Een tegemoetkoming aanvragen voor een medisch telesecretariaat van een huisarts

Elke huisarts in een individuele praktijk of huisartsengroepering kan jaarlijks een financiële tegemoetkoming krijgen voor de kosten van de dienstverlening van een medisch telesecretariaat dat het praktijkbeheer ondersteunt.

Deze tegemoetkoming kunt u niet krijgen als u een tegemoetkoming voor een onthaal en administratieve bediende krijgt. U moet kiezen uit een van beide tegemoetkomingen.

Eigenschappen van de tegemoetkoming

 • De jaarlijkse tegemoetkoming is gelijk aan de helft van de reële kosten, met een maximum van 3.474 euro per huisarts.
 • Die tegemoetkoming wordt pro rata van het aantal gewerkte maanden in het jaar toegekend.

Voorwaarden

Medische telesecretariaat

 • Medisch telesecretariaat houdt minstens het telefonisch én online afsprakenbeheer in.

Globale medische dossiers

In het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor hij de aanvraag, moet: 

 • een individuele huisarts minstens 150 globale medische dossiers beheerd hebben,
 • een huisarts in een groepspraktijk moet minstens 150 globale medische dossiers x het aantal huisartsen  in de groepspraktijk beheerd hebben.

Er is geen minimum aantal globale medische dossiers als de individuele huisarts of alle huisartsen in de groepering erkenning zijn tijdens het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor zij een tegemoetkoming vragen (of later).

Voor deze voorwaarde kijkt u dus naar 2 jaar voor de daadwerkelijke aanvraag: u doet bv. in 2015 een aanvraag voor het jaar 2014 en dan gelden de GMD's van 2013.

Voorwaarden groepspraktijk

 • bestaat uit minimaal 2 erkende huisartsen;
 • is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die minstens het volgende regelt:
  • de manier waarop het bedrag van de tegemoetkoming wordt verdeeld;

  • de bepalingen voor van het intern overleg tussen alle deelnemende huisartsen : dit overleg vindt op regelmatige en gestructureerde basis plaats om een interne evaluatie van de medische kwaliteit mogelijk te maken;

  • de bepalingen voor het raadplegen van de medische dossiers, in het bijzonder van de globale medische dossiers, waarbij rekening wordt gehouden met de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

  • de  bepalingen hoe beslissingen worden genomen;

  • de bepalingen hoe het samenwerkingsakkoord kan worden beëindigd

 • de juridische vorm van de samenwerking is van geen belang;
 • de groepering mag verschillende installatieplaatsen binnen dezelfde huisartsenzone of in twee aan elkaar grenzende huisartsenzones hebben.

Hoe aanvragen?

Doe uw aanvraag voor 30 juni met deze aanvraagformulieren en bijhorende documenten:

Voeg bij de eerste aanvraag een kopie van het contract met het medisch telesecretariaat en inlichtingen over de inhoud van de aangeboden diensten. Bij een groepspraktijk voegt u ook de samenwerkingsovereenkomst toe.

Voeg bij volgende aanvragen de wijzigingen met betrekking tot het contract met het medisch telesecretariaat en/of inlichtingen over de inhoud van de aangeboden diensten en/of wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst.

Stuur uw aanvraag voor 30 juni naar info@impulseo.vlaanderen of naar een van de steunpunten voor de ondersteuning van huisartsen.