Een zorgstrategisch plan indienen voor een algemeen ziekenhuis

Wilt u een bouwsubsidie aanvragen voor uw ziekenhuis, dan moet u eerst een zorgstrategisch plan indienen. In het zorgstrategisch plan (ZSP) beschrijft u uw rol in het toekomstige zorgaanbod van uw regio. Het ZSP omvat onder andere:

 • de huidige situatie in termen van zorgaanbod, infrastructuur, ligging en samenwerkingsverbanden;
 • de toekomstvisie en de geplande rol in de regio;
 • de onderbouwing van de wenselijkheid en haalbaarheid van deze toekomstvisie, op basis van een grondige omgevingsanalyse met een projectie van zorgbehoeften en zorgaanbod, een afstemming op de andere zorgverstrekkers in de relevante invloedssfeer, en een diepgaande zelfevaluatie van de positie van de initiatiefnemer;
 • de voorwaarden die vervuld moeten worden om de nagestreefde visie te realiseren;
 • een beschrijving van de totaliteit van de investeringen die de initiatiefnemer in de komende 10 jaar wenst te doen, met omschrijving van de doelgroep en de geplande capaciteit per onderdeel.

Op dit ogenblik herziet Zorg en Gezondheid haar visie op zorgstrategische planning en bouwsubsidies. U neemt dan ook het best eerst contact op met de dossierbehandelaar van uw ziekenhuis vooraleer u start met het opstellen van een nieuw zorgstrategisch plan.

Een dossier indienen

Baseer de opmaak van uw zorgstrategisch plan op dit model.

Stuur 3 exemplaren van uw zorgstrategisch plan naar

Zorg en Gezondheid
T.a.v. afdeling Gespecialiseerde Zorg
Koning Albert II-laan 35, bus 33
1030 Brussel

U kunt ons ook 1 papieren exemplaar opsturen als u ook een elektronisch exemplaar opstuurt naar algemeneziekenhuizen@zorg-en-gezondheid.be

De behandeling van uw aanvraag

 • Zorg en Gezondheid bevestigt binnen 14 kalenderdagen of uw ZSP ontvankelijk is.
 • Binnen 40 kalenderdagen na het ontvankelijk verklaren ontvangt u een evaluatienota over de zorgaspecten. Die nota bevat een evaluatie van
  • de rol van het ziekenhuis in de regio;
  • de aard en de grootte orde van het zorgaanbod;
  • de bouwprojecten.
 • Zodra u de evaluatienota ontvangt, heeft u 40 kalenderdagen om daarop te reageren. U kunt:
  • niet reageren.
  • een reactienota indienen.
  • een grondige aanpassing van uw ZSP doorvoeren.
 • Binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de reactienota, of 15 dagen na de gestelde termijn als u geen reactienota indient, bezorgt Zorg en Gezondheid uw dossier aan de Commissie Zorgstrategie. Zij adviseert de minister over de ingediende zorgstrategische plannen.
 • Binnen 15 kalenderdagen na het advies van de Commissie Zorgstrategie bezorgt Zorg en Gezondheid uw dossier aan de minister. Die neemt binnen 15 kalenderdagen na ontvangst een beslissing tot gehele of gedeeltelijke goedkeuring of afkeuring. U ontvangt de beslissing per e-mail. De beslissing wordt ook doorgegeven aan het VIPA.
 • Is uw zorgstrategisch plan goedgekeurd, dan kunt u overgaan tot de technisch-financiĆ«le fase van uw aanvraag tot subsidies voor een infrastructuurproject. Dat doet u bij het VIPA.
 • Er is geen beroep mogelijk tegen een afgekeurd zorgstrategisch plan.
Zorgstrategisch Plan Vlaanderen voor de algemene ziekenhuizen

Met het Zorgstrategisch Plan Vlaanderen willen we het zorglandschap aanpassen aan de noden van de bevolking. We hertekenen het zorglandschap volgens het principe dat eenvoudige zorg die dicht bij de mensen staat, ook dicht bij huis bereikbaar is. Voor andere aandoeningen is gespecialiseerde zorg nodig die schaalgrootte en concentratie van expertise vereist.