Een ziekenhuisnoodplan actualiseren en goedkeuren

Actualisatie van het ziekenhuisnoodplan

Op 11 april 2019 werd het Besluit van de Vlaamse regering van 15 februari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierin worden de bestaande bepalingen over het ziekenhuisnoodplan geactualiseerd. Dit besluit kwam tot stand na overleg met de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten. Eén van de doelstellingen van de actualisatie is immers een standaardisering van de terminologie.

De overheden bieden ondersteunende tools voor de actualisatie van het ziekenhuisnoodplan.

Procedure tot goedkeuring van het ziekenhuisnoodplan

Op1 juli 2019 moest ieder ziekenhuis beschikken over een goedgekeurd ziekenhuisnoodplan. De stappen tot goedkeuring:

 1. Het ziekenhuis bezorgt zijn geactualiseerde ziekenhuisnoodplan aan de burgemeester.
 2. Die legt dit voor advies voor aan de gemeentelijke veiligheidscel.
 3. De gemeentelijke veiligheidscel betrekt voor haar advies:
  • de provincie waarin het ziekenhuis is gesitueerd of Brussel Preventie en Veiligheid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • de federale gezondheidsinspectie. De federale diensten van de gouverneur en de federale gezondheidsinspectie van de provincie worden uitgenodigd op de bespreking van het ziekenhuisnoodplan op de gemeentelijke veiligheidscel.
  • We bevelen aan om ook de noodplancoördinator van het betrokken ziekenhuis op deze bespreking uit te nodigen.
  • Als de provinciale vertegenwoordigers niet ingegaan op de uitnodiging, maakt de gemeentelijke veiligheidscel autonoom een advies op en bezorgt dat ter kennisgeving aan de provinciale coördinator, de federale gezondheidsinspectie en de burgemeester. Die kunnen hun opmerkingen op het advies nog bezorgen aan de burgemeester. Als er binnen de twee maanden na het bezorgen van het advies, geen opmerkingen worden geformuleerd, wordt het advies van de veiligheidscel als definitief beschouwd.
 4. De burgemeester attesteert, op basis van dat advies, of het ziekenhuisnoodplan al dan niet gunstig wordt geadviseerd. Hij gebruikt daarvoor een van deze attesten:
 5. De burgemeester bezorgt het attest aan het ziekenhuis. Het ziekenhuis bezorgt het attest aan de Vlaamse minister van Volksgezondheid, hetzij elektronisch, hetzij via post.
Attesten voor de goedkeuring van een ziekenhuisnoodplan

Uiterlijk 1 juli 2019 moet ieder ziekenhuis beschikken over een goedgekeurd ziekenhuisnoodplan. Het ziekenhuis bezorgt zijn ziekenhuisnoodplan aan de burgemeester, die dit voor advies voorlegt aan de gemeentelijke veiligheidscel. De burgemeester attesteert op basis van dat advies of het ziekenhuisnoodplan al dan niet wordt goedgekeurd. Daartoe gebeurt met een van deze attesten.