Een financieel verslag indienen als dienst of dienstencentrum in de thuiszorg

De erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, logistieke hulp en oppashulp, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, de lokale en regionale dienstencentra en de verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers moeten jaarlijks een financieel verslag van het afgelopen jaar indienen. Daarbij moeten de diensten de bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin naleven.

Een verslag indienen

Stuur jaarlijks zo snel mogelijk en uiterlijk op 1 oktober het formulier om een financieel verslag in te dienen van een thuiszorgvoorziening of een vereniging van gebruikers en mantelzorgers naar Zorg en Gezondheid. Laat het ondertekenen door iemand die de rechtspersoon die uw dienst of vereniging uitbaat, juridisch kan vertegenwoordigen.

Voeg daarbij alle documenten die vermeld worden bij het antwoord dat u in vraag 6 van het formulier aangekruist hebt. Het gaat enerzijds om een aantal boekhoudkundige documenten, en anderzijds om een subsidielijst.

Boekhoudkundige documenten

Dienst is opgericht door Boekhoudkundige bijlagen
een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die een dubbele boekhouding moet voeren
  • de jaarrekening van de vzw (balans, globale resultatenrekening ...), zoals die werd goedgekeurd door de algemene vergadering van de vzw en neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank;
  • de resultatenrekening van het activiteitencentrum (logistieke hulp, oppashulp, regionaal dienstencentrum ...);
  • een toelichting over de wijze waarop de kosten en opbrengsten verdeeld zijn over de verschillende activiteitencentra van de vzw.
een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die een vereenvoudigde boekhouding moet voeren
  • de jaarrekening van de vzw (staat van het vermogen, staat van ontvangsten en uitgaven), zoals die werd goedgekeurd door de algemene vergadering van de vzw en neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel;
  • de staat van ontvangsten en uitgaven van het activiteitencentrum (logistieke hulp, oppashulp, regionaal dienstencentrum ...);;
  • een toelichting over de wijze waarop de ontvangsten en uitgaven verdeeld zijn over de verschillende activiteitencentra van de vzw.
een OCMW (voor diensten voor logistieke hulp en gezinszorg en aanvullende thuiszorg)
  • de resultatenrekening van het (sub)activiteitencentrum logistieke hulp;
  • een toelichting over de wijze waarop kosten en opbrengsten verdeeld werden over de verschillende (sub)activiteitencentra van het OCMW.
een gemeente- of stadsbestuur (voor diensten voor logistieke hulp en gezinszorg en aanvullende thuiszorg) of dienstencentra
  • een uittreksel uit de rekening van het openbaar bestuur met alle rekeningen die betrekking hebben op de dienst voor logistieke hulp.
 een ziekenfonds (voor diensten voor oppashulp, DMW, dienstencentra of verenigingen)
  • een uittreksel uit de rekening van het ziekenfonds met alle rekeningen die betrekking hebben op de dienst of  vereniging.

Boekhoudkundige bepalingen

Er worden geen specifieke boekhoudkundige bepalingen meer opgelegd voor de erkenning of de subsidiëring: diensten moeten geen aparte boekhouding meer voeren of een aparte jaarrekening opstellen. Ze kunnen gewoon de boekhoudregels volgen die van toepassing zijn op de rechtsvorm van hun initiatiefnemer (bijvoorbeeld een vzw). 

Subsidielijst

Op de subsidielijst vermeldt u alle subsidies die in het werkjaar in kwestie aan de dienst verstrekt zijn door een overheid, samen met de subsidieverleners en het doel van die subsidies. Vermeld de volledige subsidiebedragen (zowel de al uitbetaalde voorschotten als het vermoedelijke saldo dat nog uitbetaald zal worden). Geef telkens aan of het om het correcte subsidiebedrag gaat, dan wel om het vermoedelijke bedrag of een raming van het bedrag.

Contact over thuiszorg