Een overeenkomst met een MBE wijzigen, stopzetten of een nieuwe overeenkomst aanvragen

De overeenkomsten met multidisciplinaire begeleidingsequipes worden gesloten, gewijzigd of stopgezet op verzoek van een multidisciplinaire begeleidingsequipe of op initiatief van de minister of Zorg en Gezondheid.

Nieuwe overeenkomst op 1 januari 2019

Op 31 december 2018 stopten de overeenkomsten die de MBE's hadden met het RIZIV. Op 1 januari 2019 sloten zij een nieuwe overeenkomst met de Vlaamse Gemeenschap (vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in hoofde van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).

 • De nieuwe overeenkomsten zijn inhoudelijk identiek aan de vorige overeenkomst met het RIZIV.

 • RIZIV-structuren en -terminologie in de overeenkomsten werden vervangen door Vlaamse structuren en terminologie.

 • Verwijzingen naar regelgeving werden aangepast zodat ze naar de Vlaamse regelgeving verwijzen.

 • De overeenkomsten met een multidisciplinaire begeleidingsequipe werden gesloten voor onbepaalde duur.

Er is een procedure om een overeenkomst te wijzigen of stop te zetten ingeschreven.

Een revalidatieovereenkomst wijzigen of een nieuwe overeenkomst aanvragen

Hoe een wijziging van uw overeenkomst of nieuwe overeenkomst aanvragen?

 1. Stuur ons een aanvraagdossier met minstens volgende elementen:
  • Een duidelijke omschrijving van de rechtspersoon die de aanvraag doet. Dit kan het erkend palliatief samenwerkingsverband zijn die de aanvraag indient in naam haar multidisciplinaire begeleidingsequipe.
  • de datum waarop de aanvrager wil dat de overeenkomst in werking treedt.
  • de nodige bewijsstukken waaruit blijkt dat de leden van de multidisciplinaire begeleidingsequipe voldoen aan de voorwaarden voor hun specifieke vorming (zie vormingsvoorwaarden);

  • het personeelskostendossier;

  • een verklaring van het palliatieve samenwerkingsverband dat ze de aanvraag van de multidisciplinaire begeleidingsequipe ondersteunt, als de multidisciplinaire begeleidingsequipe de aanvraag indient;

  • een bewijs dat het palliatieve samenwerkingsverband gemachtigd is om de overeenkomst te sluiten namens de multidisciplinaire begeleidingsequipe als ze de aanvraag indient.

 2. Stuur uw aanvraagdossier bij voorkeur naar eerstelijn@vlaanderen.be. Het kan ook per post  naar: Zorg en Gezondheid, t.a.v. de minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Zorg en Gezondheid gaat na of uw aanvraag ontvankelijk is. Wij kijken of de relevante info aanwezig is. U ontvangt van ons een ontvangstmelding.
 2. Als uw aanvraag ontvankelijk is, agenderen wij die binnen de 30 werkdagen op de sectorale adviescommissie en expertencommissie.
 3. Beide commissie geven binnen de 30 werkdagen hun (niet-bindend) advies over uw aanvraag (zoveel als mogelijk in consensus). De commissies kunnen tot maximaal 2x een verlening van nog eens 30 dagen vragen voor hun periode om advies te geven. De commissies kunnen om bijkomende informatie vragen.
 4. Op basis van de adviezen van beide commissie formuleert Zorg en Gezondheid binnen de 30 werkdagen een advies tot beslissing aan de minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.  De minister neemt de beslissing over uw aanvraag.
 5. U ontvangt de beslissing:
  • Bij een weigering ontvangt u de motivering en het advies waarop die weigering is gebaseerd.
  • Bij een positieve beslissing stelt Zorg en Gezondheid ontwerp van addendum bij de overeenkomst op of stellen wij een nieuwe overeenkomst op. Binnen de 30 dagen na de beslissing door de minister ontvangt u dit addendum of de nieuwe overeenkomst.

Wijzigingsaanvragen zonder advies van de commissies

Voor wijzigingen aan uw overeenkomst die voorvloeien uit de overeenkomst zelf (zoals wijziging van de forfaits door personeelsanciënniteit of indexering) hoeven we geen advies van de experten- of sectorale commissie in te winnen.

Een overeenkomst met een MBE beëindigen

1. U als voorziening wil uw overeenkomst stopzetten

Hoe een stopzetting aanvragen?

 1. Stuur ons een aanvraagdossier met volgende elementen
  • Een duidelijke omschrijving van de rechtspersoon die de aanvraag doet,
  • de redenen voor de beëindiging van de overeenkomst,
  • de maatregelen om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen,
  • een bewijs dat aantoont dat het palliatieve samenwerkingsverband gemachtigd is om de overeenkomst te beëindigen namens de multidisciplinaire begeleidingsequipe als ze de aanvraag indient.
 2. Stuur uw aanvraagdossier bij voorkeur naar eerstelijn@vlaanderen.be. Het kan ook per post  naar Zorg en Gezondheid, t.a.v. de minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

De behandeling van uw aanvraag

 1. Wij onderzoeken de ontvankelijkheid.

 2. U ontvangt van ons een ontvangstmelding binnen de 30 dagen.

 3. Wij agenderen uw aanvraag die binnen de 30 werkdagen op de sectorale adviescommissie en expertencommissie.

 4. Beide commissie geven binnen de 30 werkdagen hun (niet-bindend) advies over uw aanvraag (zoveel als mogelijk in consensus).

 5. Op basis van de adviezen van beide commissie formuleert Zorg en Gezondheid binnen de 30 werkdagen een advies tot beslissing aan de minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De minister neemt de beslissing over uw aanvraag.

 6. U ontvangt de beslissing

  • Bij een beslissing tot stopzetting kan de minister maatregelen opleggen voor de continuïteit van de zorg.

2. De Vlaamse overheid wil de overeenkomst stopzetten

 1. U ontvangt eerst een voornemen tot stopzetting via aangetekend schrijven. Daarin staat de reden waarom wij uw overeenkomst willen stopzetten.

 2. U hebt dan 30 dagen de tijd om te reageren, met bijvoorbeeld voorstellen van maatregelen voor de continuïteit van zorg of om tekortkomingen weg te werken.

 3. Zorg en gezondheid vraagt daarna en binnen de 15 dagen advies aan de sectorale adviescommissie en de expertencommissie.

 4. De expertencommissie en sectorale adviescommissie geven hun advies binnen de 30 dagen (en streven naar consensus).

 5. Op basis van de adviezen van beide commissie formuleert Zorg en Gezondheid binnen de 30 werkdagen een advies tot beslissing aan de minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De minister neemt de beslissing of het voornemen tot stopzetting daadwerkelijk omgezet wordt in een stopzetting van de overeenkomst.

Omiddellijke maatregelen bij ernstige risico's

Onder meer op basis van klachten kan Zorginspectie uw voorziening inspecteren. Stelt Zorginspectie ernstige risico’s voor de kwaliteit van zorg of de veiligheid voor de zorggebruikers vast, dan kan Zorg en Gezondheid onmiddellijke maatregelen opleggen om die risico's te verhelpen.