheid en Zorginspectie. Het CGG referentiekader is een document waarin de eisen en verwachtingen vanuit de overheid zijn opgelijst over de verwachte kwaliteit van zorg- of hulpverlening in het CGG.

Referentiekader Centra Geestelijke Gezondheid

Het CGG referentiekader is een document waarin de eisen en verwachtingen vanuit de overheid zijn opgelijst over de verwachte kwaliteit van zorg- of hulpverlening in het CGG. Het referentiekader vormt de basis voor de aansturing en handhaving van de CGG-sector door Zorg en Gezondheid en Zorginspectie.