Een erkenning als psychiatrisch ziekenhuisonderdeel of samenwerkingsvorm aanvragen

Ook voor een psychiatrisch ziekenhuisonderdeel of een samenwerkingsvorm moet u een erkenning aanvragen. De erkenning is geldig voor maximaal 6 jaar. In de praktijk is dat meestal 5 jaar. U moet daarvoor voldoen aan de erkenningsnormen voor het ziekenhuisonderdeel of samenwerkingsvorm.

Een aanvraag indienen

 1. Stuur een aangetekende brief met uw motivatie waarom het ziekenhuisonderdeel of de samenwerking moet worden erkend. Voeg bewijsstukken toe die aantonen dat u voldoet aan alle erkenningsnormen.
 2. Stuur uw aanvraag ook per mail naar de dossierbehandelaar van uw ziekenhuis of naar geestelijkegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be.

De behandeling van uw aanvraag

 1. U krijgt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 2. Zorg en Gezondheid onderzoekt uw aanvraag.
 3. Binnen 4 maanden nadat we uw aanvraag hebben ontvangen, sturen we u de bevindingen van het onderzoek met een ‘voornemen tot erkenning’ of een ‘voornemen tot weigering van erkenning’.
 4. U heeft 15 dagen de tijd om daarop schriftelijke opmerkingen te formuleren. Verstuur uw vraag naar bijkomend onderzoek per mail naar de dossierbehandelaar van uw ziekenhuis. U krijgt daarvan een ontvangstbevestiging.
 5. Binnen een maand na ontvangst van uw opmerkingen of na het verstrijken van de termijn van 4 maanden na de datum waarop alle vereiste documenten zijn ontvangen, krijgt u, per aangetekend schrijven, een beslissing tot toekenning van de erkenning of een voornemen tot weigering van de erkenning.
  • Krijgt u een erkenning, dan is die maximaal 6 jaar geldig. In de praktijk is dat meestal 5 jaar. U kunt ze daarna laten verlengen.
  • Krijgt u geen erkenning, dan kunt u een bezwaar indienen tegen het voornemen tot weigering van de erkenning. Als u geen bezwaar indient tegen het voornemen wordt dit van rechtswege gezien als een weigeringsbeslissing.

Meer info

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot vaststelling van de procedures voor de gezondheidszorgvoorzieningen