Een (voorlopige) erkenning voor een initiatief van beschut wonen aanvragen

Momenteel worden er geen planningsvergunningen toegekend aan initiatieven van beschut wonen. Er kunnen dus ook geen nieuwe IBW's erkend worden.

Als u een erkenning als initiatief van beschut wonen (IBW) aanvraagt, wordt u eerst voorlopig erkend. Die voorlopige erkenning geldt voor 1 jaar. U kunt vragen om een voorlopige erkenning te verlengen. Wanneer uw voorlopige erkenning afloopt, voert Zorginspectie een inspectie uit. Op basis daarvan kent Zorg en Gezondheid vervolgens de erkenning toe. De erkenning is maximaal 6 jaar geldig, in de praktijk is dat meestal 5 jaar.

Een aanvraag indienen

Stuur uw aanvraag per mail naar de dossierbehandelaar van uw IBW of naar geestelijkegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be. Uw dossier moet de volgende documenten bevatten om ontvankelijk te zijn:

 • een afschrift van de planningsvergunning;

 • een nota met daarin de naam van de verantwoordelijke coördinator, de naam van de geneesheer-specialist in de neuropsychiatrie of in de psychiatrie; de betrokkenen moeten dit document ondertekenen;

 • de lijst van de personeelsleden verbonden aan het initiatief van beschut wonen met naam, diploma, en arbeidsduur per week;

 • een afschrift van het huishoudelijk reglement;

 • een plan, met aanduiding van de locaties van de initiatieven van beschut wonen, de bestemming van de lokalen en de huisvesting van de zorggebruikers waarmee het initiatief van beschut wonen een verblijfsovereenkomst heeft gesloten;

 • een beschrijvende nota die vermeldt op welke wijze de erkenningsnormen worden nageleefd;

De behandeling van uw aanvraag

Voorlopige erkenning

 1. U krijgt een ontvangsbevestiging wanneer u uw dossier indient.
 2. Zorg en Gezondheid onderzoekt uw vraag binnen 4 maanden na ontvangst van uw dossier.
 3. U ontvangt per aangetekende brief een beslissing tot toekenning van de voorlopige erkenning of een voornemen tot weigering van de voorlopige erkenning.
  • Krijgt u een voorlopige erkenning, dan blijft die 1 jaar geldig. De voorlopige erkenning kan verlengd worden voor een periode van 1 jaar. U moet ons daarvoor een gemotiveerd verzoek sturen. Tijdens de periode van de voorlopige erkenning of de verlenging daarvan, onderzoeken wij samen met Zorginspectie of het IBW de erkenningsnormen naleeft.
  • Krijgt u geen voorlopige erkenning, dan kunt u een bezwaar indienen tegen het voornemen tot weigering van de voorlopige erkenning. Als u geen bezwaar indient tegen het voornemen wordt dit van rechtswege gezien als een weigeringsbeslissing.

Erkenning

 1. Gedurende de periode waarvoor de voorlopige erkenning is gegeven, onderzoekt Zorg en Gezondheid of bij de exploitatie van het IBW de erkenningsnormen en -vereisten worden nageleefd.
 2. Zorg en Gezondheid kan aanvullende documenten of inlichtingen opvragen, een nader onderzoek doen instellen door Zorginspectie of een termijn bepalen om u de gelegenheid te geven te voldoen aan de gestelde vereisten en normen.
 3. Een paar weken nadat Zorg en Gezondheid het inspectieverslag ontvangen heeft, stuurt Zorg en Gezondheid u de bevindingen van het onderzoek met een voornemen tot erkenning of een voornemen tot weigering van erkenning.
 4. U heeft 15 dagen de tijd om schriftelijke opmerkingen te formuleren. Verstuur uw schriftelijke opmerkingen per mail aan de dossierbehandelaar van uw vooziening. U krijgt hier een ontvangstbevestiging van.
 5. Een paar weken later stuurt Zorg en Gezondheid u de bevindingen van het onderzoek op basis van de schriftelijke opmerkingen met een ‘voornemen tot erkenning’ of een ‘voornemen tot weigering van erkenning’.
 6. U ontvangt per aangetekende brief een beslissing tot toekenning van de erkenning of een voornemen tot weigering van de erkenning.

Meer info

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2014 tot vaststelling van de procedures voor de gezondheidszorgvoorzieningen