Eerste reactie Zorg en Gezondheid op reportage Pano: aantijging over de aanbesteding zijn ongegrond

  • 10 februari 2021

De reportage van Pano vandaag over het contactonderzoek beweert dat de aanbesteding over dit contactonderzoek niet correct verlopen zou zijn en zonder mededinging. Dit is manifest onjuist. Ook het zogezegde aanbod van de firma Harvest Communications om de opdracht aan 27 euro/uur uit te voeren, is een luchtkasteel. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat de opdrachtgever is voor deze aanbesteding, heeft van Pano ook niet de kans gekregen op deze aantijgingen te reageren.

Tijdlijn aanbesteding

De overheidsopdracht werd via een officiële aanbesteding toegekend door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Wegens de vereiste snelheid, werd er gekozen voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Bij zo’n wettelijke procedure wordt een aantal kandidaten aangeschreven. Eens de procedure gestart is, kunnen geen extra partijen aangeschreven worden.

  • Een eerste aanbesteding werd al uitgestuurd op 22 april. Pano “vergeet” dit te vermelden in zijn tijdlijn. Bij die eerste opdracht werden drie consultancybureaus aangeschreven.
  • De procedure moest overgedaan worden na negatief advies van de inspectie van financiën, wat leidde tot een tweede overheidsopdracht op 28 april.
  • Het agentschap volgde hierbij het advies van de inspecteur van financiën om ook “interimkantoren zoals Randstad en Accent” aan te schrijven. Voor deze overheidsopdracht werden 6 partijen aangeschreven: Accent Jobs NV, Ernst & Young Advisory Services CVBA, IPG Contract Solutions, KPMG Advisory CVBA, Randstad Belgium NV en VICO (Vlaams Intermutualistisch College)
  • VZW Intermut, KPMG en verschillende call centra, waaronder IPG hebben zich verenigd in een consortium om aan de voorwaarden van het bestek te kunnen voldoen. De andere partijen hebben geen offertes ingediend.
  • Op geen enkel moment heeft de firma Harvest Communications, waar dhr. Ignoul voor werkt, een volwaardige offerte ingediend bij het agentschap voor deze opdracht. Het eerste contact met het agentschap en dhr. Ignoul dateert van 29 april, nadat de tweede aanbesteding al was uitgestuurd.
  • De melding van de reportage dat de call centra in het consortium “enkel commerciële ervaring” zouden hebben klopt niet. De leden van het consortium hebben o.a. ook ervaring voor het crisiscentrum van Binnenlandse zaken en momenteel bij de federale coronainfolijn. Daarnaast werken leden van het consortium ook voor de Vlaamse infolijn en voor informatiecentra van steden en gemeenten.

Het agentschap kreeg meerdere aanbiedingen van dienstverleners die meenden in staat te zijn de opdracht uit te voeren. Bij de keuze van partijen om aan te schrijven voor de overheidsopdracht, ging het agentschap ervan uit dat, gezien de grootschaligheid en veelzijdigheid en wellicht langdurigheid van de opdracht, een zeer grote speler nodig was. Dat uiteindelijk verschillende partijen zich hebben moeten verenigen in een consortium om de opdracht aan te kunnen, bewijst ook dat die aanname juist was. Een belangrijke voorwaarde waaraan de opdrachtnemer moest voldoen, en ook zo omschreven staat in de aanbesteding, was immers de mogelijkheid hebben om zowel tijdens de opdracht als ook op heel korte termijn vele honderden call en field agents aan het werk te kunnen zetten. De firma Harvest heeft op geen enkel moment aangegeven aan die voorwaarden te kunnen voldoen.

De procedure is ook nagekeken door het Rekenhof.

Mededinging

De Pano-reportage zegt dat de aanbesteding is gebeurd zonder mededinging. Dat is manifest fout. Zowel bij de eerste als bij de tweede aanbesteding werden verschillende partijen aangeschreven. Door de omvang van de opdracht hebben verschillende partijen zich verenigd in een consortium, waar ook call centra zijn tot toegetreden die niet aangeschreven waren voor de aanbesteding.

