Erkenning als partnerorganisatie of organisatie met terreinwerking via een beheersovereenkomst

Om erkend te kunnen worden als partnerorganisatie of organisatie met terreinwerking binnen het preventieve gezondheidsbeleid moet u zich kandidaat stellen op een oproep tot het sluiten van een beheersovereenkomst. Die overeenkomst wordt gesloten voor het uitvoeren van duidelijk omschreven acties die kaderen binnen het preventieve gezondheidsbeleid en ingedeeld zijn in functie van resultaatgebieden.

Als de minister met een partnerorganisatie of organisatie met terreinwerking een beheersovereenkomst sluit wordt de organisatie automatisch erkend als partnerorganisatie of als organisatie met terreinwerking voor de duur van de beheersovereenkomst. Die organisaties ontvangen jaarlijks een subsidie, conform de bepalingen in de beheersovereenkomst. Een beheersovereenkomst geldt voor een periode van minimaal 3 en maximaal 5 jaar. 

Procedure kandidaatstelling

Voor de subsidiëring via een beheersovereenkomst worden de volgende stappen gezet:

 1. De minister lanceert minstens 12 maanden voor het ingaan van de beheersovereenkomst een oproep tot het sluiten van een beheersovereenkomst, na advies van de Inspecteur van Financiën.
 2. De kandidaten reageren op de oproep door een dossier in te dienen. Dat dossier moet alle documenten die worden gevraagd in de oproep bevatten.
 3. Zorg en Gezondheid onderzoekt de ontvankelijkheid van de dossiers die ingediend worden en deelt de beslissing daarover mee aan de kandidaten binnen 20 werkdagen. Kandidaten hebben daarop 10 werkdagen om een aangepast, ontvankelijk dossier in te dienen.
 4. Zorg en Gezondheid onderzoekt de sterktes en zwaktes van de ontvankelijke dossiers.
 5. Zorg en Gezondheid pleegt collectief overleg met alle kandidaten die een ontvankelijk dossier hebben ingediend. Dat kan resulteren in de indiening van een nieuwe dossier door de kandidaten, dat het vorige vervangt.
 6. als er meerdere kandidaten zijn rangschikt het agentschap kandidaten op basis van de beoordeling van de dossiers, met inbegrip van de voorstellen van beleidsplan en de voorstellen van jaarplan voor het eerste werkingsjaar.
 7. Zorg en Gezondheid maakt voor de best gerangschikte kandidaat een voorontwerp van beheersovereenkomst en voegt het voorontwerp van jaarplan voor het eerste werkingsjaar eraan toe. Die voorontwerpen geven duidelijk aan op welke punten het agentschap voorstelt af te wijken van het dossier.
 8. Zorg en Gezondheid bezorgt het voorontwerp van beheersovereenkomst en het voorontwerp van jaarplan voor het eerste werkingsjaar aan de minister.
 9. De minister onderhandelt met de kandidaat over die voorontwerpen, of verzoekt het agentschap om erover te onderhandelen. Als de onderhandelingen leiden tot een akkoord, maakt het agentschap een ontwerp van beheersovereenkomst op .Als de minister vaststelt dat de onderhandelingen niet tot een akkoord leiden, beslist de minister om hetzij af te zien van het sluiten van een beheersovereenkomst en de oproep terug te trekken, hetzij onderhandelingen op te starten met de kandidaat die als tweede gerangschikt werd, en de stappen vanaf 7° te hernemen.
 10. De minister legt het ontwerp van beheersovereenkomst, het ontwerp van jaarplan voor het eerste werkingsjaar en het bijhorend ontwerp van subsidiebesluit voor het eerste werkingsjaar, ter advies voor aan de Inspectie van Financiën en, als dat vereist is volgens de regels van de begrotingscontrole en –opmaak, ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering.
 11. De minister en de kandidaat sluiten de beheersovereenkomst.

In een oproep tot het sluiten van een beheersovereenkomst als partnerorganisatie of als organisatie met terreinwerking omschrijft de minister in elk geval:

 • de resultaatgebieden en de acties die minimaal moeten worden uitgevoerd om de resultaten binnen de resultaatgebieden te behalen;
 • het financiële kader waarbinnen de organisaties kunnen ingaan op de oproep;
 • de criteria voor het beoordelen van de ingediende voorstellen.

De oproep voor het sluiten van een beheersovereenkomst als partnerorganisatie of als organisatie met terreinwerking kan uit verschillende percelen bestaan. Voor elk perceel afzonderlijk kan een dossier worden ingediend. Elk perceel wordt afzonderlijk beoordeeld en voor elk perceel kan een afzonderlijke beheersovereenkomst worden gesloten. Als de oproep uit verschillende percelen bestaat, vermeldt de oproep per perceel die elementen die nodig zijn om een afzonderlijke beheersovereenkomst per perceel te kunnen sluiten, onder meer:

 • of met het perceel het sluiten van een beheersovereenkomst met een partnerorganisatie dan wel met een organisatie met terreinwerking beoogd wordt;
 • de aard van de subsidie en de maximale subsidie die in het kader van de beheersovereenkomst voor dat perceel kan worden toegekend;
 • welke beleidsthema’s betrekking hebben op het perceel in kwestie.

Per combinatie van beleidsthema’s, resultaatgebieden en doelgroepen kan er tijdens eenzelfde periode met maar één partnerorganisatie een beheersovereenkomst worden gesloten. Dat wil zeggen dat de percelen ondeelbaar zijn. De kandidaat voor de beheersovereenkomst moet behoren tot een van de volgende rechtsvormen:

 • een rechtspersoon;
 • een entiteit van een rechtspersoon met een eigen werking;
 • een groepering van rechtspersonen;
 • entiteiten van rechtspersonen met een eigen werking.

In geval van een groepering is de kandidaat verplicht een penvoerende rechtspersoon aan te wijzen die de eindverantwoordelijkheid draagt.

De minister kan met een kandidaat, met een partnerorganisatie of met een organisatie met terreinwerking een of meer beheersovereenkomsten sluiten in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid. Als er meer beheersovereenkomsten worden gesloten, kunnen, na het akkoord van Zorg en Gezondheid, de jaarplannen, begrotingen, jaarverslagen en financiële verslagen samengevoegd worden, op voorwaarde dat ze afzonderlijk herkenbaar en evalueerbaar blijven.