Een revalidatieovereenkomst wijzigen, stopzetten of een nieuwe overeenkomst aanvragen

Revalidatievoorzieningen, kunnen een aanvraag indienen om de overeenkomst inhoudelijk te wijzigen (bijvoorbeeld om een nieuwe doelgroep of nieuwe behandeltypes toe te voegen) of om een nieuwe overeenkomst af te sluiten. Ze kunnen ook vragen om de overeenkomst te stoppen. Ook de Vlaamse overheid kan de overeenkomst stopzetten. 

Nieuwe overeenkomst op 1 januari 2019

Op 31 december 2018 stoppen de revalidatieovereenkomsten die de voorzieningen hadden met het RIZIV. Op 1 januari 2019 sluiten zij een nieuwe overeenkomst met de Vlaamse Gemeenschap (vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in hoofde van de minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding).

 • De nieuwe overeenkomsten  zijn inhoudelijk identiek aan de bestaande overeenkomst met het RIZIV (doelgroep, zorgaanbod, prijzen, facturatiecapaciteit).
 • RIZIV-structuren en -terminologie in de overeenkomsten werden vervangen door Vlaamse structuren en terminologie.
 • Verwijzingen naar regelgeving worden aangepast zodat ze naar de Vlaamse regelgeving verwijzen.

Er is een procedure om een overeenkomst te wijzigen of stop te zetten ingeschreven.

Een revalidatieovereenkomst wijzigen of een nieuwe overeenkomst aanvragen

U kan op elk moment een aanvraag doen om uw overeenkomst inhoudelijk te wijzigen (bijvoorbeeld de doelgroep aanpassen, de dienstverlening aanpassen, de capaciteit aanpassen). U kan ook een nieuwe revalidatieovereenkomst aanvragen.

Hoe een wijziging van uw overeenkomst of nieuwe overeenkomst aanvragen?

 1. Stuur ons per post een aanvraagdossier met minstens volgende elementen:
  • Een duidelijke omschrijving van de rechtspersoon die de aanvraag doet,
  • Een duidelijke omschrijving van de gewenste wijziging of overeenkomst, bijvoorbeeld de aanpassing van de  doelgroep of van het zorgaanbod,
  • De motivering voor die wijziging, met wetenschappelijke onderbouwing,
  • Een kostenraming voor de gewenste wijziging of overeenkomst.
 2. Stuur uw aanvraagdossier naar: Zorg en Gezondheid, t.a.v. de minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Zorg en Gezondheid gaat na of uw aanvraag ontvankelijk is. Wij kijken of de relevante info (wetenschappelijke onderbouwing, kostenraming) aanwezig is. U ontvangt van ons een ontvangstmelding.
 2. Als uw aanvraag ontvankelijk is, agenderen wij die binnen de 30 werkdagen op de sectorale adviescommissie en expertencommissie.
 3. Beide commissie geven binnen de 30 werkdagen hun (niet-bindend) advies over uw aanvraag (zoveel als mogelijk in consensus). De commissies kunnen tot maximaal 2x een verlening van nog eens 30 dagen vragen voor hun periode om advies te geven. De commissies kunnen om bijkomende informatie vragen.
 4. Op basis van de adviezen van beide commissie formuleert Zorg en Gezondheid binnen de 30 werkdagen een advies tot beslissing aan de minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.  De minister neemt de beslissing over uw aanvraag.
 5. U ontvangt de beslissing:
  • Bij een weigering ontvangt u de motivering en het advies waarop die weigering is gebaseerd.
  • Bij een positieve beslissing stelt Zorg en Gezondheid  een wijzigingsclausule op bij uw revalidatieovereenkomst of stellen wij een nieuwe overeenkomst op. Binnen de 30 dagen na de beslissing door de minister ontvangt u die wijzigingsclausule of nieuwe overeenkomst.

