Een (voorlopige) erkenning voor een psychiatrisch verzorgingstehuis aanvragen

Momenteel worden er geen planningsvergunningen toegekend voor psychiatrische verzorgingstehuizen. Er kunnen dus ook geen nieuwe PVT's erkend worden.

Als u een erkenning als psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) aanvraagt, wordt u eerst voorlopig erkend. Die voorlopige erkenning geldt voor 1 jaar. U kunt vragen om een voorlopige erkenning te verlengen. Wanneer uw voorlopige erkenning afloopt, voert Zorginspectie een inspectie uit. Die gaat na of het PVT voldoet aan de erkenningsnormen. Op basis daarvan kent Zorg en Gezondheid vervolgens de erkenning toe. De erkenning is maximaal 6 jaar geldig, in de praktijk is dat meestal 5 jaar.

Een aanvraag indienen

Stuur uw aanvraag per mail naar de dossierbehandelaar van uw PVT of naar geestelijkegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be. Uw dossier moet de volgende documenten bevatten om ontvankelijk te zijn:

 1. een nota met vermelding van het statuut van de aanvrager, de naam van de verantwoordelijke beheerder, de naam van de persoon die voor het dagelijkse beheer zorgt, en de naam van de arts-specialist in de neuropsychiatrie of in de psychiatrie die belast is met de supervisie. De betrokkenen moeten dit document ondertekenen.

 2. een nota waarin vermeld wordt op welke manier de bewoners in de beheersorganen vertegenwoordigd zijn.

 3. de lijst van het medisch, verplegend, verzorgend en paramedisch personeel, met vermelding van hun naam, hun kwalificatie, hun inschrijvingsnummer en hun arbeidsduur per week, waaruit blijkt dat aan de personeelsnormen voldaan is.

 4. Een plan dat de interne verbindingswegen van de voorziening vermeldt, de bestemming van de lokalen, de opnamecapaciteit in de voorziening en de opnamecapaciteit waarvoor de bijzondere erkenning als psychiatrisch verzorgingstehuis aangevraagd wordt.  

 5. een beschrijvende nota die vermeldt op welke wijze de architectonische en functionele erkenningsnormen worden nageleefd.

 6. een afschrift van de samenwerkingsovereenkomst met een psychiatrisch ziekenhuis.

 7. een verklaring van de burgemeester en een verslag van de brandweer over de brandveiligheid in de voorziening. Die documenten mogen niet ouder zijn dan een jaar. Als de voorziening gebruikmaakt van de bestaande afwijkingsmogelijkheden op de verplichte vestiging buiten de campus van een psychiatrisch ziekenhuis, mogen de documenten in kwestie niet ouder zijn dan drie jaar;

De behandeling van uw aanvraag

Voorlopige erkenning

 1. U krijgt een ontvangsbevestiging wanneer u uw dossier indient.
 2. Zorg en Gezondheid onderzoekt uw vraag binnen 4 maanden na ontvangst van uw dossier.
 3. U ontvangt per aangetekende brief een beslissing tot toekenning van de voorlopige erkenning of een voornemen tot weigering van de voorlopige erkenning.
  • Krijgt u een voorlopige erkenning, dan blijft die 1 jaar geldig. De voorlopige erkenning kan verlengd worden voor een periode van 1 jaar. U moet ons daarvoor een gemotiveerd verzoek sturen.Tijdens de periode van de voorlopige erkenning of de verlenging daarvan, onderzoeken wij samen met Zorginspectie of het ziekenhuis of de ziekenhuisdienst de erkenningsnormen naleeft.
  • Krijgt u geen voorlopige erkenning, dan kunt u een bezwaar indienen tegen het voornemen tot weigering van de voorlopige erkenning. Als u geen bezwaar indient tegen het voornemen wordt dit van rechtswege gezien als een weigeringsbeslissing.

Erkenning

 1. Gedurende de periode waarvoor de voorlopige erkenning is gegeven, onderzoekt Zorg en Gezondheid of bij de exploitatie van het psychiatrisch verzorgingstehuis de erkenningsnormen en -vereisten worden nageleefd.
 2. Zorg en Gezondheid kan aanvullende documenten of inlichtingen opvragen, een nader onderzoek doen instellen door Zorginspectie of een termijn bepalen om u de gelegenheid te geven te voldoen aan de gestelde vereisten en normen.
 3. Een paar weken nadat wij het inspectieverslag ontvangen hebben, sturen we u de bevindingen van het onderzoek met een voornemen tot erkenning of een voornemen tot weigering van erkenning.
 4. U heeft 15 dagen de tijd om schriftelijke opmerkingen te formuleren. Verstuur uw schriftelijke opmerkingen per mail aan de dossierbehandelaar van uw vooziening. U krijgt hier een ontvangstbevestiging van.
 5. Een paar weken later sturen we u de bevindingen van ons onderzoek op basis van de schriftelijke opmerkingen met een ‘voornemen tot erkenning’ of een ‘voornemen tot weigering van erkenning’.
 6. U ontvangt per aangetekende brief een beslissing tot toekenning van de erkenning of een voornemen tot weigering van de erkenning.
  • Krijgt u een erkenning dan is dan wordt de geldigheidstermijn van die erkenning afgesteld op de erkenningstermijn van het psychiatrisch verzorgingstehuis.
  • Krijgt u geen erkenning, dan kunt u een bezwaar indienen tegen het voornemen tot weigering van de erkenning. Als u geen bezwaar indient tegen het voornemen wordt dit van rechtswege gezien als een weigeringsbeslissing.

Meer info

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2014 tot vaststelling van de procedures voor de gezondheidszorgvoorzieningen