Enquête over kwaliteit van leven in woonzorgcentra

Hoe ervaren bewoners zelf de kwaliteit van hun leven in het woonzorgcentrum? Het onafhankelijke onderzoeksbureau Dimarso is via een enquête nagegaan wat de bewoners zelf vinden over de zorg- en dienstverlening in de erkende Vlaamse woonzorgcentra. Het onderzoek heeft 3 jaar geduurd, van 2014 tot 2016. Elk jaar is 1/3e van de woonzorgcentra onderzocht.

Resultaten

De resultaten per woonzorgcentra. Elk woonzorgcentrum heeft deze resultaten ook ontvangen.

Zorg en Gezondheid stelt ook een rapport op waarin de verschillende resultaten worden samengeteld om een resultaat voor de hele sector te berekenen. Zo kan elk woonzorgcentrum zichzelf vergelijken met de gemiddelde scores en de mediaan voor de hele sector.

Hoe verliep de bevraging?

Het onderzoeksbureau Dimarso neemt met een brief contact op met het woonzorgcentrum en legt de opdracht uit. Het bureau staat in voor de organisatie van de steekproef, de communicatie en de bevraging van de bewoners en familieleden en/of vertegenwoordigers van bewoners.

Het aantal bewoners dat per woonzorgcentrum deel uitmaakt van de steekproef wordt bepaald in functie van de grootte van het woonzorgcentrum. Bewoners zonder cognitieve problemen worden bevraagd tijdens een individueel geprek. Bewoners met cognitieve problemen, die zelf niet meer in staat zijn om te antwoorden, worden bevraagd via hun familie of vertegenwoordiger. Zij krijgen de vragenlijst thuis per post.

  • gemiddeld zullen ongeveer 30 bewoners zonder cognitieve problemen in het woonzorgcentrum met een face-to-face gesprek bevraagd worden
  • ongeveer 30 familieleden en/of vertegenwoordigers van bewoners met cognitieve problemen worden bevraagd via een post – of online enquête.  

De vragenlijst

Het onderzoeksbureau gebruikt de "InterRAI-vragenlijst". Dat is een wetenschappelijk gevalideerd meetinstrument voor kwaliteit van leven, dat internationaal gebruikt wordt. De vragenlijst afnemen duurt gemiddeld 45 minuten per bewoner. 

De vragenlijst peilt naar volgende thema's:

  • lichamelijk welbevinden en gezondheid; 
  • woon-en leefklimaat;
  • integratie en sociale activiteiten;
  • vraaggerichtheid;
  • inspraak en onderhandelde zorg.

We mogen deze vragenlijst enkel gebruiken mits bepaalde licentierechten. Daarom mogen we de InterRAI-vragenlijst enkel gebruiken voor de uitvoering van de enquête "kwaliteit van leven vanuit bewonersperspectief" onder leiding van Zorg en Gezondheid. Zorg en Gezondheid of de woonzorgcentra mogen deze vragenlijst niet verspreiden of publiceren.

Regelgeving

Deze enquête regelt de uitvoering van:

  • Art. 67 van het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 “De erkende voorzieningen verzamelen op een gecoördineerde, systematische wijze kwantitatieve gegevens over de gebruikers, hun mantelzorgers, de aard van de zorgvraag, de geboden woonzorg en het effect van de geboden woonzorg.”
  • De sectorspecifieke minimale kwaliteitseis "1.5 Inspraak" van de bijlage bij het MB van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen “De voorziening treft de nodige maatregelen voor inspraak in de algemene werking van de voorziening en in de individuele hulp- en dienstverlening”.
  • De sectorspecifieke minimale kwaliteitseis "4.3 Evaluatie" van de bijlage bij het MB van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen “De voorziening evalueert op een systematische manier en op geregelde tijdstippen haar hulp- en dienstverlening en gebruikt de resultaten hiervan voor de bijsturing”.

 

Resultaten van de bevraging in woonzorgcentra over de kwaliteit van leven

Hoe ervaren bewoners zelf de kwaliteit van hun leven in het woonzorgcentrum? Het onafhankelijke onderzoeksbureau Dimarso gaat via een enquête na wat de bewoners zelf vinden over de zorg- en dienstverlening in de erkende Vlaamse woonzorgcentra. U vindt hier de resultaten van die bevraging.