Een financieel verslag indienen als Logo

Een Logo moet elk jaar een financieel verslag indienen van het vorige werkingsjaar om in aanmerking te blijven komen voor subsidies. Het financieel verslag bevat:

  • de staat van ontvangsten en uitgaven, gegroepeerd per kosten- en inkomstensoort, als een enkelvoudige boekhouding of kasboekhouding wordt gevoerd, of de resultatenrekening als een dubbele boekhouding wordt gevoerd, met inbegrip van de oorsprong, de omvang en de besteding van de eventuele middelen die verkregen worden buiten de beheersovereenkomst en die verband kunnen hebben met de beheersovereenkomst;
  • per medewerker de naam, de functie, de gemiddelde tewerkstellingstijd over heel het werkingsjaar en het bruto jaarloon;
  • een genummerde lijst van de kosten en opbrengsten, met een verwijzing naar de begunstigde, het bedrag en een omschrijving, gerangschikt per kosten- of opbrengstensoort. De begunstigde houdt de originele bewijsstukken bij;
  • indien van toepassing, een afschrijvingstabel met de lopende en de nieuwe afschrijvingen;
  • een toelichting bij de evolutie van de inkomsten en uitgaven en over de besteding van de reserve;
  • voor vzw’s: de balans van activa en passiva.

Een financieel verslag indienen

De behandeling van uw dossier

  • Op basis van het jaarverslag en het financieel verslag maakt Zorg en Gezondheid jaarlijks een verslag op van de voortgang van de beheersovereenkomst; dit is de jaarafrekening.
  • Zorg en gezondheid bepaalt in de jaarafrekening ook de reserveopbouw.
  • U ontvangt een kopie van deze jaarafrekening.
  • Nadat de jaarafrekening werd verstuurd, wordt in voorkomend geval  een deel van de subsidie teruggevorderd of de subsidie van het volgende jaar verminderd.