Een voorafgaande vergunning aanvragen voor een woonzorgcentrum

Om een woonzorgcentrum te laten erkennen en te kunnen uitbaten, hebt u eerst een voorafgaande vergunning nodig.

Met een voorafgaande vergunning kunt u dan de nodige infrastructuur inrichten, maar u mag het woonzorgcentrum nog niet uitbaten.

Een voorafgaande vergunning is maximaal 5 jaar geldig en kan verlengd worden.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 heeft vergunningen die verleend zijn vóór 1 januari 2014 verlengd tot 31 december 2025. Het besluit zegt ook dat initiatiefnemers hun voorafgaande vergunning kunnen omzetten naar een voorafgaande vergunning voor een andere ouderenvoorziening.

Geen voorafgaande vergunningen voor bijkomende capaciteit meer tot 2025

Tot en met 2025 kunt u geen voorafgaande vergunning meer aanvragen voor bijkomende woongelegenheden. Tot dan zijn alle plaatsen voor bijkomende woongelegenheden in woonzorgcentra immers al verdeeld via de erkennings- en omzettingskalenderkalender.

U kunt wel een voorafgaande vergunning aanvragen voor een initiatief dat geen verdere bijkomende capaciteit inhoudt, bijvoorbeeld voor:

 • een vervangingsnieuwbouw op dezelfde inplantingsplaats;
 • een verbouwing;
 • een (al dan niet tijdelijke) capaciteitsvermindering;
 • een verschuiving van capaciteit tussen verschillende voorzieningen van eenzelfde initiatiefnemer binnen eenzelfde gemeente.

Over het opschorten van de voorafgaande vergunningen en het indienen van erkennings- en omzettingskalenders leest u hier meer.

Hoe aanvragen?

Stuur het aanvraagformulier aangetekend naar Zorg en Gezondheid. Uw dossier moet de volgende elementen bevatten om ontvankelijk te zijn:

 1. de volledige identiteit van de initiatiefnemer:

  • als de initiatiefnemer een rechtspersoon is, met uitzondering van een openbaar bestuur: de statuten van de initiatiefnemer en de eventuele wijzigingen ervan, alsook de rechtsgeldige beslissingen om de woonzorgvoorziening uit te baten of de capaciteit ervan te wijzigen en om de voorafgaande vergunning aan te vragen;
  • als de initiatiefnemer een openbaar bestuur is: de rechtsgeldige beslissingen om de woonzorgvoorziening uit te baten of de capaciteit ervan te wijzigen en om de voorafgaande vergunning aan te vragen;
 2. een plan van de gemeente met daarop de inplantingsplaats van het gebouw. Daarbij voegt u ook:
  • ofwel een eigendomsbewijs;
  • ofwel een bewijs van een zakelijk of een genotsrecht;
  • ofwel een voor ten minste 3 maanden geldend bewijs van aankoopoptie;
  • ofwel, als de initiatiefnemer een openbaar bestuur is, een principiële beslissing tot onteigening;
 3. voor zover dat van toepassing is, het aantal opnamemogelijkheden of het gewijzigde aantal opnamemogelijkheden van de woonzorgvoorziening;
 4. als het om een bestaand gebouw gaat dat als woonzorgvoorziening wordt ingericht of in gebruik genomen: een plan van de verschillende bouwlagen en hun afmetingen;
 5. een toelichting met:
  • het huidige of toekomstige profiel van de voorziening;
  • de relatie met andere woonzorgvoorzieningen in het beoogde werkingsgebied;
  • voor zover dat van toepassing is, de visie op wonen, leven en verzorgen in de voorziening;
  • de verwachte rentabiliteit en prijszetting;
  • de professionele kwaliteitsgaranties van de initiatiefnemer.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Zorg en Gezondheid onderzoekt of uw dossier ontvankelijk is. Is dat niet het geval, dan ontvangt u binnen de 30 kalenderdagen bericht.
 2. Zorg en Gezondheid onderzoekt uw dossier binnen de 90 kalenderdagen na ontvangst van de ontvankelijke aanvraag en gaat na of de aanvraag past binnen het programma.
 3. Is de beslissing positief, dan ontvangt u de voorafgaande vergunning. Bezorg ons tijdig de nodige bewijzen, anders vervalt uw vergunning:
  • Binnen het jaar: het eigendomsbewijs voor dat onroerend goed als u bij uw aanvraag een principiële beslissing tot onteigening of een bewijs van aankoopoptie van de inplantingsplaats heeft toegevoegd.
  • Binnen 3 jaar: het bewijs dat u een stedenbouwkundige vergunning heeft verkregen of aangevraagd.
 4. Is de beslissing negatief, dan ontvangt u een aangetekend schrijven met het voornemen tot weigering van uw aanvraag. U kunt daartegen nog bezwaar indienen.

Meer info