De offerte die dit consortium heeft ingediend, moest ook niet zomaar aanvaard worden. De gehanteerde procedure voorzag de mogelijkheid tot onderhandelingen, waar ook van gebruik is gemaakt om betere voorwaarden te bekomen dan de initiële offerte.

Voorkennis

De Pano-reportage suggereert dat de aanbesteding met voorkennis werd uitgevoerd. De Pano-reportage brengt hiervoor twee data aan die in de ingediende offerte staan en die dateren van voor het uitsturen van het bestek op 28 april: een datum van 23 april onderaan elke pagina en een datum van 27 april op een attest van het strafregister

De verklaring voor deze twee data is eenvoudig: een van de partners in het consortium die de offerte heeft ingediend, is het consultancybureau KPMG. Dit bureau werd ook aangeschreven bij de eerste aanbesteding van 22 april en diende daarvoor ook al een offerte in. Voor de nieuwe offerte voor de tweede aanbesteding van 28 april, heeft het bureau verder gewerkt op zijn eerste offerte en de datum in de marge niet aangepast. Het attest van het strafregister werd hergebruikt.

Pano verzwijgt het bestaan van de eerste aanbesteding om te suggereren dat er gehandeld is met voorkennis. Nochtans is de verklaring van die datum al besproken in het Vlaams Parement en staat de rechtzetting ook gepubliceerd op de website van het agentschap, waar alle documenten van de aanbesteding terug te vinden zijn. Dit getuigt van onwil van Pano om de feiten correct te brengen.

Prijs

Tot slot stelt Pano een blind vertrouwen in de beweringen van dhr. Ignoul dat hij de opdracht voor 27 euro zou kunnen uitvoeren. Dit wordt met geen enkele offerte gestaafd.

Dhr. Ignoul heeft op 29 april contact opgenomen via mail met het agentschap. De aanbesteding was op dat moment al aan de gang. Los daarvan deed dhr. Ignoul ook geen volwaardig prijsvoorstel. Hij sprak enkel van een beperkt aanbod van 120 à 200 call agents, ruim onvoldoende om aan de voorwaarden voor de opdracht te voldoen. De prijs van 27 euro wordt vermeld in het mailverkeer, maar wordt niet hard gemaakt met een concreet offertevoorstel.

De firma Harvest Communications van dhr. Ignoul maakt overigens deel uit van het call center Ikanbi. Dit call center voert in Wallonië het contactonderzoek uit aan prijzen die vergelijkbaar zijn met het Vlaamse contactonderzoek. De firma factureert er een dagprijs die slechts 2,64% lager ligt dan de dagprijzen van het Vlaamse contactonderzoek. Het kleine prijsverschil valt te verklaren door verschillen in de arbeidsmarkt in de regio’s en de grotere schaal van het Vlaamse contactonderzoek.

De bewering van dhr. Ignoul dat zijn klacht bij de Raad van State geleid zou hebben tot een schorsing van de opdracht, is ook op niets gebaseerd en wordt niet gecheckt of tegengesproken door de reportagemakers

De bewering dat de firma Harvest Communication de opdracht zou kunnen uitvoeren, laat staan aan 27 euro/uur, is dus op niets gebaseerd en wordt tegengesproken door de praktijk.

Daarbovenop hanteert Pano zelfs een verkeerde uurprijs voor het Vlaamse contactonderzoek. De reportage spreekt van 44 euro per uur, de dagprijs voor een call agents in het Vlaamse contactonderzoek is 333 euro voor 8 uur, of 41,63 euro/uur dus.

Pano beschuldigt hier op basis van verkeerde en verzwegen informatie en onbetrouwbare bronnen het agentschap Zorg en Gezondheid van onwettige praktijken, namelijk een niet-correcte aanbesteding. Het agentschap heeft ook geen kans gekregen om hierop te reageren.

Het agentschap zal over deze bezwarende aantijgingen formeel klacht indienen bij de ombudsman van de VRT Het agentschap laat door zijn juridische dienst ook onderzoeken of verdere juridische stappen en een klacht bij de raad voor journalistiek aangewezen zijn tegen deze aantijgingen.