Wijzigingsaanvragen zonder advies van de commissies

Voor wijzigingen aan uw overeenkomst die voorvloeien uit de overeenkomst zelf (zoals wijziging van de forfaits door personeelsanciënniteit of indexering) hoeft er geen advies van de experten- of sectorale commissie ingewonnen te worden.

In samenspraak met de sector en na akkoord van de expertencommissie en de sectorale adviescommissie, zal bepaald worden welke andere wijzigingen aan overeenkomsten mogelijk moeten worden zonder advies.

Een revalidatieovereenkomst stopzetten

1. U als voorziening wil uw overeenkomst stopzetten

Voor 2019 volstond het om via een aangetekend schrijven uw overeenkomst eenzijdig stop te zetten. Nu moet u uw stopzetting aanvragen met een garantie voor continuïteit van de zorg.

Hoe een stopzetting aanvragen?

 1. Stuur ons per post een aanvraagdossier met volgende elementen:
  • De datum waarop u de overeenkomst wenst stop te zetten.
  • Een duidelijke omschrijving van de maatregelen die u voorziet om voor uw zorgebruikers continuïteit van zorg te garanderen.
 2. Stuur uw aanvraagdossier naar: Zorg en Gezondheid, t.a.v. de afdeling gespecialiseerde zorg, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel.

De behandeling van uw aanvraag

 1. U ontvangt van ons een ontvangstmelding.
 2. Wij agenderen uw aanvraag die binnen de 30 werkdagen op de sectorale adviescommissie en expertencommissie.
 3. Beide commissie geven binnen de 30 werkdagen hun (niet-bindend) advies over uw aanvraag (zoveel als mogelijk in consensus).
 4. Op basis van de adviezen van beide commissie formuleert Zorg en Gezondheid binnen de 30 werkdagen een advies tot beslissing aan de minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.  De minister neemt de beslissing over uw aanvraag.
 5. U ontvangt de beslissing
  • Bij een beslissing tot stopzetting bepaalt de minister op welke termijn de overeenkomst kan stoppen. De minister kan maatregelen opleggen voor de continuïteit van de zorg.

2. De Vlaamse overheid wil de overeenkomst stopzetten

 1. U ontvangt eerst een voornemen tot stopzetting via aangetekend schrijven. Daarin staat de reden waarom wij uw overeenkomst willen stopzetten.
 2. U als voorziening hebt dan 30 dagen de tijd om te reageren, met bijvoorbeeld voorstellen van maatregelen voor de continuïteit van zorg of om tekortkomingen weg te werken.
 3. Zorg en gezondheid vraagt daarna en binnen de 15 dagen advies aan de sectorale adviescommissie en de expertencommissie.
 4. De expertencommissie en sectorale adviescommissie geven hun advies binnen de 30 dagen (en streven naar consensus).
 5. Op basis van de adviezen van beide commissie formuleert Zorg en Gezondheid binnen de 30 werkdagen een advies tot beslissing aan de minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.  De minister neemt de beslissing of het voornemen tot stopzetting daadwerkelijk omgezet wordt in een stopzetting van de overeenkomst. .

Omiddellijke maatregelen bij ernstige risico's

Onder meer op basis van klachten kan Zorginspectie uw voorziening inspecteren. Stelt Zorginspectie ernstige risico’s voor de kwaliteit van zorg of de veiligheid voor de zorggebruikers vast, dan kan Zorg en Gezondheid onmiddellijke maatregelen opleggen om die risico's te verhelpen.

 

 

 

 

 

De overeenkomsten met voorzieningen met revalidatieovereenkomst

Zorg en Gezondheid sluit met verschillende instellingen revalidatieovereenkomsten. Hier vindt u die overeenkomsten.

Herberekening aanvragen van het forfait voor de tegemoetkoming voor revalidatieverstrekkingen.

Sinds 1 januari 2019 staat Zorg en Gezondheid in voor het berekenen van het forfait voor die tegemoetkoming voor revalidatieverstrekkingen. Bij stijging van de loonkosten door anciënniteit kan u een herberekening van uw forfait aanvragen.