Een toestemming vragen om een bevolkingsonderzoek te organiseren

De Vlaamse overheid wil initiatiefnemers van bevolkingsonderzoek bewuster maken van:

  • de populatiebenadering die nodig is wanneer screening wordt aangeboden of aanbevolen aan een groep personen die geen klachten of symptomen heeft;
  • van het gegeven dat niet alles wat opgespoord kan worden ook zinvol of maatschappelijk verantwoord is om op te sporen.

Het Vlaamse beleid heeft tot doel de kwaliteit van screeningsinitiatieven of bevolkingsonderzoek te verhogen en de Vlaamse burgers te beschermen tegen bevolkingsonderzoek dat niet zinvol of schadelijk is.

Om die reden is voor elk Vlaams bevolkingsonderzoek een toestemming nodig van de Vlaamse minister bevoegd voor Volksgezondheid, ongeacht de organiserende instantie (een mutualiteit, een universiteit, een OCMW, een huisartsenkring, enz.) en de schaalgrootte (lokaal, regionaal), Zonder toestemming is bevolkingsonderzoek verboden.

Aanvraag indienen

De behandeling van uw vraag

  • ten laatste een maand na ontvangst van uw aanvraag deelt Zorg en Gezondheid mee of uw aanvraag ontvankelijk is. De datum van het e-mailbericht of van de poststempel van de brief waarmee u de ondertekende aanvraag hebt verstuurd, geldt als ontvangstdatum;
  • de minister beslist uiterlijk vijf maanden na de melding van ontvankelijkheid van uw aanvraag over de toestemming. Als Zorg en Gezondheid aanvullende gegevens moet opvragen wordt die termijn opgeschort;
  • omdat het afwegen van voor- en nadelen van bevolkingsonderzoek voor elke ziekte of risico anders is, laat de minister zich adviseren door de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek. Die beoordeelt initiatieven van bevolkingsonderzoek nadat een aanvraag voor toestemming is ingediend;
  • beoordeling gebeurt aan de hand van een vaste lijst van criteria, opgenomen in de bijlage van de regelgeving ¬†over bevolkingsonderzoek en resulteert in een advies aan de minister. Het advies omvat meestal voorwaarden om de kwaliteit van een screeningsinitiatief te verbeteren. Alle adviezen van de werkgroep worden op de website van Zorg en Gezondheid¬† gepubliceerd;
  • op basis van dit advies neemt de minister een beslissing over het al dan niet verlenen van een toestemming.