Een tegemoetkoming vragen voor een onthaal- en administratief bediende voor een huisarts

Elke huisarts in een individuele praktijk of huisartsengroepering kan jaarlijks een financiële tegemoetkoming verkrijgen voor het aanwerven van een onthaal- en administratief bediende.

Deze tegemoetkoming kunt u niet krijgen als u een tegemoetkoming voor een medisch telesecretariaat krijgt. U moet kiezen uit een van beide tegemoetkomingen.

Eigenschappen van de tegemoetkoming

 • Ze dekt een deel van de loonkosten van de werknemer die de huisarts bijstaat in het onthaal en praktijkbeheer.
 • Ze is gelijk aan de helft van de werkelijke globale loonkost, met een maximum van 6.312,18 euro voor de aanvragen die ingediend worden in 2016 per huisarts. De werkelijke globale loonkost is de globale loonkost verminderd met eventuele tegemoetkomingen van andere overheden.
 • Als de bediende niet het hele jaar werkt, wordt de tegemoetkoming toegekend pro rata van het aantal gewerkte maanden in het jaar.
 • Als de huisarts(groepering) slechts gedurende een deel van het jaar voldoet aan de voorwaarden voor de tegemoetkoming, dan is de tegemoetkoming verschuldigd pro rata aan het aantal maanden gedurende dewelke aan die voorwaarden is voldaan.
 • De tegemoetkoming is een belastbaar inkomen en moet dus worden aangegeven. De begunstigde van de tegemoetkoming (de huisarts of de vennootschap) krijgt een fiscale fiche toegestuurd om de aangifte in te vullen.

Voorwaarden

Voorwaarde minimum aantal globale medische dossiers

In het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor hij de aanvraag indient, moet 

 • een individuele huisarts moet minstens 150 globale medische dossiers beheerd hebben
 • een huisartsen in een groepspraktijk moet minstens 150 globale medische dossiers  x het aantal huisartsen in de groepspraktijk beheerd hebben

Er is geen minimum aantal globale medische dossiers als de individuele huisarts of alle huisartsen in de groepering erkend zijn tijdens het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor zij een tegemoetkoming vragen (of later).

Voor deze voorwaarde kijkt u dus naar 2 jaar voor de daadwerkelijke aanvraag: u doet bv. in 2015 een aanvraag voor het jaar 2014 en dan gelden de GMD's van het kalenderjaar 2013.

Voorwaarde tewerkstelling

De individuele huisarts of groepspraktijk moet minstens één derde voltijdsequivalenten (13 uren/week) administratief bediende tewerkgesteld hebben in het jaar waarvoor de arts de tegemoetkoming aanvraagt (dat is het jaar voor de daadwerkelijke aanvraag: u doet bv. in 2015 een aanvraag voor 2014).

 • De arbeidsovereenkomst moet een maandloon garanderen dat tenminste in overeenstemming is met het barema dat vastgesteld is door het  het paritair comité dat bevoegd is voor de tewerkstelling van een bediende die belast is met het onthaal en het praktijkbeheer in een huisartsenpraktijk. De arbeidsovereenkomst moet een beschrijving omvatten van de taken van de werknemer die te maken hebben met het onthaal en het praktijkbeheer.
 • Verder moet de arbeidsovereenkomst aan alle wettelijke voorwaarden voldoen.
 • De bediende mag bij meerdere huisartsen of praktijken tewerkgesteld zijn.
 • De tewerkstelling mag gaan over meer dan één persoon.
 • De arbeidsovereenkomst mag van bepaalde of onbepaalde duur zijn, een interim-contract of vervangingscontract.
 • Voor de opleiding van die praktijkassistent zijn er geen minimumnormen voorzien.
 • De individuele huisarts of groepspraktijk moet gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier (EMD).

De huisartsengroepering

 • bestaat uit minimaal 2 erkende huisartsen;
 • is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die minstens het volgende regelt:
  • de manier waarop het bedrag van de tegemoetkoming wordt verdeeld;
  • de bepalingen voor het intern overleg tussen alle deelnemende huisartsen : dit overleg vindt op regelmatige en gestructureerde basis plaats om een interne evaluatie van de medische kwaliteit mogelijk te maken;
  • de bepalingen voor het raadplegen van de medische dossiers, in het bijzonder van de globale medische dossiers, waarbij rekening wordt gehouden met de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  • de bepalingen hoe beslissingen worden genomen;
  • de bepalingen hoe het samenwerkingsakkoord kan worden beëindigd;
 • de juridische vorm van de samenwerking is van geen belang;
 • de groepering mag verschillende installatieplaatsen binnen dezelfde huisartsenzone of in twee aan elkaar grenzende huisartsenzones hebben.

Hoe aanvragen?

Doe uw aanvraag voor 30 juni met deze aanvraagformulieren en bijhorende documenten:

Stuur uw aanvraag voor 30 juni naar info@impulseo.vlaanderen  of naar een van de steunpunten voor de ondersteuning van huisartsen.